Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Sgwteri Symudedd

Gair i Gall am Sgwteri Symudedd

Os ydach chi’n ystyried prynu neu logi sgwter symudedd, cymerwch olwg ar y cyngor yma.

Mae gwahanol fathau o sgwteri symudedd / cymorthyddion symudedd ar ar gael:

DOSBARTH 1: Cadeiriau olwyn maniwal ydi rhain ac felly ni chant eu hystyried fel sgwter symudedd
DOSBARTH 2: Cadeiriau olwyn hefo pŵer, neu sgwter symudedd wedi ei dylunio hefo 3 /4 olwyn i ddefnyddio ar balmentydd sy’n teithio ar gyflymder o 4 milltir yr awr.
DOSBARTH 3: Sgwter 4 olwyn hefocyflymder uchaf o 8 milltir yr awr. Mae gan rhain olau, golau troi, golau rhybuddio,corn a drych edrych i’r tu ôl wedi ei osod yn fewnol neu allanol. Rhaid i chi gofrestru sgwter dosbarth 3 gyda’r DVLA.

Rhestr wirio
Dyma bethau i chi ystyried cyn prynu neu logi sgwter symudedd:

• A fysa chi’n gallu gyrru’r sgwter symudedd yn ddiogel heb achosi perygl i unrhyw berson

• A fysa chi’n gallu gyrru’r sgwter symudedd yn ddiogel heb achosi difrod i’ch cartref

• A fysa chi’n cynnal a chadw’r sgwter yn unol â chyfarwyddiadau a ddaeth hefo’r sgwter

• A fysa chi’n sicrhau bod gennych chi drefniadau priodol rhag ofn iddynt dorri i lawr

• A fysa chi’n trefnu cael yswiriant er mwyn sicrhau yswiriant rhag niwed personol, difrod i fannau mewnol ac allanol a niwed posib i eraill

• A fysa chi’n trefnu prawf PAT (Prawf Offer Cludadwy), blynyddol ar yr offer gwefru a darparu y ddogfen prawf fel tystiolaeth i ni

Cyngor ychwanegol:
• Pe bai hi’n dywyll wrth yrru’r sgwter, dylai defnyddwyr sgwter gael golau priodol ar y sgwter a bod yn fwy gofalus, defnyddio siaced adlewyrchol (High Vis) a gosod bandiau adlewyrchol mewn mannau amlwg ar y sgwter

Mae nifer o broblemau diogelwch tan yn gallu digwydd oherwydd sgwteri symudedd, fel y rhain:

• Achosi rhwystrau mewn mannau cyffredin – ni ddylid eu gadael mewn mannau cyffredin

• Rhwystro llwybrau dianc mewn eiddo tenantiaid – ni ddylid eu gadael yma

• Gwefru mewn llefydd amhriodol – does dim angen gwnued hyn

Storfa Sgwter

Os ydych yn dymuno storfa diogel i gadw eich sgwter, cymerwch olwg ar y Cwestiynau Cyson isod.

Beth yw storfa sgwter?

Lle er mwyn cadw a gwefru sgwteri symudedd tenantiaid yn ddiogel.

Pwy all wneud cais am storfa sgwter?

Rhaid i gwsmeriaid gwrdd â’r criteria canlynol cyn cael eu hystyried am sied sgwter:

 • Mae angen i chi fod yn gwsmer neu’n denant i Adra, a’ch bod yn byw mewn safle tai gwarchod neu fflatiau cyffredinol ac felly’n rhannu ardaloedd cyffredin a chynteddau
 • Mae angen i chi fod á sgwter symudedd Dosbarth 2 neu 3 (gweler Taflen Ffeithiau Sgwter Symudedd)
 • Mae’n rhaid nad oes gennych le addas arall i gadw a gwefru’r sgwter symudedd

Sut i wneud cais am storfa sgwter?

 • Gwneud cais am torfa sgwter wrth gwblhau’r ffurflen gais.
 • Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen gais bydd eich cais yn cael ei asesu a byddwn yn cysylltu gyda chi wedyn gyda’r penderfyniad.

Ga i gadw pethau eraill a’r  sgwter symudedd yn  y storfa sgwter?

 • Na chewch, mae gennyn ni bolisi sy’n egluro Mai’r sgwter yn unig caiff ie gadw yma. Os na fyddwch yn cadw at y gytundeb gall hyn olygu colli y storfa sgwter.
 • Mae ganddom ni’r hawl i wneud archwiliad di-rybudd ar y storfa sgwter ar unrhyw adeg i archwilio ei gynnwys a’i gyflwr.

Oes rhaid i mi dalu am storfa sgwter?

 • Fel rhan o’r gytundeb, byddwn yn codi tâl personol blynyddol o £52 am ddefnyddio’r storfa
 • Fel rhan o’r gytundeb byddwch yn cael goriad i’r storfa sgwter
 • Bydd disgwyl i gwsmeriaid dalu am unrhyw oriadau ychwanegol, os bydd unrhyw oriadau yn malu, cael ei golli neu os oes angen newid cloeon
 • Bydd tâl yn cael ei godi ar y tenant am unrhyw ddifrod i’r storfa sgwter sydd ddim yn cael ei weld fel traul a gwisgo arferol
 • Bydd rhaid i chi drefnu fod yr offer gwefru yn cael prawf PAT (Prawf Offer Cludadwy) yn flynyddol ac fod tystysgrif yn cael ei ddarparu fel prawf.
 • Bydd rhaid trefnu yswiriant priodol – digonol i dalu am unrhyw ddifrod i’n adeiladau neu anaf i bobl eraill sydd yn defnyddio ein safleoedd.

Be’ nesaf?
Os ydych wedi darllen drwy’r ystyriaethau a’r cyngor uchod ac yn meddwl y gallwch fod yn berchennog cyfrifol sgwter symudedd drwy brynu neu llogi, ac eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch hefo ni drwy ffonio 0300 123 8084, ebostio ymholiadau@adra.co.uk neu dros cyfryngau