Gwybodaeth bwysig

Mae Llywodraeth Cymru am i bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fod â chartrefi o ansawdd da. Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar y safon newydd fydd yn cael ei gyflwyno yn 2023.- Mwy o wybodaeth

Diweddariad Coronafeirws

Dyma’r manylion ddiweddaraf am statws ein gwasanaethau – cadwch olwg hefyd ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw newidiadau yn sgil rheolau diweddaraf Coronafeirws yng Nghymru all effeithio arnoch chi a lle rydych yn byw.

Wedi ei ddiweddaru am 12:30 , 1 Ebrill 2021

Yn unol a rheoliadau presennol Llywodraeth Cymru a chanllaw ar gyfyngiadau COVID-19, mae ein staff wedi dychwelyd i’n swyddfeydd i weithio. Bydd apwyntiadau wyneb i wyneb yn ein swyddfeydd ar sail apwyntiad yn unig.

Mae ein timau yn dal yma i gefnogi ac ateb unrhyw ymholiadau – gallwch gysylltu â ni trwy’r sianelau arferol. Ein llinellau ffôn sydd fwya dan bwysau ohewrydd gynnydd yn y galwadau. Ceisiwch ,os fedrwch chi, gysylltu trwy un o’n dulliau eraill os oes modd.

Gwasanaethau Eraill

Mae ein gwasanaethau eraill fel Gosod, Datblygu o’r Newydd, Gwasanaethau Bro, Wardeiniaid Cymunedol  ac yn y blaen yn rhedeg yr un fath, gyda’n gweithwyr swyddfa yn gweithio o adre

 • Newidiadau i'n gwasanaethau

  Trwsio

  Rydym bellach yn gallu cymryd ceisiadau am bob math o waith trwsio.

  Pan fyddwch yn cysylltu efo ni, bydd ein staff yn gofyn cwestiynau i gael gwybod os oes unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu neu yn cael eu gwarchod oherwydd y Coronafeirws. Byddwn yn gwneud ein gorau i egluro beth fydd y camau nesaf gyda’ch cais.
  Os bydd aelod o staff yn dod i’ch cartref i wneud gwaith bydd yn rhaid i bawb sydd yn byw yn y cartref gadw at reolau a dilyn cyfarwyddiadau pellhau cymdeithasol er lles pawb.
  Agorwch y ffenestri yn eich cartref.

  Be dani'n neud yn ystod Covid

  Ein swyddfeydd

  Bydd ein swyddfeydd wedi cau i staff ac felly bydd ein staff swyddfa yn gweithio o adref, er mwyn ceisio rheoli’r feirws a chadw pawb mor ddiogel â phosib.

  Gwasanaethau Eraill

  Mae ein gwasanaethau eraill fel Gosod, Datblygu o’r Newydd, Gwasanaethau Bro, Wardeiniaid Cymunedol  ac yn y blaen yn rhedeg yr un fath, gyda’n gweithwyr swyddfa yn gweithio o adre

 • Eich Cefnogi chi

  Cefnogi ein tenantiaid

  Rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i gynnig cefnogaeth mewn cymaint o ffyrdd â phosib. Mae ein staff yn parhau i weithio o adref ac mi fydd yn bosib cadw cysylltiad dros y ffôn, e-bost ac ar-lein.

  Os oedd aelod o’r tîm Chefnogaeth yn ymweld â’ch cartref yn wythnosol cyn yr amgylchiadau presennol oherwydd Coronavirus, byddant yn parhau i wneud hynny os dymunwch. a byddant hefyd yn cadw cysylltiad dros y ffôn,

  Bydd apwyntiadau gyda’n tîm Gwasanaethau Chefnogaeth yn parhau a  byddant yn eich ffonio cyn yr appoitments i sicrhau eich bod yn hapus i ni ymweld.

  Dim ond mewn amgylchiadau brys a thu hwnt i’r arfer, fel:

  • ein bod yn poeni am lles tenant
  • problem iechyd a diogelwch

  y bydd staff yn mynd drwy ddrws eich cartref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau Pellter Cymdeithasol Llywodraeth Cymru hefyd os gwelwch yn dda.

  Os ydych yn hunan- ynysu ac angen help i nôl presgripsiwn neu nôl neges o’r siop, cysylltwch â ni a gallwn ddod o hyd i gymorth yn eich cymuned chi.

  Mae ardaloedd Cyfunol a’r cyfleusterau o fewn ein Tai Cefnogol ar gau a rydym yn gofyn i’n cwsmeriaid i beidio â’u defnyddio. Bydd ein staf fyn parhau i fonitro ardaloedd cymunedol y thu mewn a thu allan i’n blociau o fflatiau.

  Rhent

  Os ydych chi yn poeni am dalu eich rhent yn ystod y cyfnod yma, cysylltwch â ni.

  Y mwyaf ydym yn gwybod am eich amgylchiadau, y gorau allwn ddelio a helpu hefo’ch sefyllfa.

  Gall ein staff eich helpu chi a rhoi cyngor a gwybodaeth i chi.

  Cymorth ariannol

  Oes gennych chi broblemau ariannol oherwydd y coronafeirws? Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cymorth ariannol yn syth.

  Siaradwch â’ch benthyciwr.
  Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich benthyciwr ar y llythyrau maen nhw’n eu hanfon atoch neu ar eu gwefan.
  Pan fyddwch yn ffonio eich benthyciwr, mae’n bosib y bydd angen i chi aros yn hirach na’r arfer cyn siarad â rhywun. Peidiwch â gadael i hyn eich atal rhag cysylltu. Mae nifer fawr o bobl eraill yn cael trafferthion ariannol ac mae’n bosib bod eich benthyciwr yn ceisio delio â llawer o alwadau. Arhoswch ar y llinell, neu cysylltwch gyda nhw drwy eu gwefan neu dros e-bost.

