Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Diweddariad Coronafeirws

Dyma’r manylion ddiweddara am statws ein gwasanaethau – cadwch olwg hefyd ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw newidiadau yn sgil rheolau diweddara Covid19 yng Nghymru allai effeithio arnoch chi a lle rydych yn byw.

Wedi ei ddiweddaru am 09:30, 30 Mehefin 2020

Rydym yn deall fod y cyfnod yma yn un pryderus iawn i bawb gyda’r Coronafeirws.
Cofiwch ein bod ni yma i’ch helpu chi a’ch cefnogi chi trwy hyn.

Rydym eisiau sicrhau ei bod ni yn gwneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn iechyd a diogelwch ein trigolion a staff – tra yn cadw ein gwasanaethau handfodol i fynd. Bydd y dudalen yma yn cael ei diweddaru yn gyson i sicrhau ein bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwasanaethau ni a’r cefnogaeth sydd ar gael yn ein cymunedau.

 

 • Newidiadau i'n gwasanaethau

  Trwsio

  Efallai y byddwch yn dechrau gweld mwy a mwy o’n faniau ar y lôn dros yr wythnosau nesaf. Mae ein tîm trwsio yn gwneud gwaith brys, gwaith y tu allan neu mewn ardaloedd cymunedol yn unig ar hyn o bryd, er mwyn iechyd a diogelwch ein tenantiaid, cwsmeriaid a staff yn sgil y coronafeirws.

  Mae’r gwaith yma yn cynnwys:

  • Gwaith trwsio tu mewn i’ch cartref sydd yn risg uniongyrchol i ddiogelwch eich catref a phawb sydd yn byw ynddo
  • gwasanaeth gwresogi ‘cylical’
  • gwaith trwsio mewn garej
  • gwaith trwsio y tu allan
  • ardaloedd cymunedol, megis blocia o fflatiau

  Mae trwsio nawr yn cymryd gwaith newydd ymlaen sy’n dod o dan y categoriau yma. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

  Diolch yn fawr i chi am eich amynedd, rydym yn deallt ac yn gwerthfawrogi ei fod yn gyfnod anodd a heriol i bawb, eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth.

  Pan fyddwch yn cysylltu efo ni, bydd ein staff yn gofyn cwestiynau i gael gwybod os oes unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu neu yn cael eu gwarchod oherwydd y Coronafeirws. Byddwn yn gwneud ein gorau i egluro beth fydd y camau nesaf gyda’ch cais.
  Os bydd aelod o staff yn dod i’ch cartref i wneud gwaith bydd yn rhaid i bawb sydd yn byw yn y cartref gadw at reolau a dilyn cyfarwyddiada pellhau cymdeithasol er lles pawb.

  Ein swyddfeydd

  Er mwyn cadw trigolion, cwsmeriaid a staff yn ddiogel rydym wedi cau ein swyddfeydd yn:

  • Caernarfon
  • Porthmadog
  • Bangor (Parc Menai)
  • Dolgellau

  nes clywir yn wahanol. Mae hyn yn golygu y bydd llawer o’n staff yn gweithio o adref er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau yn gallu parhau. 

  Mae ein timau rheng flaen yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn cymryd y mesurau rhagweithiol fel sy’n ofynnol 

  Byddwn yn monitro’r sefyllfa yma yn ddyddiol ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i’n gwasanaethau cyn gynted â phosib 

 • Eich Cefnogi chi

  Rydym yn gwneud yn siwr ein bod yn parhau i gynnig cefnogaeth mewn gymaint o ffyrdd a gallwn – wrth i ymweliadau wyneb i wyneb leihau. Bydd nifer o’n staff yn gweithio o adref ac yn cysylltu â chi dros y ffôn neu ar-lein.

  Os oedd Swyddog Cefnogi Tenantiaid yn ymweld â’ch cartref chi yn wythnosol bydd y staff yma yn eich ffonio chi o hyn ymlaen.

