Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Diweddariad Coronafeirws

Wedi ei ddiweddaru am 17:00, 30 Mawrth 2020

Rydym yn deall fod y cyfnod yma yn un pryderus iawn i bawb gyda’r Coronafeirws.
Cofiwch ein bod ni yma i’ch helpu chi a’ch cefnogi chi trwy hyn.

Rydym eisiau sicrhau ei bod ni yn gwneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn iechyd a diogelwch ein trigolion a staff – tra yn cadw ein gwasanaethau handfodol i fynd. Bydd y dudalen yma yn cael ei diweddaru yn gyson i sicrhau ein bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwasanaethau ni a’r cefnogaeth sydd ar gael yn ein cymunedau.

 

 • Newidiadau i'n gwasanaethau

  Trwsio

  Ar hyn obryd dim ond gwaith trwsio brys y byddwn bellach yn ei wneud.

  Mae hyn yn golygu mai dim ond galw i drwsio rhywbeth sy’n achosi risg i fywyd, iechyd neu’r eiddo y byddwn ni. Mae hyn yn cynnwys:

  • colli trydan, gwres neu ddŵr poeth yn llwyr
  • achosion difrifol o ddŵr yn gollwng, nwy yn gollwng
  • draeniau a thoiledau wedi blocio.

  Os ydych wedi gofyn am waith trwsio yn barod sydd ddim yn cael ei weld fel gwaith brys, byddwn yn gadael i chi wybod pryd y gallwn ail drefnu’r gwaith.

  Pan fyddwch yn cysylltu efo ni, bydd ein staff yn gwneud eu gorau i egluro beth fydd yn digwydd gyda’ch cais a beth fydd y camau nesaf.

   

  Ein swyddfeydd

  Er mwyn cadw trigolion, cwsmeriaid a staff yn ddiogel rydym wedi cau ein swyddfeydd yn:

  • Caernarfon
  • Porthmadog
  • Bangor (Parc Menai)
  • Dolgellau

  nes clywir yn wahanol. Mae hyn yn golygu y bydd llawer o’n staff yn gweithio o adref er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau yn gallu parhau. 

  Mae ein timau rheng flaen yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn cymryd y mesurau rhagweithiol fel sy’n ofynnol 

  Byddwn yn monitro’r sefyllfa yma yn ddyddiol ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i’n gwasanaethau cyn gynted â phosib 

 • Eich Cefnogi chi

  Rydym yn gwneud yn siwr ein bod yn parhau i gynnig cefnogaeth mewn gymaint o ffyrdd a gallwn – wrth i ymweliadau wyneb i wyneb leihau. Bydd nifer o’n staff yn gweithio o adref ac yn cysylltu â chi dros y ffôn neu ar-lein.

  Os oedd Swyddog Cefnogi Tenantiaid yn ymweld â’ch cartref chi yn wythnosol bydd y staff yma yn eich ffonio chi o hyn ymlaen.

  Yn ystod y cyfnod yma byddwn yn ffonio tenantiaid sydd  dros 70 yn wythnosol i wneud yn siwr eich bod yn iawn ac os ydych angen help gyda unrhyw beth.

   

  Os ydych yn hunan- ynysu a rydych angen help i nol presgriptiwn neu nol neges o’r siop, cysylltwch â ni a gallwn ddod o hyd i gymorth yn eich cymuned chi.

   

  Rhent

  Os ydych chi yn poeni am dalu eich rhent yn ystod y cyfnod yma, cysylltwch â ni.

  Gall ein staff eich helpu chi a rhoi cyngor a gwybodaeth i chi.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau lythyr i bobl tenant sydd yn byw mewn Cartref Cymdeithasol yn nghymru i wneud yn siwr eich bod yn cael eich trin yn deg a’i fod yn glir beth yw eich hawliau.

  Darllen llythyr Llywodraeth Cymru

 • Banciau Bwyd

  Mae pob un o’r banciau bwyd isod yn dilyn canllawiau glendid presennol ac mae’n rhaid i bawb gadw pellter o 2 fetr oddi wrth ei gilydd drwy’r amser os gwelwch yn dda.

