Swyddi Gwag

Rydym yn darparu tai o safon yng ngogledd Cymru ac rydym yn cynnig cyfleoedd gyrfa i bobl sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd tai mewn amgylchedd ddwyieithog.

Trwy weithio i ni gallwch wneud gwahaniaeth mawr i fywydau nifer o bobl yn eich cymuned.

Rydym yn cynnig opsiynau i weithio’n hyblyg ar gyfer nifer o swyddi, sydd yn golygu y gallwch gyfuno gweithio o gartref yn ogystal ag yn ein swyddfeydd.

Darllennwch mwy amdanom ni.

 

Gwneud cais am swydd ar-lein     Ffurflen Gais Ysgrifennedig      Ffurflen Cyfle Cyfartal

 • Warden Cymunedol

  Rydym yn chwilio am Warden Cymunedol i ymuno a’r tîm Gwasanaethau Bro.

  • £26,697 – £29,132 y flwyddyn
  • 37 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Parhaol
  • Dyffryn Nantlle, Dyffryn Ogwen a Dyffryn Peris

  Dyddiad Cau: 18/07/2024 am 12yp

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd ar hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Warden Cymunedol

 • Swyddog Tai Cefnogol

  Rydym yn chwilio am Swyddog Tai Cefnogol i ymuno a’r tîm Gwasanaethau Bro.

  • £23,542 – £26,064 (pro rata) y flwyddyn
  • 32 awr yr wythnos
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol
  • Parhaol
  • Ardal Meirionnydd

  Dyddiad Cau: 18/07/2024 am 12yp

  Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd ar hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gweithlu.

  SD – Swyddog Tai Cefnogol

Cyfleoedd Academi Adra

Nid oes unrhyw gyrsiau ymlaen ar hyn o bryd.

Byddwn yn rhyddhau mwy o fanylion a dyddiadau yn fuan.

Cyfleoedd gyda ein Bwrdd

Aelod Bwrdd Adra
Lleoliad: Tŷ Coch, Parc Menai, Bangor
Lefel cyflog: £4,250 y flwyddyn
Ymrwymiad amser – tua dau ddiwrnod y mis

Hoffem recriwtio Cyfarwyddwr Anweithredol i ein Bwrdd.
Byddai gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o wasanaeth cwsmer ac ymgysylltu.
Mae gennym brofiad arbennig mewn unigolion sydd â phrofiad mewn swyddi cyhoeddus/ statudol.
Byddai dealltwriaeth dda o’r sector dai cymdeithasol a pholisïau cysylltiedig yn fuddiol.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar werthfawrogiad o’r ardal rydym yn ei gwasanaethu, ac empathi â’n cymunedau, ein diwylliant, a’r iaith Gymraeg.

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ganolog i bopeth a wnawn, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o gefndiroedd gwahanol. Rydym hefyd yn gyflogwr hyderus o ran anabledd ac yn aelod o Tai Pawb.

Gall ein trefniadau ac amseroedd cyfarfodydd fod yn hyblyg a chynnwys cymysgedd o fformatau mewn person, rhithiol a hybrid. Byddem hefyd yn ystyried unrhyw gymorth ychwanegol i gefnogi Aelodau, megis costau gofal plant neu costau gofal.

Os hoffech drafodaeth gyfrinachol i ddysgu mwy am y rôl, yna cysylltwch ag Aled Davies, Pennaeth Llywodraethu, ar 01248 677144 neu 0300 123 8084.

Er mwyn ymgeisio, bydd angen cyflwyno:
• Eich CV diweddaraf sy’n manylu ar eich profiadau, sgiliau a hanes o’ch gyrfa (dim mwy na thair tudalen)
• Datganiad cefnogol yn egluro pan bod gennych ddiddordeb yn y rôl, pam eich bod yn ymgeisydd da am y rôl a sut rydych yn cyflawni’r fanyleb person (dim mwy na dwy dudalen).

Cyflwynwch y rhain i’n Tîm Llywodraethu ar: Llywodraethu@adra.co.uk

Er mwyn helpu i lunio ein dyfodol, gwnewch gais heddiw.

Pecyn Recriwtio Bwrdd 2024

Y dyddiad cau: 5pm, dydd Mercher, 31 Gorffennaf 2024.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr Swyddi

Os hoffech dderbyn diweddariadau pryd bynnag y bydd erthygl newydd yn cael ei phostio neu swydd newydd yn cael ei hysbysebu – Tanysgrifiwch isod.

Diolch am ddangos diddordeb