Gwybodaeth bwysig

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fod â chartrefi o ansawdd da. Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar y safon newydd fydd yn cael ei gyflwyno yn 2023.- Mwy o wybodaeth

Cymryd Rhan

A group of young children volunteering with us   Cymorth digidol i gwsmeriaid    A police officer working with young volunteers

Yn Adra, rydyn ni am i’n cwsmeriaid fod wrth galon ein gwaith. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn gwrando arnoch chi, yn gweithredu ar eich sylwadau a’ch pryderon ac yn eich cynnwys yn ein gweithgareddau.

Er mwyn cyflawni hyn, mae angen cwsmeriaid brwdfrydig o bob oedran a chefndir i gymryd rhan efo ni.

Drwy gymryd rhan, gallwch chi ddweud eich dweud ar faterion am eich cartref a’ch cymuned a’n helpu ni ddatblygu ein gwasanaethau. Mae hefyd yn gyfle gwych i dderbyn hyfforddiant, datblygu eich sgiliau a gwella eich hyder.

Sut alla i Gymryd Rhan?

Rydym yn cynnig gwahanol opsiynau i chi gymryd rhan efo ni:

 • Partneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr– Dyma’r prif gorff sy’n gweithio gyda ni ar faterion yn ymwneud a thenantiaid a phreswylwyr. Darllen mwy am y Bartneriaeth.
 • Grŵp Cymunedau ag Asedau – Mae’r Grŵp yma yn gyfrifol am fonitro ac adolygu polisïau, strategaethau a safonau gwasanaeth, sydd yn cael effaith uniongyrchol ar gwsmeriaid Adra. Mae’r Grŵp yn gweithio yn agos gyda Bwrdd Adra gan rannu sylwadau a darganfyddiadau o’u gwaith. Mae’r grŵp yn cyfarfod pob 3 mis.
 • Panel Cwsmeriaid – Os ydych yn brin o amser ond eisiau rhoi eich barn, yna gallwch ymuno a’n Panel Cwsmeriaid. Byddwn yn anfon holiadur byr at aelodau’r panel bob chwarter, gan holi eu barn am ein gwasanaethau. Gallwch gwblhau’r holiadur yn eich amser eich hun a trwy’r dull sydd yn eich siwtio chi – dros y ffôn, dros y we, neu trwy’r post.
 • Tîm Ansawdd i Gwsmeriaid – Mae’r Tîm Ansawdd i Gwsmeriaid wedi ei sefydlu i weithio fel archwilwyr annibynnol ar ran cwsmeriaid. Rôl y tîm yw cysylltu gyda chwsmeriaid eraill sydd wedi derbyn gwaith neu wasanaeth penodol gan Adra, gan gasglu eu barn. Mae’r grŵp yn cynnal archwiliadau pob 3 mis.
 • Grwpiau Tasg a Gorffen – Weithiau byddwn yn comisiynu grŵp i edrych ar agwedd penodol o’n gwasanaethau. Dim ond unwaith bydd y grŵp yn cyfarfod a bydd y casgliadau’n cael eu defnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau i wella’r gwasanaeth.
 • Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr – Mae nifer o gymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr ar draws y rhanbarth. Mae’r rhain yn cael eu rhedeg gan drigolion lleol. Bwriad y grwpiau yma yw ceisio trafod a datrys unrhyw faterion/problemau yn eu hardal ac er mwyn cymdeithasu a chynnal gweithgareddau. Am fwy o wybodaeth am sut i sefydlu grŵp, cysylltwch â ni.

Y Bartneriaeth

Mae’r Bartneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr yn cynnwys grŵp o tua 20 o denantiaid a preswylwyr sy’n cymryd rhan gyda ni.

Mae aelodau’r Bartneriaeth yn gweithio yn agos gyda ni er mwyn gwella’r gwasanaeth mae ein holl gwsmeriaid yn dderbyn.

Fel arfer bydd Y Bartneriaeth yn cyfarfod pob deufis mewn lleoliadau ar draws y rhanbarth. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn ddwyieithog ac mae nifer aelodau staff yn mynychu’r cyfarfodydd hefyd er mwyn trafod gwahanol faterion.

Dyma enghreifftiau o’r rhai o’r pynciau bydd Y Bartneriaeth yn drafod yn ystod eu cyfarfodydd:

 • Gofal Cwsmer
 • Gosod Rhent
 • Trwsio
 • Cwynion
 • Datblygiadau Newydd
 • Gwaith Adnewyddu’r Cartrefi
 • Gwaith Cymunedol
 • Tal am Wasanaeth

Mae cyfarfodydd Y Bartneriaeth yn gyfle da i denantiaid neu breswylwyr ddysgu fwy am yr hyn sy’n mynd ‘mlaen gyda’r cwmni ac yn gyfle i chi leisio eich barn am yr hyn sy’n bwysig i chi.

Os oes gennych ddiddordeb ymuno gyda’r Bartneriaeth, yna cysylltwch gyda’r Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 1238084 neu cymunedol@adra.co.uk

Cysylltu â ni

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar draws y rhanbarth. Ni fyddwch allan o boced drwy gymryd rhan, a byddwn yn ad-dalu costau teithio, gofal plant/ gofalwr ac yn cynnig lwfans i helpu tuag costau cyfrifiadurol a/neu ffôn.

Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan, cysylltwch â ni:  

 • anfonwch neges destun at 07990567341
 • hoffi ein tudalen Facebook www.facebook.com/adratai ac anfon neges atom
 • e-bostio cymunedol@adra.co.uk
 • ffonio’r tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084