Fideos i helpu ddatrys problemau yn eich cartref

Mae cadw eich cartref mewn cyflwr da yn bwysig.
Mae ein gwasanaeth trwsio ar gael i drwsio problemau yn eich cartref mor fuan ag sy’n bosib.

Mae yna sawl ffordd o wneud cais am waith trwsio:

Anfon cais ar-lein

E-bost: ymholiadau@adra.co.uk
Ffôn: 0300 123 8084

Yn anffodus, ni all ein tîm wneud bob dim. Ond peidiwch a phoeni dyma fideos byr i’ch helpu gyda rhywfaint o broblemau bychain yn eich cartref.

Fideos i’ch helpu:

Awgrym: os yw’r fideos yn rhy gyflym, stopiwch y fideo a’i ail-chwarae pan rydych yn barod.

Ail osod pwysau eich boeler gan ddefnyddio dolen llenwi

Goleuadau

Sut i waedu rheiddiadur ac addasu thermostat

Toiledau wedi eu blocio

Gwasanaethu eich boiler - beth i'w ddisgwyl

Mae dyletswydd arnom I sicrhau fod eich boiler yn gweithio yn iawn, felly bob hyn a hyn bydd rhywun yn dod draw i gael golwg arno. Byddwn yn anfon llythyr i chi gyda dyddiad.

Bydd modd newid y dyddiad os nad yw’n gyfleus.

Gwyliwch y fideo yma I chi weld yn union beth I’w ddisgwyl.

Eich cyfrifoldeb chi yw trwsio neu gynnal a chadw’r pethau yma:

 • Ystafell ymolchi – trwsio cypyrddau, drych, cyrten cawod, rheiliau, plygiau a chadwyni
 • Addurno – unrhyw waith peintio neu bapur wal rydych chi eisiau newid
 • Drysau – os ydych wedi cael carpedi newydd ac angen addasu’r drysau
 • Offer trydanol – fel poptai, oergell a pheiriannau golchi dillad
 • Llefydd tân a’r gosodiad o’i amgylch – unrhyw beth i wneud gyda’r gosodiad o amgylch y lle tân a’r badell lludw
 • Gosodiadau a ffitiadau – pethau fel bachau cotiau a rheiliau cyrtens
 • Gerddi – tywyrch, llwyni a gwrychoedd
 • To ar oledd (lean-to) – to/cysgodfa yn sownd i ochr eich cartref
 • Cloeon – os ydych yn colli eich goriad neu drwsio’r drws ar ôl mynediad gorfodol (Ad-daliad)
 • Pwyntiau ffôn
 • Seddi toiled – craciau yn y sedd neu sedd yn rhydd neu osod sedd newydd
 • Erial teledu – ddim yn deledu cymunedol