Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Tai Teg – Tai Fforddiadwy

Rydym yn gweithio efo Tai Teg i gynnig cynlluniau tai fforddiadwy.

Y Gwahanol gynlluniau

Mae yna 7 cynllun gwahanol:

 • Rhent Canolradd
 • Prynu Cartref
 • Rhan Ecwiti
 • Eiddo Adran 106 ar Ddisgownt
 • Rhan Berchnogaeth
 • Rhentu i’w Brynu
 • Benthyciad Pontio

Bydd rhaid cofrestru efo Tai Teg i fod ar y gofrestr i gael un o’r cartrefi yma.

Cewch gofrestru am ddim.

Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried yn ôl dyddiad cofrestru.

Cofrestru gyda Tai Teg

Ydych chi’n gymwys?

I fod ar gofrestr Tai Teg rhaid i chi fodloni’r meini prawf yma:

 • Oedran – rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed.
 • Ariannol – incwm cartref gros blynyddol rhwng £ 16,000.00 a £ 45,000.00
 • Cyflogaeth– rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth rhan amser neu lawn amser.  Bydd rhaid bod gennych incwm i gynnal yr eiddo.
 • Fforddiadwy – ni allwch fforddio i rentu ar y farchnad agored a/neu brynu eiddo sy’n addas i’ch anghenion.
 • Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas
 • Cysylltiad Lleol – bydd rhaid i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi e.e. yn byw, gweithio neu gyda theulu ,
 • Eithriad – Personél Gwasanaeth –  Rydym yn ystyried ceisiadau hyd yn oed os yw’r incwm yn `zero’.
 • Cynllun Rhent Canolradd

  Mae’r cynllun yma yn opsiwn da i bobl sydd ddim mewn sefyllfa i brynu cartref.

  • mae’r cynllun wedi ei anelu at bobl mewn cyflogaeth, ac sydd ddim yn llwyr ddibynnol ar fudd-daliadau.
  • gosodir rhent ar o fewn Lwfans Tai Lleol neu dim mwy na 80% o’r rhenti farchnad agored.
  • rydym yn cynnal gwiriad i weld os gall ymgeiswyr fforddio tenantiaeth a ymchwilio i statws credyd yr ymgeiswyr i sicrhau y gallwch fforddio’r denantiaeth
  • bydd angen talu mis o rhent o flaen llaw a bydd angen talu swm sydd gyfartal â rhent un mis yn cael ei gymryd fel blaendal.

  Mae’r cynllun rhent yma yn rhoi cyfle i gwsmeriaid gasglu blaendal er mwyn prynu eu cartref eu hunain yn y dyfodol.

  Os nad oes unrhyw ymgeisydd yn cwrdd â’r meini prawf. Bydd ymgeiswyr o gymunedau cyfagos o fewn yr Awdurdod Lleol yn cael eu hystyried.

  Nodwch, bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ymgeiswyr cymwys yn ôl trefn dyddiad mae’r ceisiadau yn cael eu derbyn.

  Mae pob cartref rhent canolraddol yn cael eu gosod ar Denantiaeth Aswiriedig Byrddaliol.

  Bydd y denantiaeth am gyfnod cychwynnol o 6 mis.

  Bydd yn parhau ar sail cyfnodol ar yr amod bod y denantiaeth yn cael ei gynnal yn foddhaol

 • Prynu Cartref

  Cefnogir y cynllun yma gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Cynefin.

  Gall eich helpu os na fedrwch chi fforddio prynu tŷ.

  • bydd gofyn i chi ariannu hyd at 70% o bris yr eiddo, gyda morgais a/ neu gynilion personol.
  • bydd angen i chi gael morgais
  • Bydd Grŵp Cynefin yn benthyca’r 30% arall i chi. Mewn rhai amgylchiadau, gall hyn gynyddu i 50%
  • mae angen blaendal bach o 5%
  • Does dim llog yn daladwy ar y benthyciad gan Grŵp Cynefin.

  Manylion llawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

 • Rhan Ecwiti

  Caiff hwn fel arfer ei gynnig ar gartrefi wedi eu prynu gan:

  • datblygwr
  • cymdeithas dai/awdurdod lleol
  • eiddo ail-law a brynwyd yn y gorffennol

  Bydd yn ofynnol i chi gydymffurfio â’r meini prawf yn Adran 106.  Dogfen gyfreithiol yw hon. Mae Adran 106 yn golygu bod rhaid i chi gael cysylltiad lleol.

  • Bydd angen i chi gael o leiaf 5% o flaendal
  • mae’r benthyciad ecwiti yn gallu amrywio a byddai’n ofynnol i chi allu cyllido’r gweddill drwy forgais neu gynilion.
  • bydd y benthyciad ecwiti yn cael ei sicrhau yn erbyn eich eiddo
  • ni fydd rhent na llog yn daladwy ar y benthyciad
   mewn rhai amgylchiadau ni fydd Tai Teg yn ad-dalu’r benthyciad
 • Eiddo 106 ar Ddisgownt

  Dyma gynllun lle mae’r datblygwr yn adeiladu tai ac yn eu gwerthu ar bris disgownt.

  Bydd hwn yn is na phris y farchnad agored.

  • bydd y % disgownt yn cael ei gytuno yn ystod y broses cynllunio
  • bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gydymffurfio â meini
  • prawf Adran 106 e.e. cysylltiad lleol.
  • bydd angen cyfrannu 20% o flaendal
 • Rhan Berchnogaeth

  Dyma gynllun lle gallwch brynu cyfran o’r cartref a thalu rhent ar y gyfran arall.

  • gallwch brynu cyfran gychwynnol rhwng 25% a 75% o werth eich cartref
  • rhaid ichi gael morgais ar gyfer y gyfran o’r cartref yr ydych yn ei phrynu
  • gallwch gynyddu eich cyfran yn yr eiddo ar unrhyw adeg
  • chi fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r eiddo hyn yn oed os ydych yn talu rhan o’r rhent
  • Fydd yn ofynnol i chi ddarparu tystlythyr landlord

  Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

 • Rhentu i'w brynu

  Cewch gyfle i brynu’r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfran i gyfrannu at flaendal morgais.

  Mae hwn yn wych os ydych eisiau prynu tŷ ond heb ddigon o arian ar gyfer blaendal.

  • byddwch yn rhentu’r cartref yn y lle cyntaf,
  • Cewch 25% o’r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth yn ôl i ddefnyddio fel blaendal
  • os bydd eich cartref yn cynyddu yn ei werth yn ystod y cyfnod rhentu, cewch ddefnyddio 50% ohono tuag at eich blaendal
  • Mae cynlluniau rhentu i’w brynu yn para am bum mlynedd.
  • gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb
  • Mae’n bosib y bydd yn ofynnol i chi ddarparu tystlythyr landlord

  am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 • Hunan Adeiladu A106

  Dyma gynllun lle mae gan y Cyngor neu berchennog dir i adeiladu eiddo Fforddiadwy arno:

  • Rhaid cwrdd â’r meini prawf
  • Byddwch yn talu am yr holl gostau dylunio ac adeiladu
 • Benthyciad Pontio

  mae’n bosib y bydd y Cyngor yn gallu rhoi ‘benthyciad pontio’ hyd nes y bydd y cartref wedi ei adeiladu i safon dderbyniol fel bod modd cael morgais arno.

  Cysylltwch â ni am fwy o fanylion am y cynllun.