Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Boddhad cwsmeriaid

Rydym eisiau gwybod barn ein cwsmeriaid am ein gwasanaethau. I helpu ni wybod hyn rydym yn gweithio gyda cwmni allanol sydd yn cysylltu efo dros 150 o gwsmeriaid pob mis i dderbyn adborth am eu profiad efo ni.

Rydym yn defnyddio’r adborth i wella ein gwasanaethau, yn ogystal a’r hyn rydym yn ddysgu ar ein teithiau stad a’r hyn mae ein cwsmeriaid yn ddweud wrthym yn ein cyfarfodydd partneriaeth tenantiaid. Yn syml, rydym yn ceisio gwneud mwy o be dachi’n hapus efo a llai o’r hyn dachi ddim.

Holi eich barn chi

Bob mis rydym yn dewis sampl ar hap o gwsmeriaid sydd wedi cael gwasanaethau gwahanol gennym ni yn ystod y mis hwnnw. Enghreifftiau o’r gwasanaethau hynny yw:

  • trwsio
  • cefnogaeth gan ein tîm ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • cyswllt gyda’n tîm rhent

Os ydych wedi eich cynnwys fel rhan o sampl, bydd staff ein canolfan alwadau yn cysylltu efo chi a byddant yn egluro pwrpas yr arolwg ac yn gofyn a ydych am gymryd rhan. Os oes gennych unrhyw bryderon, mae croeso i chi gysylltu efo’r ganolfan alwadau neu gysylltu efo ni mewn ffordd arall i gadarnhau mai ni sy’n eich ffonio.

Rydym yn defnyddio’r canlyniadau i’n helpu ni wella ein gwasanaethau ac efallai y byddwn ni yn defnyddio sylwadau dienw yn ein cyhoeddiadau.

Beth rydym wedi ei wneud?

Dros y blynyddoedd diweddar, rydym wedi defnyddio eich adborth i wella nifer o’n gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys:

  • gwneud hi’n haws i gwsmeriaid potensial gael gweld yr eiddo cyn symud i fewn
  • gwella’r safon rydym yn adnewyddu ein tai gwag cyn eu gosod nhw fel tai newydd i’n cwsmeriaid
  • gwella ein cyfathrebu efo dioddefwyr ymddygiad gwrth-gymdeithasol, gan sicrhau bod nhw’n derbyn diweddariadau cyson o’r hyn rydym yn ei wneud i geisio datrys y broblem
  • cyflwyno arolygwyr i’n Tîm Cynnal a Chadw i gyflymu’r broses trwsio
  • cyflwyno app monitro sŵn i helpu adnabod problemau sŵn
  • cynyddu faint o negeseuon testyn rydym yn eu anfon i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl

Beth mae ein cwsmeriaid yn feddwl?

Yn 2020/21 rydym wedi cynyddu faint o holiaduron boddhad cwsmer rydym yn eu cynnal bob mis o 125 i 150.

Rydym hefyd wedi cyflwyno gwasanaeth newydd i’n timau addasiadau a tai cefnogol.

 

 

Beth nesaf?

Mae ein cynllun corfforaethol newydd yn gosod amcanion uchelgeisiol i well pa mor hapus ydi ein cwsmeriaid efo ein gwasanaethau a cantrefi yn ogystal a sut fyddwn ni’n gwella Adra.

Sut mae Adra yn cymharu?

Mae’r adborth rydym yn dderbyn, ac holiaduron sy’n cael eu cynnal gan Landlordiaid Tai Cofrestredig eraill yng Nghymru yn cael eu monitro gan ein Rheoleiddiwr, sef Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi creu adnodd ar eu gwefan er mwyn i’n cwsmeriaid, darpar gwsmeriaid neu unrhyw sefydliadau neu unigolion sydd gyda diddordeb, gymharu perfformiad landlordiaeth yng Nghymru. Gallwch ddefnyddio’r adnodd ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gallwch ddefnyddio’r wefan i gymharu Landlordiaid Tai Cofrestredig yng Nghymru, ac mae’r wefan yn cymharu gwybodaeth fel nifer y tai, perfformiad ariannol ac adborth cwsmeriaid.