Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd i’n Bwrdd

Fe gafodd Hywel Eifion Jones ei benodi yn Gadeirydd newydd yma yn Adra, darparwr tai cymdeithasol mwyaf gogledd Cymru, yn dilyn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr wythnos diwethaf.

Eifion Jones sy’n cymryd lle Mark Jones, a gamodd i lawr ar ddiwedd ei gyfnod o bedair blynedd yn gynharach yn y mis. Bydd yn parhau’n aelod o’r bwrdd.

Etholwyd Sasha Davies hefyd yn Is-gadeirydd.

Daw’r tîm newydd hwn ar y brig ar adeg gyffrous i ni gan y byddwn yn lansio ein Cynllun Corfforaethol newydd cyn bo hir sy’n adeiladu ar ein llwyddiannau a’n twf diweddar gyda ffocws cryf ar wella gwasanaethau i denantiaid, lleihau ein ôl troed carbon, a darparu mwy o dai fforddiadwy i bobl leol.

Mae Mr Jones, sydd â chefndir mewn bancio, eisoes wedi gwasanaethu fel Cynghorydd Sir Ynys Môn, yn aelod o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac ar hyn o bryd mae’n Ynad yn eistedd yng Nghaernarfon.  Mae wedi gwasanaethu ar ein Bwrdd ers dechrau 2019.

Dywedodd Hywel Eifion Jones, ein Cadeirydd:

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau yn y swydd a chwarae fy rhan yn Adra, ar adeg pan rydym ar fin lansio cynllun corfforaethol newydd yng Ngwanwyn 2022, wrth i ni ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i denantiaid a phreswylwyr,’

“Mae buddsoddiad Adra i drawsnewid gwasanaethau a chyflawni cyfraddau perfformiad a boddhad gwasanaeth uchel iawn wedi bod yn drawiadol iawn. Mae buddsoddiad sylweddol mewn trwsio wedi ei drefnu ac ymatebol i’n cartrefi yn cyfateb i dros £15m y flwyddyn ac mae rhaglen uchelgeisiol o adeiladu cartrefi fforddiadwy o ansawdd newydd yn golygu buddsoddiad o £40m y flwyddyn, gan gyfarch yr angen sylweddol ar draws gogledd Cymru. O ddatblygu ei gartref newydd cyntaf yn ôl yn 2016, mae bellach yn ddatblygwr maint, gan gynhyrchu dros 200 o dai fforddiadwy newydd bob blwyddyn” ychwanegodd.

“Y llynedd, gwnaethom fuddsoddi £6.6 miliwn i wella ein cartrefi, gyda £9.4 miliwn arall i wneud gwaith trwsio a chynnal a chadw.

“Gan edrych i’r dyfodol, ar wahân i adferiad Covid a helpu ein tenantiaid yn y cyfnod ansicr hwn, un o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu yw lleihau ein hôl troed carbon a datgarboneiddio ein busnes a’n cartrefi i sicrhau allyriadau sero net”.

“Er ein bod barod am yr her ac yn un o’r cymdeithasau tai cyntaf yng Nghymru i ymrwymo i’r targed di-garbon, rydym hefyd yn gwerthfawrogi maint a chymhlethdod yr her, a’r adnoddau ariannol y bydd eu hangen i’w gyflawni.

“Rydym wedi nodi yn ein Strategaeth Datgarboneiddio a gymeradwywyd yn ddiweddar ac rydym yn gweithio’n galed iawn gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill i weithio ein ffordd drwyddo.” ychwanegodd.

Mae gan Sasha Davies, a ymunodd hefo ni yn ddiweddar fel aelod annibynnol o’r Bwrdd sydd bellach yn Is-gadeirydd y Bwrdd, gefndir cryf mewn datblygu, adfywio, datblygu cymunedol a phrosiectau mawr ac roedd ganddi swyddi rheoli gweithredol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae hi bellach yn rhedeg ei hymgystadlaeth datblygu cymunedol a busnes ac ymgysylltu â rhanddeiliaid ei hun ar Ynys Môn.

Dywedodd Sasha Davies, ein Is-gadeirydd: “Mae Adra‘n chwarae rhan mor enfawr ym mywydau cymaint o bobl yng Ngwynedd ac yn fwy diweddar ar draws gogledd Cymru ac mae wrth wraidd cymaint o gymunedau.

“Mae’r ffordd yr ymatebodd Adra i’r heriau diweddar a ddigwyddodd yn ystod y pandemig wedi creu argraff arnaf, gan addasu dros nos i’r ffordd newydd o weithio ac ymateb i anghenion newidiol ein tenantiaid a’n caledi a brofwyd gan lawer.

“Mae Adra yn gyflogwr pwysig yn yr ardal, yn bartner datblygu o ddewis ac yn gyfrannwr allweddol i economi Gogledd Cymru gan weithio gyda busnesau lleol i greu cartrefi a lleoedd gwell i’n cymunedau. Rwy’n edrych ymlaen at fod yn rhan o gwmni lle gallaf helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl.”

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Adra: “Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i Mark Jones sydd wedi bod yn Gadeirydd cryf, ysgogol ac ymroddedig dros y pedair blynedd diwethaf.

“O dan ei arweiniad, mae Adra wedi mynd o nerth i nerth, ac rydym bellach mewn sefyllfa wych i gyflawni hyd yn oed mwy yn y dyfodol.