   

  Banc Bwyd Cadeirlan Bangor – Canolfan yr Esgobaeth, Cathedral Close, Bangor, LL57 1RL (y tu ôl i’r Eglwys Gadeiriol). Ar agor 2-3pm dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae hwn yn wasanaeth argyfwng, ac os nad oes gennych ffurflen wedi ei hawdurdodi er mwyn derbyn pecyn bwyd gallwch gysylltu â anglicanchaplain@esgobaethbangor.net

  Bangor – Swyddfa Plaid Cymru, 70 Y Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR. Ar agor 10am-12pm dydd Sul.

  Banc Bwyd Arfon – Canolfan Gwyrfai, Lôn Cae Ffynnon, Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD. Ar agor 12-2pm dydd Mawrth a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd, neu os ydych yn dymuno gwirfoddoli ac mae’n ddiogel i chi wneud, mae modd cysylltu trwy e-bostio info@arfon.foodbank.org.uk neu, os nad yw hynny’n bosib, i ffonio 07586 053961.

   

  Banc Bwyd de Gwynedd:

  Y Bermo – Revelation, Park Road, Y Bermo, LL42 1PH. Ar agor 10.30am-12.30pm dydd Llun a dydd Iau. Rhaid canu’r gloch ac aros i dderbyn cyfarwyddwyd gan y gwirfoddolwyr. Peidiwch a mynd heibio’r drysau mewnol os gwelwch yn dda.

  Dolgellau – Eglwys Fethodistaidd Dolgellau (ger swyddfa ddidoli y Post) ac nid swyddfa Mantell Gwynedd. Ar agor 2-3.30pm dydd Llun, Mercher a Gwener. Ewch i ddrws ochr yr Eglwys ac aros i wirfoddolwr ddod i’ch helpu. Cadwch bellter o 2 fetr os gwelwch yn dda.

  Porthmadog – The Big Rock Cafe – Mae’r caffi ar gau ar hyn o bryd, ond byddant ar agor i rannu parseli bwyd rhwng 10am-2pm dydd Mawrth a dydd Gwener.

  Tywyn – Advent Bookshop, 40 Y Stryd Fawr, Tywyn LL36 9AD – Mae’r siop wedi gorfod cau ond ffoniwch y rhif ffôn sydd wedi ei osod ar y drws, a bydd rhywun yn eich helpu.

  Bala – Siop Lyfrau Gristnogol Manna, 53 Y Stryd Fawr, Bala LL23 7AF – Mae’r siop wedi gorfod cau ond ffoniwch Ann Davies ar 07969 362508 er mwyn trefnu amser i gasglu parsel bwyd.

  Banc Bwyd Ffestiniog – Neuadd yr Eglwys, Heol yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB (gyferbyn â Chanolfan Tan y Maen). Ar agor 2-3pm dydd Llun i ddydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd gallwch ffonio 07435 290553.

  Banc Bwyd Pwllheli – Hen siop Ethel Austin, Stryd Fawr, Pwllheli (nid Eglwys San Pedr). Ar agor 2-3pm dydd Mawrth a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd gallwch ffonio 07824 738789.

 • Sut i amddiffyn eich hun ac eraill

  Pethau y gallwch chi ei wneud i leihau’r feirsw ledaenu:

  • aros adra
  • peidiwch â mynd allan heblaw i brynu bwyd, am resymau iechyd neu i weithio (dim ond pan nad yw hi’n ymarferol rhesymol i weithio gartref
  • arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
  • golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref

  Gallwch ledaenu’r feirws hyd yn oed os nad oes ganddoch symptomau.

 • Cysylltu â ni

  Os ydych yn cysylltu â ni, efallai na fyddwn yn gallu dod nol atoch mor gyflym ac y byddech yn dymuno. Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd arferol – mae ein llinellau ffôn dan bwysau mawr ar hyn o bryd felly rhowch gynnig a’r un o’r ffyrdd eraill o gysylltu â ni os yn bosibl:

  • cwblhewch ein ffurflen ar-lein 
  • anfonwch e-bost: ymholiadau@adra.co.uk
  • anfonwch neges i ni ar un o’n sianelau cyfryngau cymdeithasol: @adrataicyf
  • codi’r ffôn: 0300 123 8084