Gwybodaeth bwysig

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fod â chartrefi o ansawdd da. Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar y safon newydd fydd yn cael ei gyflwyno yn 2023.- Mwy o wybodaeth

Bod yn Aelod o’r Bwrdd

Mae’r Bwrdd yn darparu cyfeiriad strategol a throsolwg i’r sefydliad i helpu i reoli’r cyfleoedd a’r heriau sydd o’i flaen.

Mae’r Bwrdd yn:

· gosod ein blaenoriaethau, gwerthoedd, a chyfeiriad strategol

· gwneud y penderfyniadau busnes allweddol

· arwain ar lywodraethu a fframwaith sicrwydd

· monitro perfformiad i helpu sicrhau ein bod yn cyflawni ein hamcanion craidd

 • Recriwtio i’r Bwrdd

  Rydym yn ystyried yn rheolaidd y sgiliau sydd eu hangen yn y Bwrdd, ac wrth gwrs mae hyn yn newid yn unol â Chynllun Corfforaethol a gwaith y sefydliad.

  Rydym yn angerddol am gael Bwrdd amrywiol, i helpu i sicrhau amrywiaeth o feddwl fel ein bod yn gallu diwallu anghenion ein holl gwsmeriaid yn y ffordd orau. Rydym yn sicrhau bod hyfforddiant ar gael i bob Aelod newydd ac yn cynnig cymorth gwahanol i helpu aelodau newydd i ymgartrefu yn y rôl.

  Mae Adra hefyd yn frwd dros glywed llais y cwsmer ac mae ganddo ddwy sedd neilltuedig ar ei Fwrdd ar gyfer ein cwsmeriaid gwerthfawr. I gynorthwyo cwsmeriaid sy’n dymuno ymuno â Bwrdd Adra, rydym yn cynnal Academi Bwrdd Tenantiaid yn rheolaidd i gynorthwyo unigolion sydd â dyheadau i ymuno â’r Bwrdd.

  Rydym yn cynnal ymgyrchoedd recriwtio penodol pan ddaw swyddi gwag ar ein Bwrdd, fodd bynnag, rydym bob amser yn awyddus i glywed gan y rhai a allai fod â diddordeb. Os teimlwch y gallwch gyfrannu at waith y sefydliad yna cysylltwch â’r Tîm Llywodraethu yn llywodraethu@adra.co.uk

 • Cyfleoedd Presennol

  Swydd Bwrdd, Adra

  Wedi lleoli ym Mangor, Gwynedd

  Lefel Tâl: £4,250 y flwyddyn

  Ymrwymiad Amser – tua 2 ddiwrnod y mis

  A oes gennych gefndir cryf o reolaeth drysorlys a chyllidol ar lefel strategol? Os felly, mae gennym gyfle cyffrous i chi.

  Rydym am recriwtio proffesiynol cyllidebol profiadol i ymuno â’n Bwrdd. Rydym yn chwilio am rywun gyda dealltwriaeth dda o’r maes yr ydym yn gweinyddu ac anghenion ein cymunedau. Rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus empathi ac ymrwymiad i feysydd unigryw’r diwylliant, treftadaeth, a’r iaith Gymraeg.

  Rydym wedi ymrwymo i gael Bwrdd amrywiol, ac rydym yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym hefyd yn gyflogwr o blaid anableddau. Cymraeg yw iaith ein busnes, a chynhelir pob cyfarfod yn ddwyieithog yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg.

  Gall ein trefniadau ac amseroedd cyfarfodydd fod yn hyblyg a chynnwys fformatau personol, rhithwir a hybrid. Byddwn hefyd yn ystyried cymorth ychwanegol, fel helpu gyda gofal plant neu gostau gofal.

  I gael rhagor o wybodaeth ac i gael gwybod sut i wneud cais, gweler y Pecyn Recriwtio

 • Gwnewch gais

  Pecyn Recriwtio Bwrdd 2022.pdf

  Rwy’n gobeithio bod y pecyn gwybodaeth yma yn cynnwys yr holl wybodaeth yr ydych ei
  angen i benderfynu a oes modd i chi ein cynorthwyo ni i gyflawni ein huchelgais.

  Mae hyn yn cynnwys:
  • Cyflwyniad i Adra
  • Disgrifiad Rôl
  • Telerau penodi i’r Bwrdd

  Mae mwy o wybodaeth ddefnyddiol ar gael ar ein gwefan yn www.adra.co.uk gan gynnwys:
  • Copi o’n Hadroddiad Blynyddol
  • Datganiadau ariannol diweddar
  • Ein Cynllun Corfforaethol
  I wneud cais, bydd angen cyflwyno:
  • Eich CV diweddaraf sy’n manylu ar eich profiadau, sgiliau a hanes o’ch gyrfa (dim mwy
  na tair tudalen)
  • Datganiad cefnogol yn egluro pan bod gennych ddiddordeb yn y rôl, pam eich bod yn ymgeisydd da am y rôl a sut rydych yn cyflawni’r fanyleb person (dim mwy na dwy dudalen).

  Plîs cyflwynwch y rhain i’n Tîm Llywodraethu trwy: Llywodraethu@adra.co.uk

  Rhaid i geisiadau ddod i law erbyn 5pm Dydd Gwener Awst 12fed 2022.

  Dymunaf bob llwyddiant i chi ac edrychaf ymlaen at dderbyn eich cais.

  Yn gywir,
  Eifion Jones
  Cadeirydd, Adra (Tai) Cyfyngedig

Mae Bwrdd Adra yn cynnwys Cyfarwyddwyr Anweithredol – mae hyn yn golygu nad ydynt yn rhan o staff Adra, ac yn hytrach yn ymrwymo eu hamser yn rhan amser. Ar gyfartaledd mae ein Haelodau Bwrdd yn treulio tua dau ddiwrnod y mis ar fusnes Adra.

Mae gan Adra Fwrdd o faint hyblyg, yn amrywio o 9 a 12 aelod llawn. Mae hwn yn cynnwys 2 Aelod Tenantiaid; hyd at 2 Aelod Awdurdod Lleol; a hyd at 8 Aelod Annibynnol. Gallwn hefyd gyfethol Aelodau ychwanegol i ddod â sgiliau ychwanegol yn ôl yr angen.

Mae Aelodau’r Bwrdd yn meddu ar wahanol sgiliau a phrofiadau i roi trosolwg gwrthrychol a chryfhau’r modd yr ydym yn cael ein rheoli.

Darllen mwy am y Bwrdd