Gwerth Cymdeithasol

Yr effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cadarnhaol ‘da ni’n gael ar gymdeithas.​

Yr effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cadarnhaol ‘da ni’n gael ar gymdeithas.​

Dyma’r adroddiad cyntaf o’i fath a gynhyrchwyd gan Adra, fel ffordd o adnabod sut mae cymunedau ar draws Gogledd Cymru wedi elwa o’r holl waith datblygu a chynnal a chadw a wnaed, yn ogystal â gwasanaethau i gefnogi tenantiaid.

Mae’r elfen gwerth cymdeithasol yn adlewyrchu’r gwerth cadarnhaol y mae’r busnes yn ei greu i’r economi leol, cymunedau a’r gymdeithas ehangach.

 

Darllen ein hadroddiad Gwerth Cymdeithasol

Clawr Adroddiad Cymdeithasol llun o artist a plant ifanc yn paentio murlun

Beth mae gwerth cymdeithasol yn ei olygu i ni?

Yn Adra, rydym eisiau gwneud y mwyaf o’n gwariant, buddsoddi a gweithgareddau i greu gwerth cymdeithasol ychwanegol, tymor hir i bobl o fewn ein cymunedau.

Ein Blaenoriaethau Gwerth Cymdeithasol

• Cadw ein gwariant yn lleol
• Creu cyfleoedd gwaith i’n tenantiaid a’r bobl sy’n byw yn ein cymunedau
• Diogelu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg
• Lleihau ein hôl-troed carbon

Ein Blaenoriaethau Corfforaethol

1. Darparu profiad rhagorol i’r cwsmer
2. Darparu cartrefi o safon y gellir bod yn falch ohonynt
3. Datgarboneiddio ein cartrefi
4. Cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu
5. Cryfhau ein busnes

Y 7 Nod Llesiant

Fel Cymdeithas Dai Gymreig, rydym hefyd yn ystyried ein cyfraniad at gyflawni 7 Nod Llesiant a nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r Pum Dull o Weithio yr amlinellir yn y Ddeddf.

 

Y Pum Dull o Weithio

Hirdymor  |  Atal  |  Cydweithio  |  Cynnwys  |  Integreiddio

 

Cyfanswm gwerth cymdeithasol 2022/2023 = £5,751,074

Fel busnes, rydym yn awr ddwy flynedd mewn i’n siwrnai gwerth cymdeithasol. Ers i ni ddechrau edrych ar sut i ddal ein gwerth cymdeithasol a gwerth ychwanegol, rydym wedi penodi Cydlynydd Gwerth Cymdeithasol, ac wedi ceisio prif ffrydio gwerth cymdeithasol ar draws y busnes a’i wreiddio ym mhopeth yr ydym yn ei wneud.

Ein nod yw parhau â’r siwrnai hon a gwella’r ffordd yr ydym yn dal y budd ychwanegol y mae ein gweithgareddau yn ei greu ar gyfer ein tenantiaid a phartneriaid, bob blwyddyn.

134 wedi cael cymorth i gyflogaeth a hyfforddiant

£16,916 o grantiau wedi’u rhoi i grwpiau cymuedol lleol

19,281 o geisiadau atgyweirio wedi’u cwblhau yn ein cartrefi

10% o’n fflyd yn
rhedeg yn gyfan gwbl
ar drydan neu hybrid