Pobl y tu allan i'r tai newydd.

Taith i Gae’r Llynen i weld y datblygiad tai diweddaraf

Croesawodd Adra, cymdeithas dai fwyaf Gogledd Cymru a phartneriaid adeiladu Beech Developments, ddirprwyaeth o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yr wythnos hon i weld sut mae’r hen dir fferm wedi’i drawsnewid i greu datblygiad tai newydd sbon.

Mae Adra wedi bod yn datblygu 29 eiddo ar stad Cae’r Llynen oddi ar Narrow Lane, Cyffordd Llandudno. Maent yn cynnwys 8 fflat dwy ystafell wely; 15 tŷ tair ystafell wely a 6 tŷ dwy ystafell wely.

Byddant yn gymysgedd o rent cymdeithasol, rhent canolradd, rhentu i berchen a bydd rhai yn cael eu hysbysebu ar y farchnad agored.

Dywedodd Hywel Eifion Jones, Cadeirydd Adra; “Rydym yn falch o’r datblygiad yng Nghae’r Llynen ac mae’n lleoliad mor anhygoel, yn agos at wibffordd yr A55 a gyda golygfeydd godidog o aber yr afon Conwy a Dyffryn Conwy.

“Rydym wedi gwneud ymrwymiad cadarn yn ein Cynllun Corfforaethol i adeiladu cartrefi newydd sbon o ansawdd uchel y gall pobl fod yn falch ohonynt. Mae’n amlwg bod galw yn y rhan hon o sir Conwy am y math hwn o ddatblygiad ac mae’n adlewyrchu’r sefyllfa mewn llawer o gymunedau yng Ngogledd Cymru. Bydd y datblygiad yn helpu i gwrdd â’r galw hwnnw ac roeddem yn falch iawn o allu mynd â’r ddirprwyaeth o Gyngor Conwy o amgylch y datblygiad, i weld â’n llygaid ein hunain yr eiddo o ansawdd uchel sydd ar gael”.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubery, Arweinydd Cyngor Conwy: “Mae’r gwaith sydd wedi’i wneud i ddarparu tai o’r fath o safon yn y rhan hon o’n sir yn hynod drawiadol.

“Mae cymaint o ffocws ar eiddo newydd i fod yn fwy ynni-effeithlon ac mae’n wych gweld Adra yn arwain y ffordd o ran gwneud yr eiddo newydd hyn yn lanach ac yn wyrddach o ran lleihau’r ôl troed carbon, gan arbed arian i bobl ar eu biliau ynni ar yr un pryd. amser”.

Dywedodd y Cynghorydd Emily Owen, Aelod Cabinet Arweiniol Tai Cyngor Conwy: “Mae’n wych gweld sefydliad tai blaengar fel Adra, yn gweithio mewn partneriaeth â Beech Developments i fuddsoddi mewn tai o safon i gwrdd â’r galw yn sir Conwy. Mae’n lle gwych i fyw a gweithio ynddo ac mae’r safle arbennig hwn yn agos at amwynderau, felly rydym yn disgwyl y bydd llawer o ddiddordeb yn yr eiddo hyn.

“Nid yw’r materion galw am dai sy’n wynebu trigolion Conwy yn unigryw a gall datblygiadau fel hyn ond cyfrannu’n gadarnhaol at y galw cynyddol am gartrefi o ansawdd uchel. Mae’n amlwg mai cydweithio yw’r ffordd ymlaen i fynd i’r afael â materion tai yng Ngogledd Cymru”.

Dywedodd John Gardiner, Cyfarwyddwr gyda Beech Developments:  “Mae hi wedi bod yn bleser llwyr i gael cydweithio gydag Adra er mwyn cyflwyno’r tai fforddiadwy yma i’r ardal leol. Ein gobaith y gallwn barhau i weithio gydag Adra i ddod a thai mwy fforddiadwy ac effeithlon o ran ynni i Ogledd Cymru.