Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Hunan arfarniad

Mae Llywodraeth Cymru yn gosod safonau perfformiad mae landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru fod i’w cyrraedd.

Mae disgwyl i ni berfformio mewn 10 maes allweddol er mwyn dangos ein bod yn landlord cymdeithasol effeithiol.

Er mwyn dangos hyn, rydym yn hunan arfarnu yn flynyddol yn erbyn pob un or meysydd perfformiad mae Llywodraeth Cymru yn eu gosod.

Mae’r Dyfarniad Rheoleiddio wedi’i gadarnhau fel Safonol ar gyfer Llywodraethu a Hyfywedd Ariannol.

Darllenwch ein hunan arfarniad diweddaraf

Asesiad: Mawrth 2021

 • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Rhagfyr 2019 wedi’i gadarnhau)
 • Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Rhagfyr 2019 wedi’i gadarnhau).

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim i gael rhagor o wybodaeth.

 

 • SP 1 - Bwrdd a Rheolwyr Gweithredol Effeithiol

  Sgôr:

  Crynodeb

  Mae gan Adra Fwrdd a Rheolwyr Gweithredol effeithiol gyda gweledigaeth glir ac uchelgeisiol. Cefnogir y broses o roi sicrwydd i’r Bwrdd trwy arferion llywodraethu cadarn a gefnogir gan amgylchedd rheoli cadarn.

  Gweithgaredd

  Mae gan Adra Fwrdd a Rheolwyr Gweithredol effeithiol gyda gweledigaeth glir ac uchelgeisiol. Cefnogir y broses o roi sicrwydd i’r Bwrdd trwy arferion llywodraethu cadarn a gefnogir gan amgylchedd rheoli cadarn

  Perfformiad 2017/18 Perfformiad 2018/19 Perfformiad 2019/20 Nôd 2020/21 2020/21
  Dyfarniad Llywodraeth Cymru ar ein hyfywedd ariannol Safonol Safonol Safonol Safonol Safonol
  Dyfarniad Llywodraeth Cymru ar ein hyfywedd ariannol Safonol Safonol Safonol Safonol Safonol
 • SP2 - Safonol

  Sgôr:

  Crynodeb

  Mae Adra yn rhoi pwyslais mawr ar sicrhau bod tenantiaid yn cael eu cynnwys mewn modd priodol i drefnu a dylanwadu ar y broses o gynllunio a darparu ein holl wasanaethau.  Caiff pwysigrwydd Cyfranogiad Cwsmeriaid ei amlygu yn ein Cynllun Corfforaethol 2019-2022, sy’n nodi y “Bydd ein tenantiaid yn dal i fod wrth wraidd yr hyn a wnawn”. Darperir ar gyfer hyn yn bennaf trwy weinyddu Partneriaeth Tenantiaid a Phreswylwyr Adra.

  Gweithgaredd

  Rhai o’r gweithgareddau allweddol a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn i gefnogi’r sgôr gyffredinol oedd:

