Tai Teg – Tai Fforddiadwy

Rydym yn gweithio efo Tai Teg i gynnig cynlluniau tai fforddiadwy.

Bydd rhaid cofrestru efo Tai Teg i fod ar y gofrestr i gael un o’r cartrefi yma.

Cewch gofrestru am ddim.

Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried yn ôl dyddiad cofrestru.

Cofrestru gyda Tai Teg

Y Gwahanol gynlluniau

 • Ydych chi’n gymwys?

  I fod ar gofrestr Tai Teg rhaid i chi fodloni’r meini prawf yma:

  • Oedran – rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed.
  • Incwm– incwm cartref gros blynyddol rhwng £ 16,000.00 a £ 45,000.00 (*Incwm cartref o £16,000 – £60,000 bob blwyddyn ar gyfer opsiynau prynu)
  • Incwm Cartref– Rhaid i chi brofi bod gennych arian yn dod i mewn i gynnal yr eiddo (*Rhaid bod mewn cyflogaeth neu’n hunangyflogedig ar gyfer opsiynau prynu)
  • Fforddiadwy – ni allwch fforddio i rentu ar y farchnad agored a/neu brynu eiddo sy’n addas i’ch anghenion.
  • Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas
  • Cysylltiad Lleol – bydd rhaid i chi fod â chysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi e.e. yn byw, gweithio neu gyda theulu ,
  • Personél Gwasanaeth – Os ydych wedi gadael y gwasanaeth yn ddiweddar a bod yr incwm yn ‘sero’. Bydd angen cael cysylltiad lleol fel y nodir uchod ac mewn amser rhaid i chi fodloni’r meini prawf trothwy incwm.
  • Prydeinig neu’r UE/AEE  – Rhaid bod yn ddinesydd Prydeinig neu’r UE/AEE, neu fod â chaniatâd amhenodol i aros

Nodir isod y gwahanol gynlluniau:

 • Rhent Canolraddol

  Rhaid i’r incwm fod rhwng £16,000 – £45,000, bydd angen i chi wirio yn erbyn yr isod ynghylch: isafswm incwm sydd ei angen ar gyfer maint eiddo.

  Incwm sydd ei angen (Cyfrifwyd incwm gan ystyried y rhenti cyfartalog fesul eiddo rhent canolradd fesul landlord).

  · 1 Llofft – £16,000 – £45,000

  · 2 Llofft – £20,500 – £45,000

  · 3 Llofft – £22,600 – £45,000

  · 4+Llofft – £27,000 – £45,000

  Rhaid i aelwydydd allu fforddio’r costau tai (‘rhent’ gan gynnwys unrhyw daliadau gwasanaeth) a dylai’r rhain gyfateb i ddim mwy na thua 30% o’ch incwm. e.e. £16,000 x 30% = £4,800 / 12 (misoedd) £400 y mis – felly byddai’r rhent fforddiadwy oddeutu £400 y mis.

