Picture of our homes in Llanberis - birds eye view.

Mwy o fuddsoddiad yn ei gartrefi ar y gweill gan Adra

Mae nifer o brosiectau ar y gweill ar draws Gwynedd fel rhan o raglen gan Adra, cymdeithas dai fwyaf y rhanbarth i wella ansawdd ei chartrefi yn barhaus.

Mae 31 eiddo yn ardaloedd Tywyn ac Aberdyfi yn ne Gwynedd yn gweld ystod o waith allanol, gan gynnwys:

 • gwaith adnewyddu simneiau
 • gosod insiwleiddio waliau allanol
 • ffenestri a drysau
 • gwaith toi a rendro
 • gerddi, llwybrau, grisiau a gwaith ffensio.

Mae disgwyl i’r gwaith, sy’n cael ei wneud gan GH James o Eryri, gael ei gwblhau erbyn Awst 2023.

Gwaith allanol

Yn y cyfamser, mae gwaith yn mynd rhagddo ar gyfres prosiectau gwella eraill ar draws y sir, gan gynnwys gwaith allanol sy’n cael ei wneud ym Maes Padarn, Llanberis (i’w gwblhau ym mis Hydref); Godre’r Gaer ym Methesda (gwaith i fod i ddod i ben ym mis Ebrill).

Daw’r gwaith hwn yn dynn ar sodlau’r cyhoeddiad am waith sydd wedi dechrau ar eiddo ar stad o fflatiau Ffordd Caernarfon, Bangor yn ogystal â Chilcoed, Penywern, Coedmawr, a bydd yn dechrau ar Ffordd Hendre ym Mangor i wella effeithlonrwydd a safon ynni. o’r cartrefi.

Mae’r gwaith yn cynnwys:

 • ail-doi
 • insiwleiddio
 • rendro waliau allanol
 • gosod ffenestri
 • peipiau dŵr, a landeri
 • gwella llwybrau a ffensys.

Dywedodd Mathew Gosset, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau yma yn Adra: “Rydym yn falch iawn o fod yn cyhoeddi prosiectau gwella pellach fel rhan o’n buddsoddiad parhaus yn ein stoc bresennol o eiddo.

“Rydym am wneud yn siŵr ein bod yn darparu cartrefi o ansawdd uchel y gall pobl deimlo’n falch ohonynt . Rydym am wneud yn siŵr bod y buddsoddiad yn golygu bod ein cartrefi mor ynni effeithlon â phosibl, yn enwedig gyda chostau byw yn cael effaith ar gymunedau yn iawn. ar draws ein hardal.

“Mae cadw’r bunt yn lleol a chyfrannu at yr economi leol yn bwysig i ni. Dyna pam rydym yn gweithio gyda chontractwyr lleol sydd hefyd yn rhoi yn ôl i’n cymuned drwy ein cynllun gwerth cymdeithasol, gan sicrhau bod cymunedau lleol yn elwa o fuddsoddiad lleol”.

 

Ariel photograph of Llanberis