  • Mae Strategaeth a Fframwaith Cyfranogiad Cwsmer newydd wedi’i ddatblygu ar sail adolygiad TPAS a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol.
  • Ail-lansiwyd y Panel Cwsmeriaid, gyda dros 400 o denantiaid wedi’u cofrestru i gymryd rhan mewn ymgynghoriadau chwarterol ar ddarparu gwasanaethau, a datblygu syniadau / mentrau newydd.
  • Bu i ni barhau i ymgynghori gyda’n cwsmeriaid mewn sawl ffordd fel Grwpiau Tasg a Gorffen, Ymgynghoriadau Ar-lein ayb ar ystod o bynciau gwahanol fel Torri Glaswellt, Trwsio Ad-daladwy ayb.
  • Rydym yn ailgyflwyno ein Tîm Ansawdd i Gwsmeriaid, sy’n cynnwys Aelodau’r Bartneriaeth sy’n cysylltu â chwsmeriaid Adra i ofyn am eu barn ar y gwasanaethau maent yn eu cael.
  • Rydym wedi cynnwys aelodau ein Partneriaeth yn yr Adolygiad o Iechyd a Diogelwch Landlordiaid, gyda throsolwg o’r eitemau Iechyd a Diogelwch ‘y 6 mawr’ sydd wedi’u cynnwys ar Agenda y Bartneriaeth.
  • Adolygwyd fframweithiau Ymgysylltu â Chwsmeriaid Adra mewn archwiliad Mazars yn ystod y flwyddyn, a ddyfarnodd lefel sicrwydd ‘Sylweddol’, gan ddarparu sicrwydd ar y gweithrediadau hyn.
  • Unwaith eto, gwnaethom gyflawni’r achrediad Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid yn ystod y flwyddyn, gan gyflawni dwy sgôr ‘Cydymffurfiaeth +’ ar gyfer ein hymateb i bandemig Covid a’n gwaith mewn partneriaeth gyda’r Heddlu.
  • Yn fwy eang, mae adborth / mewnwelediad tenantiaid yn parhau i gael ei ennill trwy ein Holiaduron Boddhad Tenantiaid (TSQs) – cysylltwyd â 1,216 o denantiaid yn ystod 2019-20.

  Mae’r Strategaeth Gymunedol 2018-30 wedi’i hategu gan Gynllun Cyflawni newydd, a fydd yn canolbwyntio ar gamau i’w cyflawni yn ystod y cyfnod 2020-22

  Perfformiad 2017/18 Perfformiad 2018/19 Perfformiad 2019/20 Nôd 2020/21 Perfformiad 2020/21
   % o’n tenantiaid yn fodlon neu yn fodlon iawn ein bod yn gwrando ac yn gwneud rhywbeth am farn tenantiaid 81% 82% 83% 84% 80.4%
   % o’n tenantiaid sydd o’r farn ein bod yn ddibynadwy neu yn ddibynadwy iawn 85% 87% 87% 88% 90.1%
 • SP3 - Asesiad o Effeithiau Busnes a Risgiau

  Sgôr:

  Crynodeb

  Mae’r cwmni’n fedrus wrth asesu a rheoli effeithiau a risgiau busnes.  Mae Adra yn mabwysiadu dull pwyllog gyda datblygiadau newydd ac mae ganddi Strategaeth Datblygu a Thwf – wedi’i chefnogi gan Werthusiadau Hyfywedd Datblygu i hwyluso’r broses o wneud penderfyniadau.  Mae prosesau o’r fath yn cael eu hadolygu a’u mireinio’n gyson yn seiliedig ar arfer gorau yn y sector.

  Gweithgaredd

  Rhai o’r gweithgareddau allweddol a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn i gefnogi’r sgôr gyffredinol oedd:

  • Adolygu a diweddaru Strategaeth Ddatblygu Adra 2020-25 ynghyd â set gynhwysfawr o Nodiadau Cyngor Technegol i hwyluso eu gyflawniad.
  • Polisi Rheolaeth Trysorlys wedi ei ddiweddaru yn dilyn ail gyllido i osod set o reolaethau allweddol ar gyfer rheoli gweithgareddau’r drysor;ys yn effeithiol er mwyn optimeiddio perfformiad.
  • Gweithwyd i wneud mwy o waith profi straen i gynnwys canolbwyntio ar Ddatgarboneiddio a “senario gwaethaf posib” Banc Lloegr. Bu i ni hefyd barhau gyda profi straen aml amrywiaeth a chynllunio adfer busnes.
  • Rhoddwyd sicrwydd sylweddol gan ein archwilwyr mewnol ar ein gweithgareddau Cynllunio Busnes a phrofi straen.
  • Mabwysiadu model gwerthuso hyfywedd Datblygu diwygiedig, bu i hyn gynyddu ymarferoldeb a hyblygrwydd y broses arfarnu;
  • Gwnaed dadansoddiad sensitifrwydd pellach i Fodel Perfformiad Asedau Adra yn unol ag arfer gorau.
  • Mewn ymateb i’r argyfwng hinsawdd a’r angen dybryd i leihau allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr, mae Adra wedi gweithio’n rhagweithiol i baratoi ei Strategaeth Datgarboneiddio gyntaf erioed 2020 – 2030 mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Garbon.
 • SP4 - Darparu Tystiolaeth Glir o’r Hunanwerthusiad