  • Os nad oes gennych ddigon o incwm ar gyfer maint yr eiddo sydd ei angen, cysylltwch â’r Gofrestr Tai Cymdeithasol i ofyn am gyngor ac arweiniad pellach.
  • Oedran – rhaid i chi fod dros 18 oed
  • Mae incwm yn cynnwys y canlynol:
  • Incwm o gyflogaeth / Hunangyflogedig.
  • Lwfans Gofalwr – yn wythnosol ymlaen llaw neu bob pedair wythnos
  • Budd-dal Plant – fel arfer bob pedair wythnos neu’n wythnosol os yw’r hawlydd yn rhiant sengl neu os yw’n derbyn budd-daliadau penodol eraill
  • Lwfans Byw i’r Anabl – fel arfer bob pedair wythnos
  • Taliad Annibyniaeth Bersonol – fel arfer bob pedair wythnos
  • Credydau Treth, fel Credydau Treth Gwaith – bob pedair wythnos neu bob wythnos
  • Credyd Cynhwysol – (gan gynnwys yr elfen tai) – bob mis
  • Cynhaliaeth Plant – ni fyddai angen cadarnhad cyfreithiol. Byddwn yn derbyn y taliad hwn os yw’n aml ac yn cael ei nodi yn y cyfriflenni banc.
  • Pensiwn y Wladwriaeth a Phreifat
  • Fforddiadwy – ni allwch fodloni’r gofynion fforddiadwyedd ar gyfer eiddo ar y farchnad agored.
  • Llety – i fod naill ai’n brynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref presennol yn anaddas a ddim yn cwrdd ag anghenion eich teulu e.e.
  • oherwydd maint teulu – (tystiolaeth o gorboblogi)
  • fforddiadwyedd – (rhent presennol yn anfforddiadwy)
  • anghenion penodol – (adolygir fesul achos)
  • mewn angen oherwydd tor perthynas (Rhaid darparu tystiolaeth o werthiant ac ecwiti ar werthiant eiddo).
  • Cysylltiad Lleol :- bydd rhaid i chi fod â oleiaf 12 mis o gysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi i fod ar y gofrestr e.e. yn byw, gweithio neu gysylltiad teuluol agos :- Rhieni, neiniau a theidiau, brodyr a chwiorydd, plant sy’n oedolion.
  • Ni ddylai fod gan yr ymgeisydd fwy na £16,000 o gynilion.
  • · Bydd angen mis o rent a blaendal o fis fel arfer, bydd hyn yn cael ei nodi ar yr hysbyseb eiddo.
  • · Rhaid i ymgeiswyr fod angen tai fforddiadwy.
  • · Gofynnir rhai landlordiaid i ymgeiswyr sy’n gwneud cais am eiddo rhent canolradd gwblhau gweithdrefn geirda gan y landlord. Mae hyn er mwyn sicrhau eu bod yn ddigon sefydlog yn ariannol i gynnal tenantiaeth ar y lefel rhent penodedig a’u bod yn denantiaid addas. Gweler gwybodaeth am y cynllun am fwy o fanylion.
  • ddinesydd Prydeinig neu’r UE/AE – Rhaid bod yn ddinesydd Prydeinig neu’r UE/AEE, neu fod â chaniatâd amhenodol i aros
 • Rhentu i’w Brynu
  • Rhaid bod dros 18 oed
  • Rhaid bod ag incwm cartref cyfunol o rhwng £16,000 a £60,000. Bydd gan bob eiddo isafswm gofyniad incwm fel y nodir yn yr hysbyseb eiddo.
  • Rhaid bod mewn gwaith, gan gynnwys bod yn hunangyflogedig
  • Ni ddylech fod yn gymwys i gael budd-dal tai h.y. elfen tai o’ch credyd cynhwysol.
  • Cysylltiad Lleol – bydd rhaid i chi fod â o leiaf 12 mis o gysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi i fod ar y gofrestr e.e. yn byw, gweithio neu gysylltiad teuluol agos :- Rhieni, neiniau a theidiau, brodyr a chwiorydd, plant sy’n oedolion.
  • Ni ddylech fod yn berchen ar gartref yn unrhyw le yn y byd ar hyn o bryd (oni bai bod gorchymyn llys yn eich gorfodi i aros ar weithredoedd eiddo lle mae eich plant yn byw)
  • Rhaid eich bod yn methu â fforddio prynu eiddo sy’n addas ar gyfer maint eich teulu ar y farchnad agored neu drwy unrhyw fenter perchnogaeth arall.
  • Rhaid gallu fforddio rhent yr eiddo dan sylw
  • Rhai bod yn ddinesydd Prydeinig neu’r UE/AEE, neu fod â chaniatâd amhenodol i aros
  • Rydym yn ystyried eich hanes credyd fel rhan o’r cais rhentu I brynu – a posib fyddem yn gofyn am dystiolaeth o’ch adroddiad credyd.
  • Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc Rhentu i Berchnogi – Cymru: Pwy sy’n gymwys | LLYW.CYMRU
 • Cynllun Prynu i Osod

  Partneriaeth rhyngthom ni a Chyngor Gwynedd ydy’r cynllun yma.

  Trwy’r cynllun Prynu i Osod, mae’r Cyngor yn prynu tai ar y farchnad agored i’w gosod i drigolion Gwynedd ar rent fforddiadwy. Nod y cynllun yw cynyddu’r nifer ac ystod o dai fforddiadwy o safon sydd ar gael yng Ngwynedd.

  Rydym yn cyd-weithio gyda Cyngor Gwynedd ar y cynllun hwn, byddwn ni yn cymryd cyfrifoldeb am reoli yr eiddo ar ran y Cyngor.

  Mae’r cartrefi ar gael i unigolion sy’n bodloni meini prawf Tai Teg. I’r rhai sydd â diddordeb, cofrestru gyda Tai Teg yw’r cam cyntaf i wneud cais am dŷ.

  Dros y blynyddoedd nesaf, bydd y Cyngor yn ystyried prynu eiddo ar draws Gwynedd sy’n cwrdd â meini prawf arbennig, gan gynnwys cwrdd ag anghenion ardaloedd penodol, gwerth a chyflwr yr eiddo.

  Mae’r cynllun hwn yn rhan o Gynllun Gweithredu Tai Cyngor Gwynedd, sy’n anelu at ddarparu dros 1000 o gartrefi i bobl Gwynedd yn y blynyddoedd i ddod. Mae’r cynllun Prynu i Osod yn anelu’n benodol at gyfrannu 100 o gartrefi at y targed hwn.

