Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Rheolwyr

Ffrancon Williams

Ffrancon Williams

Prif Weithredwr

Cyn ymuno â Adra, gweithiodd Ffrancon Williams fel Pennaeth Tai i Gyngor Gwynedd. Roedd yn gyfrifol am reoli’r tîm prosiect trosglwyddo stoc o’r Cyngor i Adra gan chwarae rôl allweddol wrth sicrhau pleidlais deg i denantiaid.

Cyn ymuno â’r Cyngor, gweithiodd yn y sector breifat mewn amryw o swyddi uwch gan gynnwys yn y sector isadeiledd rheilffyrdd a gweithgynhyrchu.

Graddiodd Ffrancon mewn Peirianneg Drydanol ac Electroneg o Brifysgol Sheffield ac fe astudiodd ymhellach ym Mhrifysgol Cranfield i ddod yn Gymrawd mewn Rheoli Gweithgynhyrchu. Mae’n aelod o Sefydliad Rheoli Gweithredol a Sefydliad y Cyfarwyddwyr, ble mae’n aelod gweithgar o gangen Gogledd Cymru.

 

Sarah Schofield

Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau

Cyn ymuno â Adra, gweithiodd Sarah fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Bro a Rheoleiddiol i Gyngor Bolton. Cyn ei chyfnod yn Bolton, gweithiodd i Gynghorau Burnley a Tameside.

Yn ogystal â chael gradd mewn Iechyd yr Amgylchedd a Tai, mae Sarah hefyd yn Aelod Siartredig o Sefydliad Iechyd yr Amgylchedd. Ymhellach i’w swyddi yn y sector gyhoeddus, mae Sarah hefyd wedi bod mewn sawl rôl gwasanaethau cwsmer yn y sector breifat.

Mae Sarah yn siaradwr Cymraeg rhugl wedi mynychu’r ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg ac astudio addysg bellach ym Mhrifysgol Bangor.

 

Rhys Parry

Rhys Parry

Cyfarwyddwr Cyllid

Mae Rhys wedi gweithio mewn swyddi cyllid am 30 mlynedd mewn nifer o sectorau amrywiol, gan gynnwys addysg uwch, llywodraeth leol, y sector dai ac i gwmnïau preifat. Cyn ymuno â Adra yn 2015, bu’n gweithio i Brifysgol Bangor am ddeng mlynedd.

Ar ôl derbyn gradd cyd-anrhydedd mewn Mathemateg a Thechnoleg Gwybodaeth o Brifysgol Manceinion, cymhwysodd Rhys fel cyfrifydd. Mae’n aelod llawn o’r Gymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig (ACCA). Mae’n Gadeirydd y Llywodraethwyr ysgol gynradd leol, mae’n siaradwr Cymraeg, ac yn briod â dau o blant.

 

Iwan Trefor

Iwan Trefor

Dirpwy Brif Weithredwr

Roedd Iwan yn Gyfarwyddwr Corfforaethol yng Nghyngor Gwynedd am gyfnod o 16 o flynyddoedd, gan ddarparu arweiniad strategol I nifer o wasanaethau yn ystod y cyfnod hwnnw, yn cynnwys addysg, datblygu’r economi, priffyrdd a bwrdeistrefol, cynllunio ac adfywio. Ef hefyd oedd Cyfarwyddwr Arweiniol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, gan arwain y gwaith o ddatblygu’r bartneriaeth a chyd-gordio cais llwyddiannus y Cynllun Twf ar gyfer y Gogledd (gwerth £1biliwn), gan weithio’n agos gyda’r sector preifat ar draws y rhanbarth.

Mae Iwan hefyd wedi arwain a chadeirio sawl Partneriaeth ar lefel lleol a is-ranbarthol, yn cynnwys Bwrdd Diogelu Plant a Phobl Ifanc Gwynedd a Mon, Hunaniaith Gwynedd, Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd a Phartneriaeth Sgiliau a Chyflogaeth Gogledd Cymru.

Fe raddiodd Iwan mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yna fe aeth I Brifysgol Caerdydd I gwblhau ymchwil meistr mewn Cynllunio Gwlad a Thref.

Mae Iwan hefyd yn Gadeirydd Gafael Llaw, sef elusen lleol sy’n cynnal nifer o weithgareddau I gefnogi plant a phobl ifanc yr ardal sy’n dioddef o gancr.