  Sgôr:

  Mae’r broses hunanwerthuso wedi cael ei phrif-ffrydio fel rhan o fusnes arferol y Rhaglen Waith Gweithredol a’r Bwrdd a’i bwyllgorau ; a chaiff ei hystyried yn broses barhaus o wella a mireinio trwy gydol y flwyddyn.  Mae gan Adra fel landlord cymdeithasol aeddfed yr holl brosesau, systemau a fframweithiau adrodd allweddol ar waith i fonitro a herio ei berfformiad o ran llywodraethu, cydymffurfiaeth a sefyllfa ariannol.  

  Crynodeb

  Gweithgaredd

  • O ystyried effaith y pandemig yn ystod 2020 lle gwelwyd amharu mawr ar fusnes ar draws y sector, bu Adra addasu’n dda i reoli ei wasanaethau craidd yn unol â disgwyliadau LCC o dan y cyfnod clo. O ystyried y buddsoddiad parhaus yn seilwaith TGCh y sefydliad, llwyddwyd i symud gwaith ymlaen o bell a oedd yn caniatáu i’r Tîm Llywodraethu fwrw ymlaen â’i broses Hunanwerthuso Flynyddol.
  • Cyflwynir yr Hunanwerthusiad ar gyfer 2020 ar ran y Grŵp. Er nad yw Medra ei hun yn ddarostyngedig yn benodol i’r drefn reoleiddio hon, mae bob amser yn dilyn llywodraethu ac arferion gorau’r sector, ac yn cymryd ysbrydoliaeth o egwyddorion y Safonau Perfformiad.
  • Er mwyn gwella ffocws y Bwrdd ymhellach ar sicrwydd mewn perthynas â’r Fframwaith Rheoleiddio, mae Cadeirydd Bwrdd Adra yn parhau i gwrdd i drafod y Prif Flaenraglen a materion allweddol er mwyn sicrhau bod y Bwrdd a’i Bwyllgorau yn canolbwyntio ar faterion o bwysigrwydd strategol.

  Gwnaed ymdrech sylweddol yn ystod y flwyddyn i ddatblygu llywodraethu rhyng-grwp, gan gynnwys cyfres o Nodiadau Cyngor Technegol, sefydlu Fframwaith Llywodraethu Grŵp-Intra sy’n nodi sut y dylai’r Grŵp weithredu yn y dyfodol i roi sicrwydd i’r rhiant-fwrdd a’r is-Fwrdd.

 • SP5 - Cyflawni Canlyniadau Cadarnhaol

  Sgôr:

  Crynodeb

  Mae gan y busnes hanes da o gyflawni canlyniadau cadarnhaol ac ymateb yn briodol i heriau newydd a materion perfformio.  Mae Adra yn ymdrechu yn barhaus i wella gwasanaethau a gosod targedau heriol yn flynyddol i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’w gwsmeriaid.