  Gorddrafftiau
  Efallai y bydd modd i’ch benthyciwr leihau neu atal y llog, lleihau eich gorddrafft drwy symud y ddyled i gynnyrch credyd arall, neu efallai y byddant yn cytuno i leihau faint o orddrafft a balans sydd gennych yn raddol.

  Yswiriant
  Mae’n bwysig bod eich yswiriant yn diwallu eich anghenion. Gall eich darparwr edrych ar y warchodaeth sydd gennych er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn iawn i chi, a gweld a oes modd lleihau’ch taliadau.

  Eich ffeil gredyd
  Gofynnwch i’ch benthyciwr sut y bydd unrhyw gymorth y byddwch yn ei dderbyn yn ymddangos ar eich ffeil gredyd. Hyd yn oed os bydd y cymorth yn cael effaith ar eich ffeil, ni ddylai hyn eich atal rhag ei dderbyn os oes ei angen arnoch.

  Os ydych yn anhapus gyda’ch benthyciwr
  Mae gwybodaeth ar sut y gallwch wneud cwyn ar ein gwefan.
  www.fca.org.uk/consumers/how-complain.

  Cael gafael ar gyngor cyfrinachol a di-duedd yn rhad ac am ddim

  Gwasanaeth Cynghori Ariannol:
  Ffoniwch 0800 138 7777 i siarad ag arbenigwr ariannol neu defnyddiwch Typetalk ar 18001 0800 915 4622.

  National Debtline:
  Os ydych yn byw yn Lloegr, Cymru neu’r Alban ffoniwch 0808 808 4000.

  StepChange Debt Charity:
  Cyngor ar ddyledion yn rhad ac am ddim ym mhob cwr o’r DU, ffoniwch 0800 138 1111.

  Cyngor ar Bopeth Cymru:
  Os ydych yn byw yng Nghymru, ffoniwch Advicelink ar 03444 77 20 20 i siarad â rhywun am eich dyledion. Mae galwadau’n costio’r un faint a galwadau i linellau tir.

  AdviceUK:
  Cyngor ar ddyledion, gan gynnwys cyngor arbenigol ar gyfer cymunedau lleiafrifol a phobl ag anableddau
  www.adviceuk.org.uk.

  Christians Against Poverty:
  Cyngor ar ddyledion yn rhad ac am ddim i bobl o bob cred a phobl heb gred fel ei gilydd. I weld os oes cyngor ar gael yn eich ardal chi ffoniwch 0800 328 0006.

  Business Debtline:
  Os ydych yn hunangyflogedig neu’n berchennog busnes bach, ffoniwch 0800 197 6026.

  Mwy o wybodaeth

 • Sut i amddiffyn eich hun ac eraill

  Pethau y gallwch chi ei wneud i leihau’r feirws ledaenu:

  • Arhoswch adref cymaint a gallwch
  • gweithiwch o adref os ydych yn gallu
  • lleihau cyswllt gyda pobl eraill
  • cadwch bellter os yn mynd allan (2 fedr arwahan pan yn bosibl)
  • golchwch eich dwylo yn rheolaidd
  • peidiwch a gadael eich cartref os ydych chi neu rhywun yn eich cartref yn dangos symptomau

  Gallwch ledaenu’r feirws hyd yn oed os nad oes ganddoch symptomau.

 • Mwy o help a chymorth

  Rydym yn dealld fod hunan-ynsu yn gallu rhoi straen ar berthynas,

  Os ydych chi’n dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol ewch i wefan Byw heb Ofn am fwy  o wybodaeth a cymorth.

  Gwefan byw heb ofn

  Eich Lles chi

  MIND

  Mental Health UK

  Age Cymru

  Mae Age Cymru yn cynnig gwasanaeth ffôn sgwrsio ar gyfer pobl dros 70 oed yng Nghymru sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Gall unrhyw un dros 70 oed yng Nghymru gofrestru am ddim i dderbyn galwad ffôn rheolaidd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Age Cymru ar 08000 223 444 neu ewch i

  Age Cymru

  Cynllun Cyfaill eich pentref

  Mae Cyngor Gwynedd a Mantell Gwynedd wedi cydweithio i ddatblygu Canllaw i Grwpiau Cymunedol sy’n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus.

  Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000.

  Incwm a budd-daliadau

  Credyd Cynhwysol a’r Coronafeirws

  Shelter Cymru

  Gwirfoddoli

  Os ydych chi yn gallu ac awydd gwirfoddoli mae Mantell Gwynedd yn cyd-lynu pobl a sefydliadau i roi pobl gyda’r sgiliau cywir yn y llefydd gorau.

  Gwefan Mantell Gwynedd

  Cymorth

  Mae Llywodraeth Cymru wedi creu dogfen sydd yn dangos yr holl gymorth sydd ar gael i chi

  Dogfen Cymorth Llywodraeth Cymru

 • Cysylltu â ni

  Os ydych yn cysylltu â ni, efallai na fyddwn yn gallu dod nol atoch mor gyflym ac y byddech yn dymuno. Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd arferol – mae ein llinellau ffôn dan bwysau mawr ar hyn o bryd felly rhowch gynnig a’r un o’r ffyrdd eraill o gysylltu â ni os yn bosibl:

  • cwblhewch ein ffurflen ar-lein 
  • anfonwch e-bost: ymholiadau@adra.co.uk
  • anfonwch neges i ni ar un o’n sianelau cyfryngau cymdeithasol: @adrataicyf
  • codi’r ffôn: 0300 123 8084