  Mwy o wybdoaeth

 • Rhan Ecwiti / Eiddo A 106 Ar Ddisgownt / Rhan Berchnogaeth Prynu
  • Rhaid bod dros 18 oed.
  • Rhaid bod ag incwm cartref cyfunol o rhwng £16,000 a £60,000.
  • Bydd yn rhaid i chi gael mynediad at forgais neu gael digon o gynilion ac yn methu â phrynu ar y farchnad agored.
  • Rhaid bod mewn gwaith, gan gynnwys bod yn hunangyflogedig.
  • Cysylltiad Lleol – bydd rhaid i chi fod â oleiaf 12 mis o gysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi i fod ar y gofrestr e.e. yn byw, gweithio neu gysylltiad teuluol agos :- Rhieni, neiniau a theidiau, brodyr a chwiorydd, plant sy’n oedolion.
  • methu â fforddio prynu eiddo sy’n addas ar gyfer maint eich teulu ar y farchnad agored neu drwy unrhyw fenter perchnogaeth arall.
  • Fod yn ddinesydd Prydeinig neu’r UE/AEE, neu fod ganddynt ganiatâd amhenodol i aros.
 • Prynu Cartref

  I fod yn gymwys ar gyfer cynllun Prynu Cartref – Cymru:

  • Rhaid bod dros 18 oed.
  • Rhaid bod ag incwm cartref cyfunol o rhwng £16,000 a £60,000.
  • Rhaid bod mewn gwaith, gan gynnwys bod yn hunangyflogedig.
  • Cysylltiad Lleol – bydd rhaid i chi fod â o leiaf 12 mis o gysylltiad lleol â’r ardal rydych yn dewis byw ynddi i fod ar y gofrestr e.e. yn byw, gweithio neu gysylltiad teuluol agos :- Rhieni, neiniau a theidiau, brodyr a chwiorydd, plant sy’n oedolion.
  • Bydd rhaid ichi allu dangos i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig/awdurdod lleol un nai nad yw’ch cartref yn ddigonol neu na allwch bellach fforddio byw yn eich cartref presennol. e.e. methu â fforddio prynu eiddo sy’n addas ar gyfer maint eich teulu ar y farchnad agored neu drwy unrhyw fenter perchnogaeth arall.
  • Nid ydych yn gallu prynu cartref sy’n diwallu eich anghenion heb gymorth gan gynllun Prynu Cartref – Cymru.
  • Rhaid ichi fedru cael morgais i gynnwys eich cyfraniad chi a chynilion ar gyfer costau eraill sydd ynghlwm wrth brynu cartref.
  • Rhaid ichi fod yn gallu bodloni’r meini prawf penodol a osodwyd gan bob awdurdod lleol/Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy’n gweithredu’r cynllun
  • Nid ydych yn cael Budd-dal Tai neu wedi ei gael yn ystod y 12 mis cyn ichi wneud cais am gymorth
  • Fod yn ddinesydd Prydeinig neu’r UE/AEE, neu fod ganddynt ganiatâd amhenodol i aros.

   

 • Hunan Adeiladau

  Rhaid bod dros 18 oed.

  • Rhaid bod ag incwm cartref cyfunol o rhwng £16,000 a £60,000.
  • Rhaid bod mewn gwaith, gan gynnwys bod yn hunangyflogedig
  • Rhaid i chi fedru cael morgais a chynilion ar gyfer cyfro’r costau adeiladau.
  • Nid ydych yn gallu prynu cartref sy’n diwallu eich anghenion ar y farchnad agored.
  • Ni ddylech fod yn berchen ar gartref yn unrhyw le yn y byd ar hyn o bryd (oni bai bod gorchymyn llys yn eich gorfodi i aros ar weithredoedd eiddo lle mae eich plant yn byw) ond os yn berchen ar eiddo yn gallu dangos i’r awdurdod lleol fod yr eiddo presennol ddim yn cwrdd ag anghenion eich teulu.
  • Gallu bodloni’r meini prawf penodol sydd wedi ei osod gan yr Awdurdod Lleol perthnasol ar gyfer hunan adeiladu. Cyfeiriwch at Ganllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.
  • Fod yn ddinesydd Prydeinig neu’r UE/AEE, neu fod ganddynt ganiatâd amhenodol i aros.

  Cysylltiad Lleol – fydd gan bob Awdurdod Lleol ei meini prawf/polisïau cysylltiad lleol ei hun, cysylltwch â’r adran gynllunio am arweiniad a chyngor.