Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Diweddariad Coronafeirws

Dyma’r manylion ddiweddaraf am statws ein gwasanaethau – cadwch olwg hefyd ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw newidiadau yn sgil rheolau diweddaraf Coronafeirws yng Nghymru all effeithio arnoch chi a lle rydych yn byw.

Wedi ei ddiweddaru am 13:15 , 21 Awst 2020

Rydym yn deall fod y cyfnod yma yn un pryderus iawn i bawb o ganlyniad i Coronafeirws.
Cofiwch ein bod ni yma i’ch helpu chi a’ch cefnogi chi trwy hyn.

Rydym eisiau sicrhau ein bod ni yn gwneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn iechyd a diogelwch ein trigolion a staff – tra yn cadw ein gwasanaethau hanfodol i fynd. Bydd y dudalen yma yn cael ei diweddaru yn gyson i sicrhau ein bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwasanaethau ni a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ein cymunedau.

 

 • Newidiadau i'n gwasanaethau

  Trwsio

  Mae ein tîm Trwsio bellach yn gwneud mwy o waith trwsio. Byddant yn cwblhau gwaith brys, yn gweithio y tu allan neu mewn ardaloedd cymunedol ac yn gweithio y tu mewn y gellir ei gwblhau mewn 4 awr ar un llawr pan fo’n bosib, ar yr adeg hon, er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch ein tenantiaid, ein cwsmeriaid a’n staff oherwydd Coronafeirws.

  Mae hyn yn cynnwys:

  • atgyweiriadau y tu mewn i’ch cartref sy’n risg uniongyrchol i ddiogelwch eich cartref a’r rhai sy’n byw yno
  • atgyweiriadau y tu mewn i’ch cartref y gellir eu cwblhau mewn pedair awr
  • gwasanaeth gwresogi ‘cylical’
  • gwaith trwsio mewn garej
  • gwaith trwsio y tu allan
  • ardaloedd cymunedol, megis blocia o fflatiau

  Mae trwsio nawr yn cymryd gwaith newydd ymlaen sy’n dod o dan y categoriau yma. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

  Diolch yn fawr i chi am eich amynedd, rydym yn deallt ac yn gwerthfawrogi ei fod yn gyfnod anodd a heriol i bawb, eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth.

  Pan fyddwch yn cysylltu efo ni, bydd ein staff yn gofyn cwestiynau i gael gwybod os oes unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu neu yn cael eu gwarchod oherwydd y Coronafeirws. Byddwn yn gwneud ein gorau i egluro beth fydd y camau nesaf gyda’ch cais.
  Os bydd aelod o staff yn dod i’ch cartref i wneud gwaith bydd yn rhaid i bawb sydd yn byw yn y cartref gadw at reolau a dilyn cyfarwyddiada pellhau cymdeithasol er lles pawb.

  Ein swyddfeydd

  Mae rhan fwyaf o’n staff yn parhau i weithio o adref. Mae ein swyddfeydd yng Nghaernarfon, Porthmadog a Dolgellau ar agor i ychydig iawn o staff. Er diogelwch ein staff a’ch diogelwch eich hun, peidiwch â thrio ymweld ag unrhyw swyddfa heb drefnu o flaen llaw os gwelwch yn dda.

 • Eich Cefnogi chi

  Cefnogi ein tenantiaid

  Rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i gynnig cefnogaeth mewn cymaint o ffyrdd â phosib. Mae ein staff yn parhau i weithio o adref ac mi fydd yn bosib cadw cysylltiad dros y ffôn, e-bost ac ar-lein.

  Os oedd Swyddog Cefnogi Tenantiaeth yn ymweld â’ch cartref yn wythnosol cyn amgylchiadau Coronafeirws, byddent yn dechrau dod heibio i ymweld â chi am 10 munud ar stepen eich drws. Dim ond mewn amgylchiadau tu hwnt i’r arfer y bydd staff yn mynd drwy ddrws eich cartref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau Pellter Cymdeithasol Llywodraeth Cymru hefyd os gwelwch yn dda.

