Safon Gwasanaeth Gofal Cwsmer

Ein Hamcan

 • rydym yn anelu at fod yn brif ddarparwr tai a gwasanaethau o ansawdd
 • rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn cyflenwi ein gwasanaeth yn unol â’n gwerthoedd craidd:

 

Teg

Rydym yn ymddwyn yn ddiduedd, yn parchu urddas ac unigolyddiaeth pawb.

Agored

Rydym yn ddibynadwy ac yn agored yn y modd yr ydym yn gweithio ac yn gwneud penderfyniadau.

Uchelgeisiol

Rydym yn sefydliad deinamig ac uchelgeisiol sy’n cefnogi arloesedd a chreadigrwydd, ac yn chwilio am gyfleoedd i wella bob agwedd o’n busnes.

Atebol

Rydym yn cymryd cyfrifoldeb am ein penderfyniadau a’n gweithredodd ac i ganfod datrysiadau.

Rydym yn disgwyl i bob aelod o staff a chontractwyr:

 • od yn gwrtais
 • fod yn amyneddgar
 • fod yn bositif
 • fod yn gyfeillgar
 • fod yn barod i helpu
 • ddangos empathi at anghenion gwahanol ein cwsmeriaid a chadw at y datganiad cyfrinachedd

Byddwn bob amser yn ceisio:

 • ymdrin â’ch ymholiad yn brydlon
 • rhoi gwybod i chi am gynnydd yn rheolaidd
 • bod yn ddidwyll am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl
 • ymdrin â’ch ymholiad ar y pwynt cyswllt cyntaf
 • Pan ydych yn ymweld â ni
  • mae ein swyddfeydd ar agor 9am-5pm ddydd Llun i ddydd Gwener (ar wahân i wyliau banc)
  • byddwn yn gwisgo bathodynnau adnabod ar bob achlysur
  • gallwch ddewis siarad â swyddog yn Gymraeg neu’n Saesneg
  • mae’n syniad i chi wneud apwyntiad cyn ymweld â’n swyddfeydd os ydych yn dymuno siarad â swyddog penodol
  • os nad oes gennych apwyntiad, byddwn yn ceisio trefnu i chi weld swyddog sy’n gallu ymdrin â’ch ymholiad neu drefnu i chi eu gweld ar adeg sy’n gyfleus i chi ac iddynt hwy
  • gadewch i ni wybod os hoffech drafod eich ymholiad yn breifat
  • bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i drefnu ymweliad ar amser sy’n gyfleus i chi ac i ni
  • byddwn yn cyflwyno ein hunain, yn dangos ein bathodynnau adnabod ac yn egluro pwrpas yr ymweliad
 • Pan ydych yn cysylltu â ni:

  Rydym yn annog ein cwsmeriaid i gysylltu â ni yn ddigidol Rydym yn cynnig ystod o opsiynau i chi gysylltu gyda ni. Mae’r rhain yn cynnwys;

  • e-bost
  • gwefan a ffurflenni electronig
  • Facebook
  • Twitter
 • Pan ydych yn anfon e-bost atom neu’n cwblhau ffurflen ymholiadau ar-lein
  • rydym yn annog cwsmeriaid i anfon e-bost at ymholiadau@adra.co.uk neu gwblhau’r ffurflen ymholiadau ar-lein
  • byddwn yn cydnabod pob e-bost o fewn 1 diwrnod gwaith a rhoi ymateb llawn i’r ymholiad ymhen 10 diwrnod gwaith. Os nad oes modd i ni ateb eich ymholiad yn llawn o fewn yr amser hwn, byddwn yn eich hysbysu o gynnydd
  • os ydych yn anfon e-bost at aelod penodol o staff pan maent i ffwrdd o’r swyddfa, byddwn yn sicrhau bod neges awtomataidd yn cael ei hanfon, yn rhoi gwybod pryd y byddant yn ôl yn y swyddfa a phwy i gysylltu â hwy yn eu habsenoldeb
  • gallwch anfon e-bost atom yn Gymraeg neu’n Saesneg a byddwn yn ateb yn eich dewis iaith.
  • byddwn yn defnyddio iaith glir sy’n hawdd ei deall
  • bydd e-byst yn cynnwys enw’r tîm enw Swyddog sy’n ymdrin â’r ymholiad
 • Pan ydych yn ein ffonio

