Argyfwng costau byw – Yma i chi

Rydym ni gyd yn byw mewn cyfnod ansefydlog gyda costau byw yn cynyddu a’r Gaeaf o’n blaenau.
Mae’n gwbwl naturiol i chi deimlo yn bryderus am y sefyllfa.

Dyma wybodaeth i’ch helpu.

Cofiwch fod ein tím yma i’ch helpu a chynnig cyngor a chefnogaeth.

 

Poeni am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych chi’n poeni am eich sefyllfa ariannol a ddim yn siwr sut ydych chi am allu fforddio talu eich  biliau – mae cymorth ar gael.
Mae ein Tîm Rhent a Thîm Cymorth Tenantiaeth yma i’ch helpu ac i’ch cyfeirio at help gan eraill.

Cysylltwch â ni yn syth os:

 • ydych yn poeni am eich sefyllfa ariannol
 • ydych wedi colli eich gwaith
 • yn rhagweld y byddwch methu talu eich biliau i gyd

Mae gan ein Tîm lawer iawn o brofiad a gwybodaeth i’ch helpu i ddod o hyd o ffyrdd i ddatrys eich pryderon.

Cysylltu â ni

 • Grantiau

  Dyma restr o grantiau all fod ar gael i chi neu’ch teulu.

  Grant Egni

  Bydd unrhyw un sy’n talu bil trydan yn cael £400 oddi ar eu cyfrif ynni yn yr hydref. Ni fydd yn cael ei dalu fel arian parod – mae’n gweithio fel gostyngiad ar eich bil, ni fydd yn rhaid i chi ei dalu’n ôl.

  Mae hyn yn cymeryd lle y cynllun blaenorol lle byddai taliad o £200 yn cael ei roi mewn cyfrifon, ond byddai’n rhaid ei dalu’n ôl wedyn dros 5 mlynedd.

  Mae llawer o sgams trwy ebyst a tecsts am y grant yma.

  Does dim angan gwneud cais am y grant yma, bydd yn cael ei anfon i’ch darparwr ynni yn syth. Peidiwch a rhoi eich manylion personol i neb.

  Grantiau i bensiynwyr

  Bydd unrhyw un sydd o oedran pensiwn ar neu cyn 25 Medi 2022 (wedi’i eni ar neu cyn 25 Medi 1956) yn cael £300 yn ychwanegol at y Taliad Tanwydd Gaeaf o £200–£300. Bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n cael hyn yn derbyn taliad drwy ddebyd uniongyrchol ym mis Tachwedd neu fis Rhagfyr 2022.

  Grantiau i bobl anabl

  Bydd taliad ychwanegol o £150 i bobl sy’n cael budd-daliadau anabledd. Os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau yma gallwch dderbyn y taliad yma hefyd:

  • Lwfans Byw i’r Anabl
  • Taliad Annibyniaeth Personol
  • Taliad Anabledd Oedolion (yn yr Alban)
  • Taliad Anabledd Plant (yn yr Alban)
  • Lwfans Gweini
  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
  • Lwfans Gweini Cyson
  • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

  Byddwch yn cael y taliad yn Medi 2022.

  Bydd yn cael ei dalu yn yr un modd â’ch budd-dal anabledd. I’r rhan fwyaf o bobl, bydd hyn drwy drosglwyddiad i’w cyfrif banc.

   

  Cartrefi Incwm Isel

  Mae £650 mewn dau daliad ar gael i cartrefi sy’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Pensiwn
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Treth Plant

  Bydd yn cael ei dalu’n awtomatig yn yr un ffordd ag y byddwch fel arfer yn cael eich budd-daliadau – felly os ydych yn cael trosglwyddiadau uniongyrchol i’ch cyfrif banc, dyna sut y caiff ei dalu. Dim ond un swm o £650 gewchi, hyd yn oed os ydych yn derbyn nifer o’r budd-daliadau sydd ar y rhestr hon.

  Bydd y taliad cyntaf yn mynd allan o Gorffennaf ymlaen. Nid yw’r Llywodraeth wedi cyhoeddi gwybodaeth am yr ail randaliad eto. Ni fydd y taliadau hyn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

 • Wardeiniaid Ynni

  Sut all ein Wardeiniaid Ynni eich helpu chi…

  • eich helpu i ddefnyddio llai o egni adref
  • egluro biliau
  • egluro tariffs gwahanol
  • eich helpu i chwilio am filiau rhatach gyda cwmniau gwahanol
  • eich helpu i newid cwmni egni
  • trafod eich biliau gyda cwmniau egni
  • eich helpu i wneud ceisiadau am grant
  • dangos i chi sut mae defnyddio eich system wresogi yn effeithiol

  Cysylltwch â ni i gael help gan ein Wardeiniaid Ynni

 • Banciau Bwyd

  Mae Banciau Bwyd ar draws Gwynedd yn darparu bocsys bwyd argyfwng i bobl a theuluoedd sydd mewn angen.

  Os ydych chi angen y gwasanaeth cysylltwch â’ch Banc Bwyd lleol.

  Gwybodaeth Banciau Bwyd

 • Cyngor ar Bopeth

  Beth yw Cyngor ar Bopeth?

  Elusen sy’n rhoi cyngor cyfrinachol am ddim i helpu pobl gyda materion cyfreithiol, dyledion, tai a llawer mwy.

  Maent yma i’ch helpu.

  Nid i’ch barnu.

  Mae ganddynt flynyddoedd o brofiad. Rydym yn gweithio gyda Cyngor ar Bopeth yn aml i helpu cwsmeriaid gyda problemau ariannol.

  Gwefan Cyngor ar Bopeth

 • Cymorth ariannol gan Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dod a bob dim at ei gilydd mewn un lle i chi gael gwybod pa fath o gymorth sydd ar gael i chi ar faterion fel:

  • Biliau Dŵr
  • Biliau Nwy a Thrydan
  • Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf
  • Banciau, cardiau credyd a benthyciadau
  • Prydau ysgol am ddim
  • Cymorth gofal plant

  Mae’r wybodaeth yn llawn i’w gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

  Cael help gyda costau byw

   

 • Croeso Cynnes

  Croeso Cynnes

  Y tŷ yn oer?  Awydd sgwrs neu baned gynnes?

  Mae nifer o leoliadau ar draws Gwynedd yn cynnig “Croeso Cynnes” i  unrhyw un ddod i mewn am gysgod, sgwrs neu baned.

  Cliciwch ar y map ddod o hyd i leoliad Croeso Cynnes agos i chi

  Maw mwy o wybodaeth ar dudalen Cyngor Gwynedd.

  Bydd lleoliadau newydd yn cael eu hychwanegu’n rheolaidd. Os ydych angen yr wybodaeth mewn fformat gwahanol cysylltwch â ni: croesocynnes@gwynedd.llyw.cymru