Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Gemau Pêl

Mae chwarae efo pêl yn hwyl i blant a phobl ifanc ond gall fod yn niwsans i eraill ac achosi ffraeo mewn cymdogaeth sydd fel arall yn eithaf distaw.

Mae gan blant hawl i chwarae ac mae’n bwysig eu bod yn cael mwynhau ymarfer corff a chymdeithasu efo plant eraill.

Mae chwarae yn hanfodol i ddatblygiad plentyn ac mae angen annog hyn. Ond mae gan bawb yr hawl i fwynhau byw yn eu cartref gan wybod bod eu heiddo yn ddiogel ac yn cael parch.

Cyngor ar gadw’r heddwch

Pêl droedwyr, cricedwyr, rhai sy’n hoffi chwaraeon a rhieni:
• Parchwch hawl preswylwyr eraill i gael tawelwch ac amgylchedd diogel
• Efallai mai ar gyfer plant ieuengach yn unig y mae llefydd efo gwelllt tu allan i dai yn addas
• Ceisiwch annog plant hŷn i chwarae rhywle mwy addas
• Os oes rhaid i chi chwarae yn y stryd, defnyddiwch bêl feddal er mwyn peidio a malu eiddo pobl eraill
• Peidiwch â gadael i’r gêm fod yn rhy swnllyd
• Peidiwch a rhegi a gweiddi
• Byddwch yn ymwybodol o’ch diogelwch eich hun a diogelwch pobl eraill ar y ffordd
• Gofynnwch am ganiatâd bob tro cyn nôl pêl o ardd rhywun
• Peidiwch a chwarae efo pêl mewn meysydd parcio na blociau o fodurdai
• Rhieni – edrychwch ar ble mae eich plant yn chwarae a gwnewch yn siŵr nad ydynt yn amharu ar eraill
• Trafodwch a chytunwch gyda’ch cymdogion ar amser a lle addas ar gyfer chwarae gemau pêl

Preswylwyr, gwylwyr a rhai sy’n pasio

Cofiwch:
• Nid yw chwarae efo pêl yn ymddygiad gwrth-gymdeithasol
• Parchwch hawl pobl i chwarae yn eu cymdogaeth
• Cofiwch, efallai bod rhieni/gwarchodwyr eisiau i blant ifanc chwarae yn rhywle agos i’w cartref
• Disgwyliwch ychydig o sŵn, o fewn rheswm, gan blant yn chwarae ar ôl ysgol, yn ystod gwyliau, dros y penwythnos a gyda’r nosau
• Mae arwyddion ‘Dim Gemau Pêl yn cael eu gosod yn ôl cais ac nid yw’n ddeddf leol
• Nid yw hi’n anghyfreithlon i chwarae pêl droed ar ddarn o wellt neu le agored
• Weithiau mae’n well i bobl ifanc ddefnyddio eu hegni ar gyfer chwaraeon yn hytrach na phethau eraill
• Mae mannau agored ar gael i bawb eu defnyddio
• Trafodwch a chytunwch gyda’ch cymdogion ar amser a lle addas ar gyfer chwarae gyda pêl