  Cysylltwch â ni ar 0300 123 8084

  • mae ein llinell ffôn ar agor o 8am – 5:30pm dydd Llun i ddydd Gwener (ar wahân i wyliau banc)
  • bydd ein tîm Gwasanaethau Cwsmer yn ymdrin â’ch galwadau
  • mae ein llinell trwsio argyfwng ar agor 24 awr y dydd (gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc). Galw Gofal sy’n delio â galwadau sydd y Tu allan i Oriau gwaith arferol.
  • bydd ein galwadau yn cael eu recordio at ddibenion hyfforddi a monitro
  • ein hamser prysuraf yw rhwng 9am – 10am. Os nad yw eich galwad yn alwad brys, rydym yn eich cynghori i osgoi ffonio yn ystod y cyfnod hwn
  • gallwch ddewis siarad â swyddog yn Gymraeg neu’n Saesneg
  • byddwn yn rhoi enw i chi fel y byddwch yn gwybod gyda phwy yr ydych yn siarad
  • os nad oes modd i ni ymdrin â’ch ymholiad ar y pwynt cyswllt cyntaf, byddwn yn ceisio trosglwyddo’r alwad i’r swyddog neu dîm perthnasol.
  • os nad yw’r swyddog / tîm perthnasol ar gael, byddwn yn cymryd neges.
  • os nad oes modd i ni ateb eich galwad cychwynnol yn llawn, byddwn yn ceisio dychwelyd galwadau o fewn dim llai na 3 diwrnod gwaith
  • gellir darparu manylion cyswllt uniongyrchol ar gyfer materion parhaus a byddwch yn cael gwybod am gynnydd.
 • Pan ydych yn ysgrifennu atom
  • byddwn yn cydnabod pob llythyr o fewn 1 diwrnod gwaith a rhoi ymateb llawn i’r ymholiad ymhen 10 diwrnod gwaith. Os nad oes modd i ni ateb eich ymholiad yn llawn o fewn yr amser hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y byddwn yn disgwyl y bydd modd i ni wneud hyn.
  • byddwn yn anfon holl lythyrau ar bapur pennawd swyddogol a fydd yn cynnwys manylion cyswllt.
  • gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg neu’n Saesneg a byddwn yn ateb yn eich dewis iaith.
  • byddwn yn defnyddio iaith glir sy’n hawdd ei deall
 • Pan ydych yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
  • byddwn yn cydnabod holl bostiadau perthnasol ar y cyfryngau cymdeithasol o fewn 1 diwrnod gwaith
  • rydym yn croesawu cyswllt drwy’r cyfryngau cymdeithasol, fodd bynnag, rydym yn eich annog i beidio â chysylltu â ni drwy’r cyfryngau cymdeithasol am faterion personol neu faterion sydd angen sylw brys
 • Pan fyddwn yn anghywir
  • os ydych yn anfodlon gyda’n gwasanaeth, rhowch wybod i ni
  • byddwn yn ymdrin ag unrhyw faterion sy’n codi drwy ein Polisi Cwynion a Phryderon
  • byddwn bob amser yn egluro bod modd i chi apelio neu ofyn am adolygu penderfyniad
  • rydym yn annog cwsmeriaid i ddarparu adborth ar ein gwasanaethau ac efallai y byddwn yn eich gwahodd i gwblhau Holiadur Boddhad
  • rydym yn defnyddio adborth i wella ein gwasanaethau, ewch draw i’n tudalen ‘Yma i wrando’ i chi gael gweld beth rydym wedi ei newid wrth wrando ar eich adborth
 • Datganiad Polisi
  • rydym yn cydnabod anghenion poblogaeth amrywiol ac wedi ymrwymo i drin ein holl gwsmeriaid yn deg a phob amser yn ymddwyn o fewn cwmpas ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a chyfraith berthnasol.
  • rydym yn sicrhau bod ein gwasanaethau yn hygyrch i’n holl gwsmeriaid.
  • byddwn yn cadw at ein polisïau a gweithdrefnau wrth ymdrin â’n cwsmeriaid ac rydym yn cydnabod y bydd angen o bosib gwneud eithriadau mewn rhai amgylchiadau.

Adolygu Safon Gwasanaeth:

 • bydd y safon gwasanaeth hon yn cael ei hadolygu bob blwyddyn neu ynghynt os oes newidiadau i arferion gorau, polisïau neu gyfreithiau perthnasol eraill.