  Gweithgaredd

  • Cynhaliwyd adolygiad o effaith y pandemig ar gyflawni’r Cynllun Corfforaethol, a rhoddwyd diweddariadau i aelodau’r Bwrdd ar effaith y cyfyngiadau ar symud, gan gynnwys darparu cydymffurfiad landlordiaid yn rheolaidd yn ystod y cyfnod clo cychwynnol.
  • Mae proses Adra i dderbyn ac adolygu adborth tenantiaid wedi’i hymgorffori yn y sefydliad. Mae hyn wedi galluogi rhoi mwy o ffocws ar nodi achosion adborth gwael ac adborth cadarnhaol i wella a dysgu wrth i wasanaethau ddatblygu.
  • Sefydlodd Adra brosiect Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer i sicrhau bod targedau corfforaethol mewn perthynas â boddhad cwsmer yn parhau i fod ar y llwybr cywir i gael eu cyflawni erbyn diwedd 2022.
  • Dangosodd yr adroddiad Adborth Cwsmer blynyddol a gyflwynwyd i Fwrdd Adra y cynnydd a wnaed gan yr holl wasanaethau unigol o fewn y cwmni i fodloni’r dyhead boddhad o 90% erbyn 2022, gyda sgôr cyfartalog o 89% yn 2019-2020.
  • Mae Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol Adra wedi cymeradwyo gweithredu parhaus y safon tai gwag newydd. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiad ychwanegol o £500mil y flwyddyn i wella ansawdd yr eiddo y mae Adra yn ei gynnig i’w denantiaid.
  Dangosydd Perfformiad 2017/18 Perfformiad 2018/19 Perfformiad 2019/20 Nôd 2020/21 Perfformiad 2020/21
  % o’n tenantiaid yn fodlon neu yn fodlon iawn â’n gwasanaeth ar y cyfan 80% 80% 80.5% 88% 83.2%
 • SP6 - Cyflawni Gwerth am Arian

  Sgôr:

  Crynodeb

  Mae cyflawni effeithlonrwydd a gwerth am arian yn hanfodol i’r ffordd y mae Adra yn gweithredu, ac yn un o egwyddorion cefnogol y Cynllun Corfforaethol newydd.  Mae’r cwmni wrthi’n barhaus yn ceisio ffyrdd o wella gwerth am arian ac wedi bod yn weithredol iawn yn yn chwilio am ddulliau eraill o gael mwy o werth am arian.  Mae’r uchafbwyntiau allweddol ar gyfer 2020 wedi eu cynnwys isod – bydd gwelliannau pellach yn cael eu gwneud yn y maes hwn dros y flwyddyn nesaf gydag arfer gorau’n cael ei geisio a’i roi ar waith.

  Gweithgaredd

  • Y prif gyflawniadau mewn perthynas â GAA dros y 12 mis diwethaf oedd arbedion o £1m y flwyddyn ar gostau llog o ganlyniad i’r ymarfer ailgyllido.
  • Mae’r “Her Gyllideb” flynyddol yn elfen allweddol o Gynllun Gweithredu GAA Adra ac fe’i gwnaed eto eleni i ddarganfod arbedion o fewn y gyllideb.
  • Dechreuodd Adra ei phrosiect “Trawsnewid Ariannol” gydag un llinyn yn canolbwyntio’n benodol ar Wreiddio Gwerth am Arian.
  • Cymerodd Adra ran ym mheilot GAA “Cerdyn Sgorio Sector” Hydref 2020 – casglwyd a dadansoddwyd data perthnasol ac yna cafodd ei ddilysu gan Housemark.
  • Mae Adra yn defnyddio offeryn Gwerth Cymdeithasol HACT i gynorthwyo gyda monitro effeithiau cymdeithasol ein buddsoddiadau.  Mae yna gyswllt rhwng “Trawsnewid Ariannol” a “Gwerth Cymdeithasol” – bydd asesu offeryn HACT yn rhan o hyn a bydd sicrhau GAA yn ystyriaeth a fydd yn cael blaenoriaeth yn yr asesiad hwn.
  Dangosydd Perfformiad 2017/18 Perfformiad 2018/19 Perfformiad 2019/20 Nôd 2020/21 Perfformiad 2020/21
  % o’n tenantiaid yn fodlon neu yn fodlon iawn bod eu rhent yn rhoi gwerth am arian 88% 87% 85% 88% 83.5%
 • SP7 -

  Sgôr:

  Crynodeb

  Mae gan Adra drefniadau cadarn ar waith i gydymffurfio’n llawn gyda gofynion rheoleiddiol a statudol ac mae ganddo Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd; sy’n tanysgrifio i’r Model Tair Llinell Amddiffyn. Mae’r Tîm Llywodraethu yn gyfrifol am gydlynu’r dychweliadau rheoleiddio allweddol i’r Rheoleiddiwr, gyda’r Tîm IDAA yn arwain ar faterion diffyg cydymffurfio statudol gyda’r HSE.

