Tŷ Gwyrddfai – Hwb Datgarboneiddio

Mae hwb datgarboneiddio, y cyntaf o’i fath yn cael ei sefydlu ym Mhenygroes.  

Mae’r datblygiad, a elwir yn Dŷ Gwyrddfai, yn brosiect ar y cyd rhwng Adra, Busnes@LlandrilloMenai a Phrifysgol Bangor a bydd yn trawsnewid hen safle Northwood yn hwb datgarboneiddio a fydd yn sicrhau bod gogledd orllewin Cymru yn flaenllaw yn yr agenda datgarboneiddio, gan weithio gyda chymunedau a busnesau i ôl-osod cartrefi dros y 10 mlynedd nesaf. 

 • Hanes y safle  

  O’r safle hwn roedd Northwood Hygiene Products yn gweithredu cwmni gweithgynhyrchu deunyddiau, yn cyflogi hyd at 100 o weithwyr. Caeodd y safle ym mis Hydref 2020.   

  Ar ôl trafodaethau gyda Welcome Furniture, cafodd y safle ei lesu gan Adra, gyda’r bwriad o greu canolfan hyfforddi ar gyfer arddangos a gosod cynnyrch a fyddai’n rhan o’r broses o ddatgarboneiddio cartrefi y mae Adra yn berchen arnyn nhw.   

  Mae’r safle hefyd yn cynnwys depo Travis Perkins sy’n darparu Adra a’i gontractwyr gyda chyfarpar ar gyfer atgyweirio ac adnewyddu stoc tai presennol ac adeiladu tai newydd.  

 • Yr enw

  Mae’r enw Gwyrddfai yn chwarae ar y geiriau Gwyrdd a Gwyrfai.

  Mae gwyrdd yn symbol arwyddocaol ar gyfer yr amgylchedd ac yn cyfleu’r hyn y mae Adra a phartneriaid yn gobeithio ei gyflawni drwy ddatgarboneiddio.  Mae tŷ wrth wraidd popeth y mae Adra yn ei wneud fel cwmni a darparwr tai.

  Cyflwynwyd rhestr fer o enwau i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, gan staff Adra.

 • Y manteision  

  Yn y tymor hir, bydd y datblygiad yn arwain at weithlu mwy cymwys a medrus, a fydd yn cefnogi’r sector adeiladu lleol ac yn sicrhau bod unrhyw werth a gynhyrchir drwy ddatgarboneiddio a buddsoddiad cyfalaf a fydd ynghlwm â hynny yn cael ei gadw’n lleol.  

  Bydd hefyd yn cyfrannu at leihau allyriadau carbon yn ein cartrefi, a fydd yn ei dro yn lleihau effaith costau tanwydd ac ynni cynyddol trwy wneud ein cartrefi yn fwy ynni-effeithlon a gwella ansawdd bywyd ein tenantiaid. 

  Mae cyffro gwirioneddol ymhlith y partneriaid ac yn y rhanbarth am y prosiect hwn a’r gwerth cymdeithasol a’r gwahaniaeth cadarnhaol y gall ei gyflawni i gymunedau lleol a’r economi leol. 

Gweithio mewn Partneriaeth

 • Busnes@LlandrilloMenai o Canolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (Canolfan CIST)

  Mae tîm hyfforddiant arbenigol Busnes@LlandrilloMenai o Canolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (Canolfan CIST), sy’n rhan o Grŵp Llandrillo Menai yn rheoli’r podiau hyfforddiant ar y safle. Maent yn darparu rhaglen datgarboneiddio pwrpasol a rhaglenni hyfforddi ar gyfer gweithwyr presennol y gweithlu adeiladu yn enwedig mewn meysydd fel inswleiddio waliau allanol, gosod a gwasanaethu paneli solar, pympiau gwres ffynhonnell aer a storfeydd batris. Mae rhaglenni prentisiaeth hefyd yn cael eu darparu gan Busnes@LlandrilloMenai. 

 • Prifysgol Bangor

  Trwy gyfranogiad Prifysgol Bangor, bydd Tŷ Gwyrddfai hefyd yn hyrwyddo arloesedd mewn cynhyrchion, deunyddiau a thechnoleg newydd i gefnogi datgarboneiddio ac addasu i newid yn yr hinsawdd a bydd cyfleusterau ymchwil yn cael ei sefydlu i brofi a threialu technoleg a deunyddiau newydd sy’n cyd-fynd â’r agenda datgarboneiddio. 

Mae Tŷ Gwyrddfai eisoes yn gartref i brif swyddfa contractwr mewnol Adra sy’n cyflogi dros 150 o staff. Mae Travis Perkins hefyd wedi sefydlu depo ar y safle i ddarparu deunyddiau a chyflenwadau i ni a’n contractwyr

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Ffurflen archebu –  https://forms.office.com/e/wgsyAjtYpJ 

Beth am gynnal eich cyfarfod nesaf yn Nhŷ Gwyrddfai? Gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf, parcio am ddim a lleoliad canolog yng Ngwynedd, dyma’r lleoliad delfrydol ar gyfer eich digwyddiad corfforaethol nesaf.

Gallwn ddarparu ar gyfer ystafelloedd bwrdd, ystafelloedd dosbarth a theatr yn ogystal â chynnal cynadleddau ac arddangosfeydd ar gyfer hyd at 100 o gynrychiolwyr. Cwblhewch ein ffurflen gais archebu byr a bydd aelod o’r tîm mewn cysylltiad yn fuan.’

Darllenwch y Telerau ac Amodau (Ts&Cs) archebu yma

 

Fideo Tŷ Gwyrddfai

Tŷ Gwyrddfai yn y newyddion

Hyfforddiant Net Sero Training Gwynedd

Darparu hyfforddiant a sgiliau blaengar mewn datgarboneiddio, ynni adnewyddadwy ac ôl-osod ym Mhenygroes yng Ngwynedd, Gogledd Cymru.

Mae’r hyfforddiant a ddarperir yn galluogi unigolion a busnesau i ddatblygu sgiliau ym maes lleihau carbon, sy’n datblygu’n gyflym, gan ddarparu hyfforddiant i ddiwydiant sy’n cynnwys:

 • Ynni Adnewyddadwy
 • Ôl-ffitio (Retrofit)
 • Effeithlonrwydd Ynni
 • Datgarboneiddio

Hyfforddiant Net Sero Training Gwynedd | Busnes@LlandrilloMenai (gllm.ac.uk) 

Cyllid 

Derbyniwyd £736,000 o gyllid Llywodraeth Cymru drwy’r rhaglenni Trawsnewid Trefi a’r Economi gylchol.  Roedd cais arall yn llwyddiannus hefyd drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU a weinyddir gan Gyngor Gwynedd ar gyfer yr elfen Labordy Byw.