Dioglewch yn eich cartref

Rydym ni yma i’ch helpu i edrych ar ôl eich cartref.

Mae sawl peth y gallwch chi ei wneud i edrych ar ôl eich cartref. Gall ein Llawlyfr Tenantiaid helpu gyda hyn.

Gweld copi o’r Llawlyfr Tenantiaid

 • Diogelwch Tân

  Mae larwm tân ym mhob un o’n cartrefi ni.
  Eich cyfrifoldeb chi yw profi’r larwm tân bob wythnos.

  Cysylltwch efo ni os oes problem gyda’ch larwm tân chi.

  Bydd Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru yn cysylltu â phob cwsmer newydd neu cwsmer sydd wedi cyfnewid tŷ i drefnu i ddod draw i wneud archwiliad diogelwch yn eich cartref.

  Cartrefi Addas i Aros

  Mae cartrefi Addas i Aros wedi eu hadeiladau er mwyn gwneud yn siŵr fod tân yn aros yn y fflat lle mae wedi cychwyn.

  Fel arfer mae’n golygu ei bod yn ddiogel i chi aros yn eich fflat os oes tân mewn fflat arall yn yr un bloc a chi.

  Os oes tân yn eich fflat chi dylech ffonio 999 yn syth.
  Os oes tân mewn ardal gyffredin dylai pawb adael yr adeilad.
  Mae’n ddiogel i aros yn eich cartref oni bai fod y Gwasanaeth Tân ac Achub yn dweud yn wahanol.

  Mae’n dweud yn eich llawlyfr tenantiaid os yw eich cartref chi yn gartref Addas i Aros

 • Diogelwch Nwy

  Os ydych yn arogli nwy ffoniwch 0800 111 999. Gall arbed eich bywyd.

  Ein cyfrifoldeb ni

  Rydym yn gyfrifol am y rhain:

  • Trefnu fod pibellau nwy, offer a ffliwiau sy’n perthyn i ni yn cael eu cynnal a chadw gan beiriannydd ‘Gas Safe’
  • Trefnu prawf diogelwch nwy bob blwyddyn
  • Cynnal prawf blynyddol ar eich simdde a ffliw
  • Os ydych wedi prynu offer ar gyfer eich cartref, chi sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel. Mae offer yn golygu popty neu dân nwy.

  Mae’n rhaid i chi adael i’r peiriannydd nwy fewn i’ch cartref. Mae eich cydweithrediad yn bwysig iawn er mwyn eich diogelwch chi.

 • Gorgasglu

  Mae gor-gasglu (hoarding) yn salwch o’r enw ‘Anhwylder Casglu a Chadw’.

  Mae’n digwydd pan mae person yn casglu gymaint o bethau hyd y mae’n effeithio eu bywyd bob dydd a bywyd cymdeithasol.

  Peryglon gor-gasglu

  Mae llawer o beryglon o or-gasglu gan gynnwys:

  • Perygl o dân yn y cartref
  • Strwythur a lloriau’r cartref yn cael eu malu
  • Pobl yn cael eu gwasgu

   

  Cyngor i deulu a ffrindiau

  Nid yw pawb sy’n casglu a chadw pethau yn sylweddoli beth maent yn ei wneud. Efallai nad ydynt yn meddwl fod y peth yn broblem. Efallai bod rhai yn gwybod ei fod yn broblem ond bod ganddynt ormod o gywilydd gofyn am help.

  Syniadau sut y gallwch helpu:

  • Adeiladu perthynas dda
  • Dweud na fyddwch yn taflyd dim heb ddweud wrthynt
  • Gosod targedau bychan, 10 – 20 munud y dydd o dacluso
  • Mae diogelwch yn holl bwysig – dechreuwch dacluso’r cyntedd neu ddrysau sydd wedi eu blocio
  • Rhowch bethau i siop elusen yn hytrach na thaflyd bob dim

   

  Pobl all eich helpu

  Cysylltwch efo ni i drafod y ffordd ymlaen gyda’n Tîm Bro.

  Gall rhain fod yn ddefnyddiol i chi hefyd:

 • Pobl ddiethr yn glaw draw

  Yn anffodus mae mwy a mwy o bobl yn ceisio ein twyllo o gwmpas y dyddiau yma.

  Dyma ychydig o tips defnyddiol i chi eu cofio i amddiffyn eich hun rhag cael eich twyllo.

  • byddwch yn wyliadwrus so oes rhywun nad ydych chi’n ei nabod yn galw heibio yn anisgwyl
  • cofiwch y bydd galwyr dilys yn fodlon aros – gofynnwch i gael gweld cerdyn adnabod
  • defnyddiwch gadwyn drws neu far wrth siarad gydag ymwelwyr annisgwyl
  • eich cartref chi ydio – nid oes rhaid i chi eu gadael i mewn!
  • os oes gennych amheuaeth, cadwch nw allan. Ffoniwch 999 os ydych yn amheus neu os ydy’r sawl sy’n galw yn gwrthod gadael
  • Ffoniwch 101, rhif di-frys yr Heddlu, os nad ydych mewn perygl uniongyrchol ond eich bod yn awyddus i roi gwybod iddynt am y digwyddiad.
 • Peiriant Golchi Hotpoint neu Indesit

  Mae cwmni Whirpool yn galw peiriannau golchi Hotpint a Indesit cafodd eu creu rhwng 2014 a 2018 yn ôl.

  Mae nam ar y clo ar y drws sydd yn golygu y gallent or boethi wrth gael eu defnyddio a mynd ar dân.

  Mae mwy o wybodaeth ar wefan Electrical Safety First

  Cyngor i chi

  Plygiau a socedi

  Cadwch lygad am y rhain:

  • plygiau neu socedi poeth, gyda marciau llosgi, gyda ffiws yn chwthu ynaml neu goleuadau yn fflicro yn aml gall y rhain i gyd fod yn arwyddion fod problemau trydanol
  • plygiau wedi eu weirio yn wael – efallai gallwch weld weiran liw yn rhydd neu ddim yn y plwg gall llwch fynd fewn i’r plwg wedyn
  • gorlwytho plygiau – mae rhoi gormod o nwyddau mewn plwg yn gallu achosi gor boethi

  Offer

  Mae’n bwysig cofio’r rhain wrth ddefnyddio offer trydanol:

  • peidiwch a gwlychu offer trydanol, peidiwch a rhoi blodau mewn dŵr ar ben eich teledu
  • peidiwch a gadael offer trydanol ymlaen dros nos, os nad eu bod wedi cael eu cynllunio i’w gadael ymlaen dros nos, pethau fel rhewgell neu oergell
  • peidiwch a rhoi dim byd metal yn y microdon

   

  Beth i’w wneud mewn tân trydanol

  Os yw’n ddiogel i chi wneud tynnwch y plwg o’r soced neu rhowch y blwch ffiws i ffwrdd.

  Peidiwch byth a rhoi dŵr ar dân trydanol – peidiwch a pheryglu eich bywyd eich hun – ewch allan, arhoswch allan a galwch 999.

   

  Cyngor nwyddau gwyn

  Mae nwyddau gwyn yn golygu pethau yr ydych yn debygol o’u defnyddio yn eich cartref:

  • peiriant sychu dillad
  • peiriant golchi
  • peiriant golchi llestri
  • rhewgell/oergell

  Gall tân gychwyn os nad ydych yn defnyddio’r rhai yn gywir.

  Lawrlwythwch y daflen yma i’ch helpu

  Am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, gallent ddod draw i’ch cartref i wneud ‘Safe and well check’