  Gweithgaredd

  • Cwblhawyd yr holl Ffurflenni Rheoleiddio a’u cyflwyno i’r Rheoleiddiwr mewn pryd.
  • Cadwodd Ysgrifennydd y Cwmni sianel agored gyda’r Rheolwr Rheoleiddio ar faterion sy’n effeithio ar y cwmni o ganlyniad i’r pandemig.
  • Ymatebodd Adra yn rhagweithiol i Arolwg Parhad Busnes y Rheoleiddiwr yn ystod y pandemig a rhoddodd esboniadau pellach am unrhyw agweddau a godwyd gan y Rheoleiddiwr.
  • Fel rhan o achrediad Adra i ISO (Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Safoni) a Safonau System Rheoli OHSAS, cynhelir archwiliadau allanol bob chwe mis gan Alcumus Isoquar. Eleni, llwyddodd Adra i newid i’r safon ISO newydd ar gyfer iechyd a diogelwch 45001.
  • Diogelwch trydanol – Mae ymgyrch Adra i sicrhau bod gan bob eiddo dystysgrif 5 mlynedd ar gyfer adroddiadau amodau trydanol wedi gwella’n sylweddol, er bod y cyfnod clo wedi effeithio ar yr amserlen ar gyfer cwblhau’r holl eiddo. Yr amcan yw bydd y rhain yn cael eu diweddaru erbyn Ebrill 2021 fan bellaf gydag unrhyw ddiffygion yn cael sylw.
  • Comisiynwyd HQN, Archwilwyr Iechyd a Diogelwch arbenigol, ym mis Medi 2020 i gynnal archwiliad trylwyr ar Reoli Risg Tân a rhoddodd yr archwilydd ei ‘Sicrwydd Sylweddol’ cyntaf erioed i gymdeithas dai yn seiliedig ar y rhagoriaeth a ddangoswyd yn Adra.
  • Dangosodd adolygiad mewnol ar reoli hylendid dŵr rai materion sydd angen sylw pellach. Gwnaed argymhellion allweddol, a lluniwyd Cynllun Gweithredu ar gyfer ymateb i’r holl faterion a godwyd o fewn cyfnod o 3 mis.
 • SP8 - Perfformiad Ariannol

  Sgôr:

  Crynodeb

  Mae ymarfer ail gyllido Adra ar ddiwedd 2019 wedi newid sail gweithredu ariannol Adra yn sylweddol, ac felly mae’n effeithio ar yr holl faterion “cynllun ariannol a chynllun busnes” sy’n ymwneud â’r Safon Perfformiad hon. Fe wnaeth yr ymarfer hwn ddarparu cyllid preifat ychwanegol i’r Grŵp ddatblygu dros 1,350 o gartrefi ychwanegol dros y 10 mlynedd nesaf – mae hyn yn golygu y gall Adra chwarae ei ran wrth ddiwallu angen tai ledled Gogledd Cymru.

