Adra yn Lansio Ffrâm24: Fframwaith Caffael Cymru Gyfan ar gyfer Deunyddiau Adeiladu

Mae Adra yn falch i gyhoeddi lansiad swyddogol Ffrâm24, Fframwaith Cymru Gyfan arloesol sy’n bwriadu chwyldroi’r dirwedd caffael ar gyfer deunyddiau adeiladu a chynnyrch cysylltiedig. Cyhoeddir lansiad Ffrâm24 ar Ddydd Gŵyl Dewi, Mawrth 1af, sy’n rhoi’r fframwaith mewn sefyllfa briodol i fod yn gonglfaen i sefydliadau Cymru sy’n chwilio am gadwyn gyflenwi ddibynadwy a chyflenwad o ansawdd.

Mae Ffrâm24, fframwaith aml-gyflenwr, wedi’i ddylunio’n fanwl i ddarparu datrysiadau cynhwysfawr ar gyfer deunyddiau adeiladu a gwasanaethau cysylltiedig. Fel menter yng Nghymru yn unig, mae’n sefyll allan am ei werth cymdeithasol sylweddol, gan fuddsoddi mewn cwmnïau Cymreig a sicrhau bod y gwerth cymdeithasol a gynhyrchir yn aros yng Nghymru. Mae’r nodwedd unigryw hon yn wahanol i fframweithiau eraill, gan gyfrannu’n weithredol at gefnogi cymunedau lleol a hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy.

Drwy feithrin economi gylchol a hyrwyddo cadw’r bunt Gymreig y tu fewn i’n ffiniau, mae Ffrâm24 yn cyd-fynd a’r ymrwymiad i gryfhau partneriaethau ac yn hyrwyddo dyfodol cydnerth a cynaliadwy i Gymru. Nid yw llwyddiant Ffrâm24 yn cael ei fesur yn unig drwy ei effeithlonrwydd wrth ddiwallu anghenion caffael sefydliadau Cymru, ond hefyd drwy ei effaith gadarnhaol ehangach ar ffabrig cymdeithasol Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi Ffrâm24 ac yn ei gefnogi fel olynydd naturiol i fframwaith Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, a fydd yn parhau i gynnig cyfleoedd i gyflenwyr lleol a chefnogi amcanion polisi Llywodraeth Cymru. Mae’r cymeradwyaeth hwn yn tanlinellu’r ymrwymiad i ddarparu cyfleoedd i gyflenwyr lleol ac yn cyd-fynd ag amcanion polisi Llywodraeth Cymru. Bydd y Fframwaith newydd yn ffurfio rhan o hwb Caffael Cydweithredol Cymru.

Hefyd, mae Ffrâm24 yn ymroddedig i hwyluso cysylltiadau rhwng cwmnïau Cymreig, annog cydweithredu, a hyrwyddo twf cymuned fusnes cefnogol. Drwy feithrin y partneriaethau hyn, y nod yw creu effaith bositif, gan gyfrannu nid yn unig at lwyddiant prosiectau unigol ond hefyd at ffyniant cyffredinol busnesau a chymunedau Cymru.

Bydd Ffrâm24 ar gael i ystod amrywiol o gyrff sector cyhoeddus ac elusennau yng Nghymru. Mae’r fframwaith yn addas i gefnogi amryw o fodelau darparu gwasanaeth, gan sicrhau hyblygrwydd i aelodau’r fframwaith wrth ddiwallu eu hanghenion cyflenwi deunyddiau. Mae’r dull cynhwysol hwn yn adlewyrchu’r ymrwymiad i wasanaethu anghenion amrywiol sector cyhoeddus Cymru.

Dywedodd Martin Burger, Pennaeth Ffrâm24:

“Yn ganolog i Ffrâm24 mae ein gwerthoedd craidd, sy’n pwysleisio partneriaethau a adeiladwyd ar ymddiriedaeth, bod yn agored, arloesedd, a chydymffurfiaeth gyda’n hymrwymiad i effeithlonrwydd a chydweithio. Edrychwn ymlaen at groesawu aelodau newydd i Ffrâm24, fel y gallent hwythau fwynhau manteision bod yn rhan o’n Fframwaith Cymru Gyfan newydd.

“Gan ddathlu lansiad Ffrâm24 ar Ddydd Gŵyl Dewi, edrychwn ymlaen at yr effaith gadarnhaol y bydd y fframwaith hwn yn ei chael ar Gymru, gan hybu dyfodol cydnerth a chynaliadwy.”

Am wybodaeth bellach, neu i gael gwybod sut i ymaelodi, cysylltwch â  info@ffram24.co.uk