Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Gosod Camerau Diogelwch

Rydym yn cydnabod y gallwch deimlo yn fwy diogel wedi gosod camerâu diogelwch y tu allan i’ch cartref.

Rydym hefyd yn cydnabod y gall eich cymydog, o bosib, deimlo fod camerâu diogelwch ar gartref eu cymydog fod yn drosedd ac yn amharu ar eu preifatrwydd.

Beth i’w wneud os ydych eisiau gosod camerâu diogelwch ar eich cartref

Byddwch angen gwneud cais i ni i gael gosod camerâu diogelwch (TCC) ar waliau allannol eich cartref.

Cyn gwneud hyn, meddyliwch beth yw’r broblem rydych yn trio ei datrys trwy osod camerâu diogelwch.

Cysylltwch â’r Heddlu lleol am gyngor ynglŷn ag atal troseddau . Gall gwell cloeon neu olau diogelwch fod yn ddull mwy effeithiol o ddiogelu eich eiddo.

 

Bydd TCC sy’n cael ei ddefnyddio ar eich eiddo wedi ei esgusodi o Ddeddf Diogelu Data oni bai eich bod yn cael darn o ffilm o bobl tu allan i’ch eiddo.

Ond mae Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn argymell eich bod yn defnyddio TCC mewn modd cyfrifol i ddiogelu preifatrwydd eraill.

 

Cysylltu â ni i wneud cais i gael Camerau Diogelwch ar eich cartref

Beth sy’n digwydd ar ôl gwneud cais

Ar ôl i chi gysylltu â ni bydd rhaid llenwi ffurflen gais.

Byddwn ni yn gwneud asesiad o’ch cais ac yn rhoi gwybod i chi os fyddwn yn rhoi caniatad neu ddim i chi osodd TCC.

Os fyddwch yn parhau i roi TCC ar eich cartref, wedi i ni wrthod eich cais, yn cael ei weld fel newid heb ganiatâd ac yn torri amodau eich tenantiaeth.

Mae gennym hawl i dynnu caniatad yn ôl ar unrhyw adeg neu hawl i osod amodau os oes problemau yn codi o’u gosod.

 • Ffilmio tu hwnt i ffin fy nghartref

  Os ydy eich camera yn dal mannau sydd tu hwnt i ffin eich cartref, llefydd fel:

  • gardd drws nesaf
  • stryd
  • tŷ dros y ffordd

  ni fydd wedi ei esgusodi o’r Ddeddf Diogelu Data o dan Deddf Diogelu Data dibenion domestig.

  Nid yw hyn yn golygu eich bod yn torri amod y Ddeddf Diogelu Data ond mae’n golygu eich bod yn ddiarostyngedig iddo.

  Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn ymwneud gyda’n hawl i breifatrwydd. Mae’r hawl i barchu bywyd preifat yn golygu y dylai ein camerâu TCC fod wedi ei gosod fel eu bod yn arsylwi ar yr hyn sy’n digwydd ar eich eiddo chi’n unig.

  Os ydych yn dymuno ffilmio (ymddygiad gwrth gymdeithasol/trosedd) tu allan i’ch eiddo chi, rhaid gofyn wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  Pwysig

  Mae gennych hawl cyfreithiol i fonitro eich cartref am resymau diogelwch.

  Ond, gall defnydd amhriodol o gamerâu gael sawl oblygiad cyfreithiol. Gallai gosod camerâu i bwyntio’n fwriadol at eiddo rhywun arall arwain at gymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn chi.

 • Gwneud yn siwr nad ydych yn torri'r Ddeddf Diogelu Data

  Lle i roi eich camer(âu) dioglewch

  Penderfynwch ar y lle mwyaf effeithiol i osod y camer(âu). Gwnewch yn siwr fod y camera TCC yn pwyntio tuag at eich cartref chi a dim cartref rhywun arall.

  Gofynnwch i’nTîm Gwasanaethau Bro neu Dîm Atal Troseddau’r Heddlu am gyngor.

   

  Gosod eich camer(âu)

  Gallwch osod camer(âu) diogelwch eich hun.

  Os ydych am ddefnyddio cwmni preifat, mae’n syniad da holi o gwmpas i cael geirda cyn eu defnyddio.

  Mae’n bwysig gwneud yn siwr eu bod wedi eu ffitio a’u gosod yn cywir a diogel i osgoi risg o rhywun yn brifo.

  Peidio torri’r gyfraith

  Mae’n gyfreithlon i chi ffilmio eich eiddo eich hun.

  Mae ffilmio eiddo rhywun arall yn gallu arwain at achos o aflonyddu a byddech yn gallu cael eich erlyn o dan Deddf Trefn Gyhoeddus neu’r Ddeddf Diogelwch rhag Aflonyddu.

 • Arwyddion

  Rhaid rhoi arwyddion ar fynedfa eich cartref ac yn yr ardaloedd wrth ymyl y camer(âu) i roi gwybod i bobl eich bod yn defnyddio camer(âu).

  Gall yr arwyddion yma hefyd atal unigolion rhag troseddu.

  Ond peidiwch a gosod arwyddion os nad ydych yn defnyddio camer(âu) diogelwch.

 • Gosod camer(âu) ffug

  Mae’r term Camera “Ffug” yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio camerâu sy’n cael eu gosod ar gartref ond ddim yn recordio.

  Nid ydynt yn recordio unrhyw ddelweddau.

  Er nad yw’r camerâu hyn yn ddrud i’w prynu, nid ydynt fawr o werth o ran atal troseddu. Byddai troseddwyr neu’r rhywun sy’n cyflawni ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn sylweddoli yn fuan iawn nad camerâu go iawn ydynt ac ni fyddai hyn yn eu rhwystro rhag troseddu.

  Os ydych yn bwriadu gosod System TCC, byddwch yn barod i wario mwy i gael system sy’n gweithio’n iawn.