Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Newid math o denantiaeth

Mae yna ddau fath o denantiaeth:

 • tenantiaeth unigol – dim ond enw un person ar eich cytundeb
 • tenantiaeth ar y cyd – mwy nag un a hyd at 4 o bobl wedi eu henwi ar eich Cytundeb Tenantiaeth

Mae amgylchiadau yn newid. Efallai byddwch angen newid y maeth o denantiaeth sydd gennych chi.

 

Tenantiaeth ar y cyd

 ‘Cytundeb Tenantiaeth’ yw’r enw ar y cytundeb rhyngoch chi (cwsmer) a ni (y landlord). Mae’n ddogfen gyfreithiol sy’n dangos eich hawliau a chyfrifoldebau.

 • mae pawb sydd wedi eu henwi ar y denantiaeth ar y cyd yn gyfrifol am dalu rhent a chadw at reolau’r cytundeb
 • os bydd un person yn torri’r rheolau, mae pawb yn gyfrifol
 • mae gan bob un o’r tenantiaid ar y cyd yr un hawl i fyw yno

Sut i wneud cais am denantiaeth ar y cyd

Os oes gennych denantiaeth efo ni ac eisiau ychwanegu rhywun sydd wedi byw efo chi dros y flwyddyn ddiwethaf i’r denantiaeth, rhywun fel:

 • gŵr neu wraig
 • partner sifil
 • partner
 • aelod o’r teulu
 • gofalwr – sydd wedi dod a’u tenantiaeth i ben i edrych ar eich ôl chi

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais.

Bydd angen dogfennau efo’ch cais, gan gynnwys:

 • tystysgrif priodas neu
 • tystiolaeth eich bod wedi byw yn y cartref yn barhaol am 12 mis

Byddwn yn edrych ar bob cais a meddwl am:

 • yr angen am gartrefi yn yr ardal
 • sefyllfa bersonol pob person
 • y defnydd gorau o’n cartrefi
 • pa mor addas yw’r cartrefi i chi – maint a chostau rhedeg

Gadael tenantiaeth ar y cyd

Os ydych yn dymuno gadael tenantiaeth ar y cyd mae’n rhaid rhoi gwybod i ni.

Yna byddwn yn dilyn y broses i adael tenantiaeth ar y cyd.

Mae angen i bob tenant yn y denantiaeth ar y cyd lofnodi ffurflen gais i symud i denantiaeth unigol.

Os ydych yn denant ar y cyd, byddwch dal yn denant ar y cyd nes bydd eich enw wedi’i dynnu o’r gytundeb tenantiaeth. Mae hyn yn golygu eich bod dal yn gyfrifol o dalu rhent a thelerau’r cytundeb. Felly mae’n bwysig iawn eich bod yn gwneud y gwaith papur mor fuan a phosibl ar ôl gwahanu. Bydd hyn yn amddiffyn eich buddiannau ariannol yn y dyfodol.

Arôl i chi wneud hyn byddwn yn edrych ar eich cais.

Os yw’n llwyddiannus byddwn yn rhoi gwybod i chi. Ar ôl hyn gallwch roi rhybudd ffurfiol i ni ddod â’r denantiaeth ar y cyd i ben. Bydd pob un ohonoch dal i fod yn denant os nad ydym yn derbyn yr holl ddogfennau. Byddwch yn gyfrifol o dalu’r rhent a chadw’r cartref.

Rydym yn edrych ar bob cais oherwydd ein bod yn gwybod fod amgylchiadau pawb yn wahanol.

Os ydych am roi eich tenantiaeth i rywun arall sydd eisioes ar y denantiaeth, mae hon yn broses wahanol.

Tor perthynas

Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau a gallwn roi cyngor i chi ar y ffordd orau ymlaen. Fedrwn ni ddim penderfynu pwy sy’n aros yn eich cartref. Gall asiantaethau annibynnol eich helpu efo pethau fel hynny:

 • Shelter Cymru – 08000 495 495
 • Cyngor ar Bopeth – 0345 450 3064
 • Cyfreithwyr Cyfraith Teulu
 • Grwpiau Cam-drin Domestig
 • Adran digartrefedd eich awdurdod lleol

Gall y person sy’n aros yn eich cartref wneud cais i aros a chychwyn cytundeb newydd efo ni. Tenantiaeth unigol fyddai’r cytundeb newydd.

Tenantiaeth unigol

‘Cytundeb Tenantiaeth’ yw’r enw ar y cytundeb rhyngoch chi (cwsmer) a ni (y landlord).

Mae’n ddogfen gyfreithiol sy’n dangos eich hawliau a chyfrifoldebau. Un person sy’n gyfrifol am bob dim mewn tenantiaeth unigol. Os ydych yn gadael eich cartref, gallwch aseinio’r cytundeb i rywun arall a fyddai’n gymwys i’w gael. Mae angen caniatâd gennym ni i aseinio eich cytundeb i rywun arall. Bydd angen i bob parti lofnodi gweithred aseiniad.

Cysylltwch efo’n Tîm Gwasanaethau Tenantiaethau os ydych eisiau mwy o wybodaeth neu gyngor am denantiaeth ar y cyd neu denantiaeth unigol.