Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Olynu Tenantiaeth

Olyniaeth yw’r hawl i gymryd tenantiaeth drosodd pan fydd tenant yn marw.

Pwy sydd gan hawl i olynu? 

Efallai bod gennych hawl i gymryd drosodd tenantiaeth:

 • Os yw tenant ar y cyd yn marw
 • Os ydych yn ŵr, gwraig neu bartner sifil i’r tenant sydd wedi marw
 • Os nad oedd gan y tenant ŵr, gwraig neu bartner sifil gall y denantiaeth gael ei phasio i aelod o deulu’r tenant sydd wedi byw yn yr eiddo am o leiaf 12 mis cyn i’r tenant farw; byddai angen i chi ddangos prawf o hyn.
 • Os ydych yn unigolyn sydd wedi byw fel gŵr neu wraig neu bartner sifil pan fu farw’r tenant

 

Mae’r rhain yn cael eu cyfrif fel teulu:

 • rhiant
 • nain
 • taid
 • plentyn (gan gynnwys llys blant a phlant wedi eu mabwysiadu)
 • brawd
 • chwaer
 • ewythr
 • modryb
 • nai neu nith

Os oes mwy na un aelod o’r teulu yn gymwys i gymryd drosodd y denantiaeth, rhaid i’r teulu gytuno rhwng ei gilydd pwy fydd yn olynu neu bydd CCG yn penderfynu.

Dim ond un unigolyn sy’n gallu olynu tenantiaeth.

Mae pob achos yn unigryw ond nid yw olyniaeth yn bosibl mewn rhai sefyllfaoedd.

 • Os yw’r tenant sydd wedi marw yn olynydd ei hun
 • ni fydd unrhyw olyniaeth a ddigwyddodd cyn i ni gael ein sefydlu ym mis Ebrill 2010 yn cyfrif

Mewn rhai achosion efallai y byddwn yn defnyddio ein disgresiwn i greu tenantiaeth newydd os nad yw unigolyn yn gymwys i olynu.  Gall hyn gynnwys:

 • Unigolyn oedd yn byw yn yr eiddo pan fu farw’r tenant ac yn gofalu am y tenant (byddwn angen tystiolaeth o hyn)
 • Unigolyn sydd wedi bod yn byw â’r tenant fel eu hunig gartref am flwyddyn cyn i’r tenant farw (byddwn angen tystiolaeth o hyn)
 • Unigolyn sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am unrhyw un a oedd yn ddibynnol ar y tenant

Byddwn yn ystyried pob achos yn unigol ac yn ystyried:

 • Maint yr eiddo
 • Maint y teulu sydd ar ôl yn yr eiddo
 • Yr angen am dai yn yr ardal
 • Os oes eiddo arall addas ar gael
 • Unrhyw addasiadau sydd wedi’u gwneud i’r eiddo
 • Meini prawf cymhwysedd ar gyfer yr eiddo: e.e. uned tai gwarchod pobl hŷn

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.