  Yn ystod y cyfnod yma byddwn yn ffonio tenantiaid sydd  dros 70 yn wythnosol i wneud yn siwr eich bod yn iawn ac os ydych angen help gyda unrhyw beth.

   

  Os ydych yn hunan- ynysu a rydych angen help i nol presgriptiwn neu nol neges o’r siop, cysylltwch â ni a gallwn ddod o hyd i gymorth yn eich cymuned chi.

   

  Rhent

  Os ydych chi yn poeni am dalu eich rhent yn ystod y cyfnod yma, cysylltwch â ni.

  Gall ein staff eich helpu chi a rhoi cyngor a gwybodaeth i chi.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau lythyr i bobl tenant sydd yn byw mewn Cartref Cymdeithasol yn nghymru i wneud yn siwr eich bod yn cael eich trin yn deg a’i fod yn glir beth yw eich hawliau.

  Darllen llythyr Llywodraeth Cymru

 • Sut i amddiffyn eich hun ac eraill

  Pethau y gallwch chi ei wneud i leihau’r feirsw ledaenu:

  • Arhoswch adref cymaint a gallwch
  • gweithiwch o adref os ydych yn gallu
  • lleihau cyswllt gyda pobl eraill
  • cadwch bellter os yn mynd allan (2 fedr arwahan pan yn bosibl)
  • golchwch eich dwylo yn rheolaidd
  • peidiwch a gadael eich cartref os ydych chi neu rhywun yn eich cartref yn dangos symptomau

  Gallwch ledaenu’r feirws hyd yn oed os nad oes ganddoch symptomau.

   

 • Mwy o help a chymorth

  Rydym yn dealld fod hunan-ynsu yn gallu rhoi straen ar berthynas,

  Os ydych chi’n dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol ewch i wefan Byw heb Ofn am fwy  o wybodaeth a cymorth.

  Gwefan byw heb ofn

  Eich Lles chi

  MIND

  Mental Health UK

  Age Cymru

  Mae Age Cymru yn cynnig gwasanaeth ffôn sgwrsio ar gyfer pobl dros 70 oed yng Nghymru sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Gall unrhyw un dros 70 oed yng Nghymru gofrestru am ddim i dderbyn galwad ffôn rheolaidd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Age Cymru ar 08000 223 444 neu ewch i

  Age Cymru

  Cynllun Cyfaill eich pentref

  Mae Cyngor Gwynedd a Mantell Gwynedd wedi cydweithio i ddatblygu Canllaw i Grwpiau Cymunedol sy’n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus.

  Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000.

  Incwm a budd-daliadau

  Credyd Cynhwysol a’r Coronafeirws

  Shelter Cymru

  Gwirfoddoli

  Os ydych chi yn gallu ac awydd gwirfoddoli mae Mantell Gwynedd yn cyd-lynu pobl a sefydliadau i roi pobl gyda’r sgiliau cywir yn y llefydd gorau.

  Gwefan Mantell Gwynedd

  Cymorth

  Mae Llywodraeth Cymru wedi creu dogfen sydd yn dangos yr holl gymorth sydd ar gael i chi

  Dogfen Cymorth Llywodraeth Cymru

 • Cysylltu â ni

  Os ydych yn cysylltu â ni, efallai na fyddwn yn gallu dod nol atoch mor gyflym ac y byddech yn dymuno. Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd arferol – mae ein llinellau ffôn dan bwysau mawr ar hyn o bryd felly rhowch gynnig a’r un o’r ffyrdd eraill o gysylltu â ni os yn bosibl:

  • cwblhewch ein ffurflen ar-lein 
  • anfonwch e-bost: ymholiadau@adra.co.uk
  • anfonwch neges i ni ar un o’n sianelau cyfryngau cymdeithasol: @adrataicyf
  • codi’r ffôn: 0300 123 8084