Symud i gartref newydd

Pob dymuniad da i chi yn eich cartref newydd.

Mae ambell beth sydd yn rhaid i chi ei wneud wrth symud o’ch hen gartref ac i’ch cartref newydd.

Cyn derbyn goriadau i’ch cartref Newydd:

 • bydd angen i chi ddod a’ch tenantiaeth bresennol i ben
 • os hoffech drefnu i weld yr eiddo, cysylltwch gyda ni i drefnu. Ni ddylech o dan unrhyw amgylchiadau fynd i’r eiddo heb aelod o’n staff

Pethau i’w gwybod

 • nid rydym yn darparu carpedi
 • nid rydym yn darparu dodrefn na offer yn eich cartref
 • efallai na fydd modd i chi gael llawr pren wedi ei lamineiddio yn eich cartref, oherwydd ei fod yn achosi sŵn ac yn achosi problemau i’ch cymdogion.

Cyn i chi symud i mewn i’ch cartref newydd

 • bydd angen talu holl rent / taliadau hyd at diwedd eich tenantiaeth bresennol
 • bydd angen talu un wythnos o rent a tâl gwasanaeth (os yw’n berthnasol) pan fyddwch yn arwyddo’ch tenantiaeth newydd
 • datrys pob cais budd-dâl tai a gordaliadau
 • trafodwch unrhyw gymorth yr ydych ei angen gyda’n tîm Gosod, Shelter Cymru neu Cyngor ar Bopeth o ran dod cychwyn tenantiaeth newydd
 • os yn berthnasol, trafodwch gyda’ch gweithiwr cymdeithasol / cefnogol am faterion sy’n ymwneud â symud eiddo

Rhestr wirio

 • nodwch darlleniadau terfynol nwy, trydan a dŵr yn y cyfeiriad presennol a rhowch wybod i’ch gyflenwyr eich bod yn symud. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud yr un fath pan ydych yn symud i’ch cartref newydd
 • datgysylltwch ffôn a threfnwch gyda’r cwmni ffôn am gyfrif terfynol yn eich cyfeiriad presennol a chymryd drosodd / gosod ffôn yn eich cyfeiriad newydd
 • ar ôl symud i fewn i’ch cartref newydd bydd angen i chi cysylltu a ni i drefnu ail archwiliad nwy
 • rhoi gwybod i’ch darparwr ‘broadband’ a ‘Sky’ ac yn y blaen eich bod yn symud
 • gofyn i’r post Brenhinol ailgyfeirio eich post i’ch cartref newydd
 • dweud wrth bobl perthnasol fel eich Doctor, Deintydd neu Weithiwr Cymdeithasol beth yw eich cyfeiriad newydd
 • gadael i adran budd-dal tai a threth cyngor eich Awdurdod Lleol wybod eich bod wedi symud
 • trefnu yswiriant cynnwys y cartref ar gyfer eich cartref newydd
 • cysylltwch efo’r Awdurdod Leol am unrhyw wybodaeth am sbwriel (casglu biniau), tymhorau ysgolion ac ati