Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Rhedeg busnes o’ch cartref

Rydym yn cefnogi pobl sy’n hyfforddi a chynlluniau dychwelyd i waith ar gyfer ein cwsmeriaid a phreswylwyr lleol.

Rydym yn cydnabod bod busnesau sy’n cael eu rhedeg o’r cartref yn cael effaith bositif drwy gynyddu incwm a rhoi profiadau a sgiliau i’n cwsmeriaid.

Os ydych am redeg busnes neu gwmni o’ch cartref bydd angen i chi ofyn am ganiatâd gennym ni yn gyntaf. Mae yna sawl math o fusnes y gallwch ei redeg o’ch cartref heb achosi unrhyw anawsterau.

Fel arfer byddwn yn rhoi caniatâd ond rhaid i ni fod yn siŵr na fydd y busnes yn ymyrryd neu ddifrodi’r eiddo neu achosi niwsans neu aflonyddwch i eraill sy’n byw wrth ei ymyl.

Byddwn yn asesu pob cais yn unigol.

Efallai y bydd angen i chi gael caniatâd cynllunio, trwydded neu gofrestru.

Beth mae defnydd busnes yn ei olygu?

 • creu rhywbeth neu ddarparu gwasanaeth sydd ddim ar eich cyfer chi neu eich teulu yn unig.
 •  eich bod yn cael rhyw fath o daliad am gynnyrch neu wasanaeth.

Pam fod angen rhoi gwybod i ni?

Mae angen i ni wneud yn siŵr bod y defnydd busnes yn rhesymol ac nad yw’n achosi unrhyw niwsans neu aflonyddwch i eraill sy’n byw wrth eich ymyl.

Beth yw’r mathau rhesymol o ddefnydd busnes mewn cartref?

Bydd bob cais yn cael ei asesu yn unigol.

Byddwn fel arfer yn rhoi caniatâd cyn belled â:

• bod eich busnes ddim yn gallu achosi niwsans neu aflonyddwch i berson arall sy’n byw yn eich ymyl

• nad oes yna unrhyw fyrddau hysbysebu neu arwyddion mawr o flaen yr eiddo a’ch bod wedi derbyn caniatâd ganddo ni

• nad ydych yn defnyddio offer cynhyrchu ar raddfa fawr

• nad ydych yn storio deunydd fflamadwy fel silindrau nwy propylen neu bwten

• eich bod wedi cael caniatâd cynllunio, trwyddedau neu gofrestru angenrheidiol

• nad ydych yn difrodi eiddo sy’n perthyn i ni

• eich bod yn gofyn am ganiatâd ganddom ar gyfer unrhyw welliannau neu newidiadau gofynnol mewn perthynas â’r busnes

• nad yw eich busnes yn torri amodau eich cytundeb tenantiaeth

 

Dyma enghreifftiau o ddefnydd busnes rhesymol o’ch cartref:

 • busnes archebion drwy’r post
 • glanhawr ffenestri
 • gofal plant
 • trwsio cyfrifiaduron
 • gwasanaethau glanha
 • gwaith gweinyddol
 • addurno cacennau
 • busnes dros y ffôn neu’r we

(nid yw hon yn rhestr gyflawn)

Gofyn am ganiatad i redeg busnes o fy nghartref

Bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig i redeg busnes o’ch cartref.

Gwneud cais ar-lein

Manylion cyswllt i anfon eich cais atom os nad yn gwneud cais ar-lein

Yn eich cais bydd rhaid cynnwys:

 • enw llawn a manylion cyswllt
 • manylion llawn o’r defnydd busnes
 • unrhyw newidiadau/addasiadau i’r eiddo gan gynnwys arwyddion
 • unrhyw siediau/adeiladau allanol gofynnol
 • unrhyw gerbydau masnachol y byddwch yn eu defnyddio
 • oriau busnes
 • unrhyw sŵn tebygol neu anghyfleustra i gymdogion a sut y byddwch yn ceisio cadw hyn i lawr
 • dogfennau ychwanegol i gefnogi eich cais
 • gofynion cais cynllunio, trwydded neu gofrestru

NODYN – Rhaid cal caniatâd ysgrifenedig ganddom ni cyn cychwyn busnes o’ch cartref.

Tynnu caniatâd yn ôl

Mae gennym hawl i dynnu unrhyw ganiatâd sydd wedi ei roi ar gyfer rhedeg busnes yn ei ôl unrhyw dro neu osod amodau os bydd problemau yn codi pan fydd y busnes yn weithredol.