Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Gosod eich cartref

Os ydych yn meddwl cael lletywr neu gosod eich cartref, gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod eich hawliau.

 • Lletywyr

  Mae lletywr yn rhannu ystafell yn eich cartref.

  Mae lletywr yn rhannu eich lle byw gyda chi a chi yw eu landlord.

  Nid oes gan y lletywr ddefnydd neilltuol o unrhyw ran o’r eiddo.

  Cael Lletywr

  Mae angen i rai tenantiaid gael ein caniatâd i gael lletywr.

  Mae’n dweud yn eich Cytundeb Tenantiaeth os oes angen i chi gael caniatâd neu beidio.

  Bydd angen i chi roi’r manylion yma i ni am eich lletywr:

  • enw
  • oedran
  • rhyw
  • pa ystafell fyddant yn ei gael
 • Is-denant

  Byddai gan is-denant ddefnydd neilltuol o rai rhannau o’ch cartref.

  Byddai is-denant yn rhannu rhannau eraill eich cartref. Fel arfer mi fyddai ganddyn nhw oriad eu hunain.

  Ni chewch is-osod eich cartref i gyd.

  Cael is-denant

  Mae’n dweud yn eich Cytundeb Tenantiaeth os oes gennych hawl i gael is-denant.

  Bydd angen i chi roi’r manylion yma i ni am eich lletywr:

  • enw
  • oedran
  • rhyw
  • pa ystafell fyddant yn ei gael

  Cyn cael Is-denant

  Eich cyfrifoldeb chi yw chwilio am is-denant.

  Os ydych chi neu eich is-denant yn cael Budd-daliadau Lles, bydd angen i chi ddweud wrth yr awdurdodau am unrhyw newidiadau i faint o bres sy’n dod i mewn.

  Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud ymholiadau digonol cyn dewis lletywr neu is-denant. Mae angen i chi ofyn am:

  • Gwiriad statws mewnfudo ar gyfer unrhyw un sydd heb Basbort Prydeinig neu unrhyw un sydd ddim yn Ddinesydd Prydeinig
  • Cerdyn Preswylydd Parhaol
  • Caniatâd amhenodol i aros
  • Cerdyn caniatâd amhenodol i ddod mewn neu dim cyfyngiad amser wedi ei roi gan y Swyddfa Gartref

  Cynnal gwiriadau am bob oedolyn yr ydych yn bwriadu eu cymryd fel lletywr neu is-denant.

 • Sut byddwn ni yn helpu

  Os hoffech gael lletywr neu is-denant, byddwn yn rhoi manylion asiantaethau annibynnol i chi a all roi help a chyngor i chi.

  Gallwn roi cyngor i chi ynglŷn â chael is-denant.

  Byddwn yn ystyried pob cais am is-denant yn unigol. Ni fyddwn yn gwrthod heb reswm da.

  Rheswm efallai na fyddwn yn rhoi caniatâd i chi gael is-denant

  • os fyddai cael rhywun ychwanegol yn byw yn eich cartref yn golygu gorlenwi
  • os oes meini prawf cymhwysedd ar gyfer eich cartref, ac nad yw’ch is-denant yn cwrdd â’r rhain. Er enghraifft, os ydych chi’n byw mewn cartref gwarchod a bod angen i chi fod dros 55 oed.
  • os oes gorchymyn meddiant yn eich erbyn
 • Ymddygiad a hawliau eich lletywr neu is-denant
  • chi sy’n gyfrifol am ymddygiad eich lletywr neu is-denant yn eich cartref
  • byddwn yn cymryd camau yn eich erbyn os yw’ch lletywr neu is-denant yn golygu eich bod chi’n torri’ch cytundeb tenantiaeth
  • ni fydd eich tenantiaid neu is-denantiaid yn cael eu hystyried os byddwch yn gwneud cais am drosglwyddiad
  • os cewch eich symud i eiddo arall oherwydd gwaith mawr, nid ydym yn gyfrifol am ddod o hyd i le i’ch lletywr neu is-denant
  • os ydych mewn perthynas â’ch lletywr neu is-denant, rhowch wybod i ni ac unrhyw asiantaeth berthnasol arall
  • nid oes unrhyw beth cyfreithiol na chontract rhwng eich lletywr neu is-denant a ni.