Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Ein Cynllun Corfforaethol

Cynllun Corfforaethol 2019-2022

Darllen ein Cynllun Corfforaethol llawn

Ein Cynllun Corfforaethol nesaf

Rydym yn ymgynghori ar ein Cynllun Corfforaethol nesaf rwan.

Ewch draw i’n tudalen ymgynhoriadau i gael gwybod mwy.

 

Crynodeb

Mae ein Cynllun Corfforaethol yn nodi beth rydym am ei gyflawni erbyn 2022. Mae’n adlewyrchu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd, ein hegwyddorion sylfaenol, a’r gweithredoedd allweddol rydym yn dymuno eu cyflawni.

Gweledigaeth Adra

“Fel prif ddarparwr tai a gwasanaethau o safon, rydym yn dymuno gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl a’u cymunedau.”

Erbyn 2022 ein gweledigaeth yw darparu gwasanaeth dosbarth cyntaf i’n cwsmeriaid. Byddwn wedi darparu 550 o dai fforddiadwy newydd i bobl sydd mewn angen tai; wedi sefydlu presenoldeb dibynadwy ar hyd a lled Cymru; cynhyrchu gwarged o 10% drwy weithgareddau masnachol newydd; bod staff a darpar staff yn ystyried ei fod yn le rhagorol i weithio, ac fel partner o ddewis gan sefydliadau eraill sydd ag enw da.

Gwerthoedd Adra

Bydd ein nodau ar gyfer 2022 yn unol â’n gwerthoedd craidd:

Teg

Rydym yn ymddwyn yn ddiduedd yn parchu urddas ac unigolyddiaeth pawb

Agored

Rydym yn ddibynadwy ac yn agored yn y modd yr ydym yn gweithio a gwneud penderfyniadau

Uchelgeisiol

Rydym yn sefydliad deinamig ac uchelgeisiol sy’n cefnogi arloesedd a chreadigrwydd, ac yn chwilio am gyfleoedd i wella bob agwedd o’n busnes

Atebol

Rydym yn cymryd cyfrifoldeb am ein penderfyniadau ac i ganfod datrysiadau.

Egwyddorion Adra

Mae pedwar egwyddor allweddol i’n gwaith:

 • gweithio mewn partneriaeth
 • sicrhau gwerth am arian
 • hybu’r iaith
 • grymuso diwylliant y gweithle.

Themâu allweddol y Cynllun Corfforaethol

Cartrefi a Gwasanaethau
Erbyn 2022 byddwn wedi cyflawni:

 • dros 90% o’n cwsmeriaid yn fodlon gyda’n gwasanaethau
 • 10% o leihad mewn costau rhedeg ac allyriadau CO2 yn ein eiddo sydd fwyaf ynni effeithiol
 • dros 85% o denantiaid yn fodlon ein bod yn gwrando ac yn gweithredu ar sylwadau a phryderon
 • cynnal 100% o’n cartrefi i gyd-fynd â gofynion Safon Ansawdd Tai Cymru.

Twf
 Erbyn 2022 byddwn wedi:

 • adeiladu 550 o dai newydd fforddiadwy
 • cynhyrchu 10% o’n gwarged o fentrau masnachol newydd
 • adeiladu 50 o gartrefi arloesol yng Nghymru wedi eu hadeiladu i safon dim carbon.

Ein Cymunedau
Erbyn 2022 byddwn wedi cyflawni:

 • bod mwy na 90% o’n cwsmeriaid yn fodlon â’u cymuned
 • cynorthwyo 60 o’n cwsmeriaid fesul blwyddyn i symud tuag at gyflogaeth
 • creu chwech cyfle prentisiaeth a graddedigion bob blwyddyn.

Ein busnes
Erbyn 2022 byddwn wedi:

 • cyflawni’n gyson marjin weithredol o fwy na 30%
 • creu lluosydd lleol o fwy na £1.90 am bob dim bob £1 a wariwn
 • sicrhau fod dros 90% o defnyddwyr ein Systemau busnes craidd yn fodlon
 • cyflawni ar gael dros 90% o staff ar draws y cwmni yn fodlon
 • sicrhau lleihad o 10% blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ein ôl troed carbon.