Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cymryd Rhan

A group of young children volunteering with us   Cymorth digidol i gwsmeriaid    A police officer working with young volunteers

Rydym wastad yn chwilio am gwsmeriaid brwdfrydig o bob oedran a chefndir i gymryd rhan efo ni. 

Drwy gymryd rhan gallwch chi ddweud eich dweud ar faterion am eich cartref a chymuned. Mae hefyd yn gyfle i chi ddatblygu ein gwasanaethau, i dderbyn hyfforddiant yn rhad ac am ddim ac i ddatblygu eich sgiliau a gwella eich hyder. 

Sut allai Gymryd Rhan?

Rydym yn cynnig gwahanol opsiynau i chi gymryd rhan efo ni:

 •  Panel Cwsmeriaid – Os ydych yn brin o amser ond eisiau mynegi eich barn, gallwch ymuno efo ein Panel Cwsmeriaid. Rydym yn anfon holiadur byr at aelodau’r panel, gan ofyn cwestiynau am ein gwasanaethau. Gallwch gwblhau’r holiadur yn eich amser eich hun. Unai dros y ffôn, dros y we, neu drwy ei ddychwelyd i ni yn y post.
 • Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr – Mae nifer o gymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr ar draws Gwynedd, mae rhain yn cael eu rhedeg gan driolion lleol. I weld rhestr o’r rhai sydd wedi cael eu sefydlu yn barod neu i gael manylion am sut i sefydlu un, cysylltwch â ni.
 • Partneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr– Dyma’r prif gorff sy’n gweithio gyda ni ar faterion yn ymwneud a thenantiaid a phreswylwyr. Darllen mwy am y Bartneriaeth.
 • Grŵp Cwsmeriaid a Chymunedau – Dyma’r grŵp sydd yn edrych ar ofal cwsmer a’r gwasanaethau rydym yn gynnig. Mae’r grŵp yn cyfarfod tua pob 3 mis.
 • Grŵp Cartrefi ac Asedau – Dyma’r grŵp sy’n edrych ar y gwaith sy’n gysylltiedig efo cartrefi ac asedau. Mae’r grwp yn cyfarfod tua pob 3 mis.
 • Ansawdd i Denantiaid – Mae’r Tîm Ansawdd i Denantiaid yn gweithio fel archwilwyr annibynnol ar ran tenantiaid. Rôl y tîm yw cysylltu gyda thenantiaid eraill sydd wedi derbyn gwaith neu wasanaeth penodol gennym. Mae’r grŵp yn cynnal archwiliadau pob 3 mis.
 • Grwpiau tasg a gorffen – Weithiau byddwn yn comisiynu grŵp i edrych ar agwedd penodol o’n gwasanaeth. Dim ond unwaith bydd y grŵp yn cyfarfod a bydd y casgliadau’n cael eu ddefnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau i wella’r gwasanaeth.

Cysylltu â ni

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar draws y sir. Ni fyddwch allan o boced drwy gymryd rhan, a byddwn yn ad-dalu costau teithio, gofal plant/ gofalwr ac yn cynnig lwfans i helpu tuag costau cyfrifiadurol a/neu ffôn.  

Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan, cysylltwch â ni:  

 • anfonwch neges destun 07990567341 
 • hoffi ein tudalen Facebook www.facebook.com/adratai ac anfon neges atom 
 • e-bostio cymunedol@adra.co.uk 
 • ffonio’r tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084