Tamp a Cyddwysedd

Cyddwysedd ydy pan mae awyr tamp yn taro arwyneb oer. Mae’n troi i ddŵr wedyn. Dyma yw’r stêm sy’n ymddangos ar ddrych eich ystafell ymolchi neu eich ffenestri.

Mae’n digwydd trwy’r amser ym mhob man.

 

O ble mae’n dod

Mae’r corff yn creu lleithder trwy’r amser, wrth i ni anadlu a chwysu.

Mae mwy o leithder yn cael ei greu yn yr awyr pan rydym yn:

  • cymryd bath
  • cymryd cawod
  • sychu dillad yn y tŷ
  • coginio
  • golchi llestri.

Mae gwresogydd nwy potel a pharaffin hefyd yn creu lleithder. Mae’r aer llaith yn teithio trwy’ch cartref ac wrth iddo gyffwrdd arwynebedd oer, megis ffenestr, mae’n cyddwyso.

Sut i gael gwared â llwydni

Os ydych yn ei ddal yn fuan gallwch gael gwared arno yn hawdd. Fel arfer gallwch ei sychu gyda chadach a hylif
glanhau arferol neu trwy ddefnyddio hylif lladd ffwng (fungicidal wash) sydd wedi ei gymeradwyo gan Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

Golchwch drosto eto pob rhyw ychydig o ddyddiau gyda glanhawr tŷ ermwyn atal iddo dyfu’n ôl.

Mae hyn yn gweithio orau pan mae’n rhan o’ch trefn glanhau arferol.

Sut i atal cyddwysedd a llwydni

Pethau callwch chi eu gwneud yn eich cartref bob dydd i atal llwydni:

• cadw drws y gegin ar gau ac agor ffenestr wrth goginio
• rhoi caead ar sosbenni wrth goginio
• gwneud defnydd o ffan os oes un yn y gegin ac ystafell ymolchi
• cau drysau ystafell ymolchi wrth ddefnyddio’r bath a gadael ffenestr yn agored wedyn
• lleihau’r stêm wrth redeg bath rhowch ddŵr oer gyntaf ac wedyn dŵr poeth
• peidiwch â gorlenwi cypyrddau – gwnewch yn siŵr bod lle i awyr symud
• peidiwch â gosod dodrefn a gwelyau yn rhy agos at y waliau
• cadwch y gwres ymlaen yn isel yn ystod y dydd mewn cyfnodau tywydd oer
• ceisiwch beidio defnyddio gwresogyddion paraffin neu nwy heb ffliw
• wrth ddefnyddio sychwr dillad, rhowch y beipen allan trwy ffenestr neu ddrws
• agor ffenestr wrth sychu dillad yn y tŷ
• peidio sychu dillad ar reiddiaduron cynnes

 

Cadw eich cartref yn gynnes

Os yw eich cartref yn gynnes mae cyddwysedd yn llai tebygol

.• ceisiwch gadw ychydig o wres trwy’r tŷ yn enwedig yn ystod tywydd oer y gaeaf

• peidiwch â gosod dodrefn mawr o flaen gwresogydd gan ei fod yn atal gwres rhag cylchu o amgylch yr ystafell

• dylai llenni/ cyrtans fod uwchben eich gwresogydd a ddim yn gorwedd drostynt

• mae llenni/cyrtans trwchus yn cadw gwres i mewn – cofiwch eu cau wrth iddi nosi

• cadwch lenni/ cyrtans yn agored ar ddiwrnodau braf i gynhesu ystafelloedd

• cadwch drysau ystafelloedd sy’n cael llawer o haul yn agored er mwyn i awyr cynnes allu symud o gwmpas eich cartref