Logo Eich Llais

Cyrraedd y rhestr fer ar gyfer anrhydedd cenedlaethol

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog.

Rydym wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Llais Tenantiaid Gwobrau Arfer Da TPAS Cymru sydd wedi’u sefydlu i rannu, cydnabod a dathlu gwaith gwych yn y diwydiant tai.

Bydd y wobr hon yn cael ei rhoi i landlord cymdeithasol a all ddangos bod eu tenantiaid/preswylwyr yn cael eu cefnogi’n weithredol i ymgysylltu, cymryd rhan, a’u grymuso i ddylanwadu ar wasanaethau a phenderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

Amlygodd ein cais y gwaith rydym wedi’i wneud o amgylch Eich Llais, ein strategaeth cyfranogiad tenantiaid.

Penawdau Allweddol:

 • Roedd 81% o denantiaid yn fodlon neu’n fodlon iawn â’r cyfleoedd a roddwyd i gymryd rhan yn ein prosesau gwneud penderfyniadau. Mae hyn 20% yn uwch na pherfformiad cyfartalog landlordiaid yng Nghymru, gydag Adra yn y 3ydd safle o blith 46 o landlordiaid.
 • 450 o gwsmeriaid wedi cofrestru ar ein Panel Cwsmeriaid, sy’n cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn holiaduron chwarterol ar-lein neu drwy’r post.
 • Rhannodd 2263 o denantiaid eu barn gyda ni yn ystod 2023/24.

Roedd y pynciau ymgynghori yn cynnwys:

 • Taliadau Gwasanaeth
 • Lleithder a Llwydni
 • Defnyddia dy Gymraeg | Defnyddiwch eich ymgyrch Gymraeg
 • Gwerth am arian
 • Gosod Rhent Blynyddol
 • Eich cymuned fel lle i fyw
 • Adroddiad Hunanwerthuso Blynyddol
 • Polisi Lifftiau
 • Porth Cwsmeriaid
 • Dulliau Cyfathrebu

Dywedodd Elin Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cymunedol: “Mae’r strategaeth yn sicrhau bod llais y tenant yn cael ei glywed, yn cael ei glywed ac yn cael ei weithredu ar bob lefel o’r sefydliad.

“Rydym yn rhannu canlyniadau adborth tenantiaid yn rheolaidd gyda’n Bwrdd, er mwyn llywio’r broses o wneud penderfyniadau. Rydym yn gwneud hyn drwy safoni templedi adroddiadau bwrdd, i sicrhau bod pob mater neu benderfyniad sy’n effeithio ar denantiaid yn cynnwys manylion ar sut rydym wedi ymgynghori â thenantiaid Bydd yr adborth o’r ymgynghoriadau hyn yn cael ei ystyried cyn i’r bwrdd ddod i unrhyw benderfyniad.

“Mae’r newidiadau rydym wedi’u gwneud i’n hymagwedd gydag Eich Llais wedi ein galluogi i gyrraedd gwahanol gynulleidfaoedd mewn ffordd wahanol ac wedi sicrhau ein bod yn cael adborth gan gynrychiolaeth fwy o’n cymunedau. Mae ein dull hyblyg a chynhwysol hefyd yn golygu bod mwy o gyfleoedd i denantiaid gymryd rhan yn ein gwaith.

“Mae’n wych gweld adborth mor gadarnhaol ar ddechrau ein blwyddyn gyntaf o weithredu ein strategaeth a bod hyn wedi’i gydnabod ar lefel genedlaethol fel enghraifft o arfer gorau”.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yng Nghaerdydd ar Orffennaf 3ydd.