  Gweithgaredd

  • Cafodd systemau a phrosesau i ategu’r cynllun busnes ac i fonitro perfformiad ariannol yn effeithiol eu datblygu ymhellach yn y flwyddyn; · Ymgymerwyd â’r broses “Her y Gyllideb” unwaith eto i asesu gofyniad cyllideb pob gwasanaeth, cwmpas ar gyfer effeithlonrwydd a gwelliant posib wrth ddarparu gwasanaethau.
  • Mae’r “Adroddiad Monitro Ariannol” yn parhau i gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd bob chwarter – mae hyn yn crynhoi sefyllfa ariannol Adra (e.e. perfformiad yn erbyn y gyllideb) ac yn rhoi diweddariadau ar faterion ariannol perthnasol eraill, e.e. effaith Covid-19.
  • Roedd materion y trysorlys (e.e. cydymffurfiad cyfamod) yn rhan o’r “Adroddiad Monitro Ariannol” tan ddiwedd 2019. O ystyried y gofyniad i ganolbwyntio’n ychwanegol ar y trysorlys yn dilyn ail gyllido, mae “Adroddiad Rheoli Trysorlys” ar wahân bellach yn cael ei gynhyrchu bob chwarter a’i gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraeth Cymru.
 • SP9 - Rheolaeth Trysorlys Effeithiol

  Sgôr:

  Crynodeb

  Roedd y 12 mis diwethaf yn arwyddocaol iawn o ran Rheoli’r Trysorlys yn Adra, gyda’r ymarfer ail gyllido yn dod i ben yn llwyddiannus ym mis Rhagfyr 2019. Dilynwyd hyn yn ystod misoedd cyntaf 2020 gyda sefydlu trefn gydymffurfio newydd mewn perthynas â’r cytundebau cyllido newydd. Bwriwyd ymlaen â’r materion canlynol yn ystod y flwyddyn:

  Gweithgaredd

  • Gweithredwyd y Polisi Rheoli Trysorlys newydd ar ôl ail-ariannu yn manylu ar sut y dylid rheoli risgiau trysorlys, a’r gofynion adrodd mewn perthynas â’r trefniadau trysorlys diwygiedig.
  • Cwblhawyd yr ymarferiad ariannu Banc yn llwyddiannus ar ddiwedd Haf 2019. ·
  • Trefnwyd benthyciad Lleoliad Preifat o £75m yn llwyddiannus gyda dau fuddsoddwr (£50m gan Rothesay Lofe a £25m wedi ei ohirio gan BAE).
  • Yn gyfan gwbl, cynyddodd yr ailgyllido gyfleusterau benthyca Adra gan olygu bod mwy o arian ar gael i ariannu’n rhannol yr uchelgeisiau o gael cartrefi ychwanegol a nodir yn Strategaeth Ddatblygu Adra.
 • SP10 - Rhwymedigaethau a Pherfformiad Asedau

  Sgôr:

  Crynodeb

  Mae gan y cwmni ddealltwriaeth eglur am berfformiad ei asedau a’i rwymedigaethau ac mae wedi datblygu cofrestr gynhwysfawr i fonitro’r sefyllfa. Ar ben hynny, mae Adra wedi datblygu Model Perfformiad Asedau sydd ar flaen y gad yn y sector ac sy’n ymholi ynghylch perfformiad ariannol a chymdeithasol yr holl asedau gyda golwg ar nodi pa rai sy’n asedau a pha rai sy’n rhwymedigaethau i’r busnes. Mae gwybodaeth o’r fath yn allweddol i sicrhau hyfywedd y busnes yn y dyfodol.

  Gweithgaredd

  • Prynwyd meddalwedd “Ynni Deallus” fel ychwanegiad at Keystone i ganiatáu mwy o welededd i fetrigau ynni’r eiddo a’r hyblygrwydd i fodelu effaith cyfleoedd datgarboneiddio.
  • Cynhaliwyd Arolygon Cyflwr Stoc Ffurfiol (SCS) ond mae’r niferoedd wedi dioddef oherwydd y cyfyngiadau symud a mynediad i eiddo.
  • Nod y dyfodol yw sicrhau bod pob ased yn derbyn arolwg cyflwr stoc bob 5 mlynedd.
  • Er mwyn hwyluso’r broses SCS ffurfiol, mae Adra wedi buddsoddi’n sylweddol mewn technoleg gweithio symudol, gydag arolygon cyflwr stoc yn cael eu creu ar y safle gan ddefnyddio dyfeisiau symudol (tabledi) sy’n cysylltu’n uniongyrchol ag Keystone trwy’r modiwl Foundation.