Newidiadau a gwaith adeiladu

I wneud cais am addasiadau cwblhewch y ffurflen gais yma

Math o waith mae angen caniatâd ysgrifenedig cyn cychwyn

I gael caniatâd rhaid rhoi rhybudd i ni.

 • adeiladu neu dynnu sied, tŷ gwydr, wal neu ffens yn yr ardd
 • adeiladu lôn fach neu bafin o flaen eich cartref
 • gosod soser lloeren
 • gosod system wresogi (bydd systemau sy’n defnyddio mwy na un math o danwydd yn cael eu gwrthod)
 • gwaith trydanol
 • unrhyw waith i strwythur yr adeilad, addasu neu tynnu waliau tu mewn
 • ychwanegu neu newid cypyrddau yn y gegin
 • gosod to ar ochr eich cartref (lean-to)
 • gosod llawr pren
 • newid eich atig i fod yn ystafell
 • gosod camerau CCTV

Gall rhai rhesymau am wrthod cais cynnwys:

 • os nad oes ganddoch Gytundeb tenantiaeth Aswiriedig (nad yw’n fyrddaliol). Mae hyn fel arfer yn digwydd ar ôl bod yn denant i ni am dros 12 mis
 • os nad yw’r gwaith papur cywir ar gael, sef caniatâd cynllunio neu caniatâd adeiladu
 • os yw’r newidiadau rydych yn eu cynnig yn debygol o greu trafferthion cynnal a chadw yn y dyfodol
 • os oes gennych ddyledion efo ni

Ni fyddwn yn gwrthod rhoi caniatâd heb reswm da.
Ond weithiau efallai bydd angen i’r gwaith gyrraedd rhai safonau.

Sut i wneud cais

 • llenwi ffurflen gais
 • talu unrhyw ddyledion
 • byddwn yn asesu eich cais ac yn cysylltu gyda chi efo’r penderfyniad yn ysgrifenedig

Bydd gwneud gwaith heb ein caniatâd ni neu beidio â chadw at amodau’r caniatâd yn torri eich tenantiaeth.

Gwaith adeiladu drws nesaf i’n cartrefi

Os ydy eich tŷ chi drws nesa neu’n sownd i un o’n cartrefi, bydd angen i chi roi rhybudd i ni cyn i chi gychwyn ar y gwaith.

Os ydych yn bwriadu tyllu i adeiladu sylfaen ac mae’r eiddo…

 • o fewn 3 medr i’n cartrefi ni
 • o fewn 6 medr i’n cartrefi ni a byddai’r gwaith yn effeithio ein cartrefi drwy dynnu llinell 45 gradd o’r sylfaen newydd.

Math o waith sydd angen rybudd

 • torri mewn i wal i osod trawst, er enghraifft wrth newid atig yn ystafell wely
 • codi uchder wal
 • cynyddu trwch wal
 • gosod cwrs lleithder
 • gosod rhywbeth i gefnogi wal sydd rhwng dau dŷ
 • dymchwel ac ail godi wal rhwng dau dŷ
 • gwneud gwaith ar simnai sydd rhwng dau dŷ
 • gwneud gwaith ar do rhwng dau dŷ sydd yn cyffwrdd
 • adeiladu estyniad

Codi wal neu osod ffens rhwng dau dŷ

Sut i roi rybudd

 • gosod silffoedd ar waliau
 • ail osod socedi trydan
 • ail blastro

Sut i roi rhybudd

Mae’n syniad trafod gyda ni cyn rhoi rhybudd.
Cysylltwch â ni i drafod gyda un o’n syrfewyr i drafod eich syniadau.

Byddwch angen anfon rhybudd ysgrifenedig atom.

Dylai’r rhybudd gynnwys:

 • eich enw a chyfeiriad
 • cyfeiriad yr adeiladu lle bydd y gwaith yn cael ei wneud
 • disgrifiad llawn o’r gwaith, gyda llun os yn bosib
 • dyddiad cychwyn y gwaith

Bydd y rhybudd yn ddilys am flwyddyn.

Byddwn yn ateb o fewn 14 diwrnod.