Gwaith Trwsio

Mae cadw eich cartref mewn cyflwr da yn bwysig.
Mae ein gwasanaeth trwsio ar gael i drwsio problemau yn eich cartref mor fuan ag sy’n bosib.

Mae yna sawl ffordd o wneud cais am waith trwsio:

Anfon cais ar-lein

E-bost: ymholiadau@adra.co.uk
Ffôn: 0300 123 8084

Beth sy’n digwydd nesaf

Bydd aelod o staff yn cysylltu efo chi i ddewis dyddiad sy’n gyfleus i chi.

Yna, byddwn yn dod draw i wneud y gwaith.

Mae’n rhaid i oedolyn (16 neu drosodd) fod adref i ni allu gwneud y gwaith yn eich cartref.

 • Beth rydym yn ei drwsio

  Dyma restr o’r pethau rydym ni yn eu trwsio a faint o amser sydd gennym i drwsio:

  • Boeleri – rydym yn gwasanaethu boeleri bob blwyddyn
  • Boeleri – trwsio eich boeleri (1 diwrnod rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth; 4 diwrnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi)
  • Glanhau simdde (dwywaith y flwyddyn)
  • Ardaloedd cymunedol – golau, drysau, clo (1 mis)
  • Ardaloedd cymunedol – golau argyfwng (1 diwrnod)
  • Drysau – drysau allan, trwsio drysau a handlenni stiff (1 mis)
  • Drysau – drysau allan , gosod drws newydd (6 mis)
  • Draeniau – toiledau, sinc neu gawod wedi blocio (1 diwrnod)
  • Ffensys a giatiau – trwsio ffens neu giât (6 mis)
  • Lle tân a’r gosodiad o’i amgylch – brics (1 mis)
  • Lle tân a’r gosodiad o’i amgylch – lle tân trydan (6 mis)
  • Estyll llawr – trwsio twll mewn astell llawr (1 diwrnod)
  • Estyll llawr – ail osod (1 mis)
  • Gwydr – wedi cracio neu dorri (ei wneud yn ddiogel mewn 1 diwrnod, trwsio mewn 3 mis)
  • Gyli – dadflocio gyli (6 mis)
  • Dŵr poeth – trwsio boeler combi (1 diwrnod rhwng 1
  • Tachwedd – 30 Ebrill; 4 diwrnod rhwng 1 Mai – 31 Hydref)
  • Dŵr poeth – cawod drydan (1 mis)
  • Cegin – trwsio colfach a gosodiadau ar gypyrddau cegin (1 mis)
  • Cegin – cwpwrdd cegin neu wyneb gweithio newydd (3 mis)
  • Golau – golau stribed wedi malu, golau ystafell ymolchi wedi malu, golau tu allan wedi malu (1 mis)
  • Cloeon  – clo wedi malu (1 diwrnod)
  • Cloeon – addasu unrhyw golfach neu handlen stiff (1 mis)
  • Plastro – gwaith trwsio bychan (3/6 mis)
  • Plymio – tap wedi malu ac yn sownd a’r dŵr yn rhedeg yn gyson/ ddim yn rhedeg  (1 mis)
  • Plymio – dŵr yn gollwng neu beipen wedi byrstio ei wneud yn ddiogel – 1 diwrnod)
  • Plymio – dŵr yn gollwng neu’n gorlifo (1 mis)
  • Cynteddau – trwsio unrhyw broblemau (1 mis)
  • To – os yw eich to yn gollwng yna byddwn yn ceisio ei wneud yn ddiogel (1 diwrnod)
  • To – unrhyw waith trwsio ar ôl i’r to fod yn gollwng (3/6 mis)
  • Golau diogelwch – unrhyw olau mewn ardal gymunedol (1 diwrnod)
  • Golau diogelwch – unrhyw olau mewn ardal breswyl (3 diwrnod)
  • Cawod – trwsio unrhyw gawod rydyn ni wedi gosod (1 mis)
  • Larymau ac offer canfod mwg a charbon monocsid – os ydynt wedi torri (1 diwrnod)
  • Socedi – socedi sydd ddim yn ddiogel (1 diwrnod)
  • Socedi – socedi wedi malu (1 mis)
  • Erial teledu – trwsio unrhyw erial mewn ardal gymunedol (1 mis)
  • System awyru – trwsio unrhyw systemau awyru yn eich ystafell ymolchi neu gegin (3 mis)
  • Teils wal – trwsio unrhyw deil wal sydd wedi malu (3 mis)
  • Polyn lein ddillad – nid yw hyn yn cynnwys y lein ei hun (3 mis)
 • Beth yw eich cyfrifoldeb chi
 • Handiman

  Mae pawb angen ychydig o help ar brydiau. Gall ein Handiman eich helpu gyda gwaith trwsio bach o gwmpas eich cartref, bydd rhaid i chi brynu’r adnoddau.

  Cewch ofyn am wasanaeth yr Handiman os:

  • ydych dros 60 oed
  • ydych yn anabl

  Cysylltwch efo ni os ydych eisiau Handiman i’ch helpu yn eich cartref.

  Gwneud cais am wasanaeth Handiman

 • Damwain, difrod neu esgeulustod

  Byddwn yn trwsio pethau sydd wedi treulio a gwisgo yn eich cartref am ddim.

  Os oes angen gwaith trwsio oherwydd:

  • nad ydych wedi edrych ar ôl eich cartref
  • bod rhywun yn eich cartref wedi achosi’r difrod
  • bod plant wedi achos difrod
  • fod anifail anwes wedi achosi difrod

  Bydd rhaid i chi dalu am y gwaith trwsio.

  Byddwn yn dweud cyn cychwyn y gwaith os bydd gofyn i chi dalu am y gwaith.
  Byddwch yn cael amcan bris am y gwaith cyn i ni ddechrau’r gwaith.

  Yna, byddwch yn cael anfoneb ar ôl i ni orffen y gwaith. Bydd y swm yma yn dangos ar eich cyfrif tan y byddwch wedi ei dalu.

  Os yw’r difrod wedi ei achosi gan drosedd, fel bod rhywun wedi torri i mewn i’ch cartref, yna bydd angen i chi ddweud wrth yr Heddlu.

 • Gwaith Cynnal a chadw wedi ei drefnu o flaen llaw

  Byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw yn eich cartref yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn cyrraedd ein safonau.

  Mae hyn yn cynnwys:

  • gwasanaethu offer nwy a thanwydd solet bob blwyddyn
  • gwiriadau diogelwch trydanol bob pum mlynedd
  • addurno mannau cymunedol mewn fflatiau a Tai Cefnogol
  • cynnal a chadw lifftiau cymunedol, larymau tân a mwg a offer diogelwch tân
  • golau diogelwch
  • tynnu asbestos
  • gwiriadau diogelwch tân in adeiladau cymunedol
  • archwilio cyfleusterau cadw dŵr cymunedol
  • cynnal a cahdw mannau gwyrdd ac agored
  • canfodyddion mwg/ gwres/ CO2 yn cael eu profi bob blwyddyn