Tŷ Gwyrddfai – Hwb Datgarboneiddio

Mae hwb datgarboneiddio, y cyntaf o’i fath yn cael ei sefydlu ym Mhenygroes.  

Mae’r datblygiad, a elwir yn Dŷ Gwyrddfai, yn brosiect ar y cyd rhwng Adra, Busnes@LlandrilloMenai a Phrifysgol Bangor a bydd yn trawsnewid hen safle Northwood yn hwb datgarboneiddio a fydd yn sicrhau bod gogledd orllewin Cymru yn flaenllaw yn yr agenda datgarboneiddio, gan weithio gyda chymunedau a busnesau i ôl-osod cartrefi dros y 10 mlynedd nesaf. 

 • Hanes y safle  

  O’r safle hwn roedd Northwood Hygiene Products yn gweithredu cwmni gweithgynhyrchu deunyddiau, yn cyflogi hyd at 100 o weithwyr. Caeodd y safle ym mis Hydref 2020.   

  Ar ôl trafodaethau gyda Welcome Furniture, cafodd y safle ei lesu gan Adra, gyda’r bwriad o greu canolfan hyfforddi ar gyfer arddangos a gosod cynnyrch a fyddai’n rhan o’r broses o ddatgarboneiddio cartrefi y mae Adra yn berchen arnyn nhw.   

  Mae’r safle hefyd yn cynnwys depo Travis Perkins sy’n darparu Adra a’i gontractwyr gyda chyfarpar ar gyfer atgyweirio ac adnewyddu stoc tai presennol ac adeiladu tai newydd.  

 • Yr enw

  Mae’r enw Gwyrddfai yn chwarae ar y geiriau Gwyrdd a Gwyrfai.

  Mae gwyrdd yn symbol arwyddocaol ar gyfer yr amgylchedd ac yn cyfleu’r hyn y mae Adra a phartneriaid yn gobeithio ei gyflawni drwy ddatgarboneiddio.  Mae tŷ wrth wraidd popeth y mae Adra yn ei wneud fel cwmni a darparwr tai.

  Cyflwynwyd rhestr fer o enwau i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, gan staff Adra.

 • Amcanion hirdymor

  Yn y tymor hir, bydd y datblygiad yn arwain at weithlu mwy cymwys a medrus, a fydd yn cefnogi’r sector adeiladu lleol ac yn sicrhau bod unrhyw werth a gynhyrchir drwy ddatgarboneiddio a buddsoddiad cyfalaf a fydd ynghlwm â hynny yn cael ei gadw’n lleol.  

  Bydd hefyd yn cyfrannu at leihau allyriadau carbon yn ein cartrefi, a fydd yn ei dro yn lleihau effaith costau tanwydd ac ynni cynyddol trwy wneud ein cartrefi yn fwy ynni-effeithlon a gwella ansawdd bywyd ein tenantiaid. 

  Mae cyffro gwirioneddol ymhlith y partneriaid ac yn y rhanbarth am y prosiect hwn a’r gwerth cymdeithasol a’r gwahaniaeth cadarnhaol y gall ei gyflawni i gymunedau lleol a’r economi leol. 

Gweithio mewn Partneriaeth

 • Adra Tai Cyf

  Mae Tŷ Gwyrddfai eisoes yn gartref i brif swyddfa contractwr mewnol Adra sy’n cyflogi dros 150 o staff. Mae Travis Perkins hefyd wedi sefydlu depo or y stifle i ddorparu deunyddiau a chyflenwadou i ni o’n controctwyr

 • Mae Canolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (Canolfan CIST), Busnes@LlandrilloMenai

  Mae Canolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (Canolfan CIST) gan Busnes@LlandrilloMenai yn rheoli’r hyfforddiant yn y podiau hyfforddi ar safle yn Nhŷ Gwyrddfai.

  Mae CIST yn darparu pecynnau hyfforddi datgarboneiddio pwrpasol ac wedi’i theilwra yn ogystal â rhaglenni hyfforddi ar gyfer y sector adeiladu, yn enwedig mewn meysydd fel inswleiddio waliau allanol, gosod a gwasanaethu paneli solar, pympiau gwres ffynhonnell aer, storio batris ac ôl-osod.

  Mae rhaglenni prentisiaeth yn cael eu darparu gan Busnes@LlandrilloMenai hefyd. 

  Mae Hyfforddiant Net Sero Training Gwynedd yn darparu hyfforddiant sy’n arwain y sector mewn datgarboneiddio, ynni adnewyddadwy, a sgiliau ôl-ffitio o Dŷ Gwyrddfai, Penygroes. 

  Mae’r hyfforddiant arbenigol a ddarperir yn galluogi unigolion a busnesau i ddatblygu sgiliau ym maes lleihau carbon, sy’n datblygu’n gyflym, gan ddarparu hyfforddiant i ddiwydiant sy’n cynnwys: 

  • Ynni Adnewyddadwy 
  • Ôl-ffitio (Retrofit) 
  • Effeithlonrwydd Ynni 
  • Datgarboneiddio 

   

  Busnes@LlandrilloMenai yw cangen fusnes Grŵp Llandrillo Menai ac yn darparu hyfforddiant proffesiynol, arbennigol ac ar waith.  

 • Prifysgol Bangor

  Trwy gyfranogiad Prifysgol Bangor, bydd Tŷ Gwyrddfai hefyd yn hyrwyddo arloesedd mewn cynhyrchion, deunyddiau a thechnoleg newydd i gefnogi datgarboneiddio ac addasu i newid yn yr hinsawdd a bydd cyfleusterau ymchwil yn cael ei sefydlu i brofi a threialu technoleg a deunyddiau newydd sy’n cyd-fynd â’r agenda datgarboneiddio. 

  Darllen mwy am waith y Brifysgol gyda’r gymuned.

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Beth am gynnal eich cyfarfod nesaf yn Nhŷ Gwyrddfai?

Gyda chyfleusterau o’r ansawdd gorau, parcio am ddim a lleoliad canolog yng Ngwynedd, dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiad corfforaethol nesaf. 

Gallwn ddarparu ystafell gynhadledd mewn steil:

 • cyfarfod bwrdd
 • dosbarth
 • theatr

yn ogystal â chynnal cynadleddau ac arddangosfeydd ar gyfer hyd at 100 o bobl.

Mae wifi ar gael yn o gystal â offer i ymuno a chyfarfodydd yn rhithiol.
Gallwn hefyd ddarparu microffon, seinydd a platfform i sefyll arno.

Os oes gennych gwestiwn eu hoffech archebu ein ystafell gynadleddau, cwblhewch ein ffurflen archebu byr a bydd aelod o’r tîm mewn cysylltiad yn fuan. 

 

Ffurflen archebu ein ystafell gynhadledd

Darllenwch y Telerau ac Amodau (Ts&Cs) archebu yma. 

 

Fideo

Tŷ Gwyrddfai yn y newyddion

Cyllid 

Derbyniwyd £736,000 o gyllid Llywodraeth Cymru drwy’r rhaglenni Trawsnewid Trefi a’r Economi gylchol.  Roedd cais arall yn llwyddiannus hefyd drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU a weinyddir gan Gyngor Gwynedd ar gyfer yr elfen Labordy Byw.