Llun o'r awyr o ddatblygiad Pen y Ffridd.

Cartrefi ynni-effeithlon yn cychwyn siapio ym Mangor

Mae datblygiad tai newydd ynni-effeithlon yng Ngwynedd yn cychwyn siapio, gyda nifer o fentrau ecogyfeillgar wrth galon y gwaith.

Mae cwmni Wynne Construction o Fodelwyddan, a benodwyd gan gymdeithas dai Adra ar gytundeb dylunio ac adeiladu, ar amser i adeiladu 30 eiddo oddi ar Ffordd Pen y Ffridd ym Mangor.

Mae’r contractwr yn defnyddio dulliau adeiladu modern ac arloesol i ddarparu’r cymysgedd o gartrefi dwy a thair ystafell wely.

Mae’r tai yn ffrâm bren, gyda’r strwythur wedi’i adeiladu oddi ar y safle i gynyddu diogelwch, darparu ansawdd cyson, lleihau symudiadau cerbydau i ac o’r safle, a lleihau sŵn i’r gymuned leol.

Maent hefyd yn caniatáu i’r eiddo fod yn fwy ynni-effeithlon, gyda phaneli solar a phympiau gwres ffynhonnell aer yn cryfhau ymhellach nodweddion hinsawdd y datblygiad.

Yn ogystal, bydd 12 o’r unedau, a fydd yn dai fforddiadwy, yn gyfan gwbl oddi ar danwydd ffosil megis prif gyflenwad nwy ac olew.

Dywedodd rheolwr prosiect Wynne Construction, Andy Lea: “Roeddem yn gyffrous i barhau â’n perthynas ag Adra, yn enwedig gan mai dyma ein contract dylunio ac adeiladu cyntaf ar gyfer datblygiad tai.

“Mae’r cynllun yn mynd rhagddo’n dda iawn, gydag wyth o’r eiddo bellach wedi cyrraedd y cam lle mae’r toeau wedi’u cwblhau a phaneli solar yn cael eu gosod, O’r fan honno, bydd y gwaith gosod mewnol yn dechrau gyda’r ffenestri allanol.

“Mae ein tîm yn gwneud gwaith gwych, ac roeddem am ddiolch i drigolion lleol am eu hamynedd a’u dealltwriaeth tra bod y gwaith yn digwydd.

“Ein nod fu tarfu cyn lleied â phosibl ar y bobl sy’n byw agosaf at y datblygiad.

“Yn ogystal, rydym wedi gweithredu cyfyngiadau ar amseroedd dosbarthu nwyddau ac wedi cysylltu’n agos â’n cadwyn gyflenwi, y mae llawer ohoni, i sicrhau eu bod yn defnyddio cerbydau llai lle bo modd.”

Mae’r 30 o dai yn rhan o ymrwymiad Adra i adeiladu 900 o gartrefi newydd erbyn 2025, gyda 90 y cant o’r rheini i gael y sgôr effeithlonrwydd ynni uchaf, EPC A.

O’r 12 cartref fforddiadwy, bydd chwech ar gael ar rent canolradd a’r hanner arall ar rent cymdeithasol.

Dywedodd Gareth Davies-Jones, rheolwr prosiect yn Adra: “Mae’r cymysgedd o eiddo  a chreu cyfle i bobl gael cartref yn adlewyrchu’r galw yn lleol.

“Ein nod yw arwain y ffordd wrth gynnig atebion i’r argyfwng tai wrth sicrhau ein bod wedi ymrwymo i gyfyngu ar yr effaith ar yr amgylchedd.

“Mae’r cartrefi modern hyn hefyd yn adlewyrchu’r argyfwng costau byw, a bydd y dull ynni effeithlon yn chwarae rhan hanfodol wrth gadw biliau mor isel â phosibl i’r tenantiaid.

“Mae gennym ni berthynas wych gydag Wynne Construction ac rydym yn hyderus y bydd gweddill y cyfnod adeiladu yn rhedeg mor esmwyth â’r chwe mis cyntaf.”

Disgwylir i brosiect Ben y Ffridd gael ei gwblhau yn ystod haf/hydref 2024.