  Gall gwsmeriaid Tai Cefnogol gael apwyntiadau galw heibio, wedi eu trefnu o flaen llaw hefo’n Swyddogion Tai Cefnogol. Cysylltwch hefo ni os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu apwyntiad. Rydym yn parhau i ddarparu galwadau ffôn wythnosol i’n tenantiaid hŷn na 70 oed, er mwyn gwirio eu bo dyn iawn a’u cefnogi os oes angen help arnynt hefo unrhyw beth.

  Os ydych yn hunan- ynysu ac angen help i nôl presgripsiwn neu nôl neges o’r siop, cysylltwch â ni a gallwn ddod o hyd i gymorth yn eich cymuned chi.

  Mae ardaloedd Cyfunol a’r cyfleusterau o fewn ein Tai Cefnogol dal ar gau i ymgynnull.

   

  Rhent

  Os ydych chi yn poeni am dalu eich rhent yn ystod y cyfnod yma, cysylltwch â ni.

  Y mwyaf ydym yn gwybod am eich amgylchiadau, y gorau allwn ddelio a helpu hefo’ch sefyllfa.

  Gall ein staff eich helpu chi a rhoi cyngor a gwybodaeth i chi.

 • Sut i amddiffyn eich hun ac eraill

  Pethau y gallwch chi ei wneud i leihau’r feirsw ledaenu:

  • Arhoswch adref cymaint a gallwch
  • gweithiwch o adref os ydych yn gallu
  • lleihau cyswllt gyda pobl eraill
  • cadwch bellter os yn mynd allan (2 fedr arwahan pan yn bosibl)
  • golchwch eich dwylo yn rheolaidd
  • peidiwch a gadael eich cartref os ydych chi neu rhywun yn eich cartref yn dangos symptomau

  Gallwch ledaenu’r feirws hyd yn oed os nad oes ganddoch symptomau.

   

 • Mwy o help a chymorth

  Rydym yn dealld fod hunan-ynsu yn gallu rhoi straen ar berthynas,

  Os ydych chi’n dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol ewch i wefan Byw heb Ofn am fwy  o wybodaeth a cymorth.

  Gwefan byw heb ofn

  Eich Lles chi

  MIND

  Mental Health UK

  Age Cymru

  Mae Age Cymru yn cynnig gwasanaeth ffôn sgwrsio ar gyfer pobl dros 70 oed yng Nghymru sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Gall unrhyw un dros 70 oed yng Nghymru gofrestru am ddim i dderbyn galwad ffôn rheolaidd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Age Cymru ar 08000 223 444 neu ewch i

  Age Cymru

  Cynllun Cyfaill eich pentref

  Mae Cyngor Gwynedd a Mantell Gwynedd wedi cydweithio i ddatblygu Canllaw i Grwpiau Cymunedol sy’n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus.

  Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000.

  Incwm a budd-daliadau

  Credyd Cynhwysol a’r Coronafeirws

  Shelter Cymru

  Gwirfoddoli

  Os ydych chi yn gallu ac awydd gwirfoddoli mae Mantell Gwynedd yn cyd-lynu pobl a sefydliadau i roi pobl gyda’r sgiliau cywir yn y llefydd gorau.

  Gwefan Mantell Gwynedd

  Cymorth

  Mae Llywodraeth Cymru wedi creu dogfen sydd yn dangos yr holl gymorth sydd ar gael i chi

  Dogfen Cymorth Llywodraeth Cymru

 • Cysylltu â ni

  Os ydych yn cysylltu â ni, efallai na fyddwn yn gallu dod nol atoch mor gyflym ac y byddech yn dymuno. Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd arferol – mae ein llinellau ffôn dan bwysau mawr ar hyn o bryd felly rhowch gynnig a’r un o’r ffyrdd eraill o gysylltu â ni os yn bosibl:

  • cwblhewch ein ffurflen ar-lein 
  • anfonwch e-bost: ymholiadau@adra.co.uk
  • anfonwch neges i ni ar un o’n sianelau cyfryngau cymdeithasol: @adrataicyf
  • codi’r ffôn: 0300 123 8084