Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Y Bwrdd

I sicrhau ein llwyddiant, mae’n hanfodol ein bod yn cael ein llywodraethu yn effeithiol er lles ein cwsmeriaid. Mae llywodraethiant yn disgrifio’r modd yr ydym yn cael ein rheoli.

Caiff trefniadau llywodraethol holl Gymdeithasau Tai yng Nghymru eu rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Am wybodaeth bellach am hyn, ewch i’n tudalen Rheoleiddio. Mae’r cwmni hefyd yn dilyn arferion gorau’r sector, gan gynnwys cydymffurfio â Chôd Llywodraethu CHC.

Mae gennym Fwrdd cryf o Gyfarwyddwyr Anweithredol, sy’n gwneud penderfyniadau busnes allweddol ac yn pennu blaenoriaethau a chyfeiriad strategol y cwmni.   Wrth wneud hyn, maent yn cynorthwyo i sicrhau bod y cwmni’n parhau’n

 • solfent
 • yn cael ei redeg yn dda
 • yn cyflenwi’r canlyniadau y cafodd y gymdeithas ei sefydlu i gyflawni.

Mae cyfansoddiad a gweithrediad y Bwrdd yn cael eu llywodraethu gan ein Rheolau. Mae gan y Bwrdd ddau Bwyllgor sy’n adolygu meysydd busnes penodol:

 • y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd
 • pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau

Yn ogystal mae gennym Banel Sefydlog, sydd yn edrych ar:

 • y Panel Penodi
 • cydnabyddiaeth
 • disgyblu.

Mae’r rhain yn ymdrin â meysydd busnes penodol, ac mae eu cylch gorchwyl yn cael ei ddiffinio gan ein Rheolau Sefydlog.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 6 Aelod Annibynnol; 4 tenant; a 2 Aelod o’r Awdurdod Lleol, rydym hefyd yn cyfethol aelodau ychwanegol i ddod â sgiliau penodol. Mae Aelodau’r Bwrdd yn meddu ar wahanol sgiliau a phrofiadau i roi trosolwg gwrthrychol a chryfhau’r modd yr ydym yn cael ein rheoli.

Dod i adnabod ein Aelodau Bwrdd

Mae pedwar Aelod newydd wedi ymuno a’r busnes yn ddiweddar i weithredu ar Fwrdd Llywodraethu Adra a hefyd ein is-gwmni, Medra, sydd ar fin ei lawnsio. Rydym wedi bod yn chwilio yn ddyfal, trwy ymgyrchoedd recriwtio, i gael y sgiliau iawn ar gyfer llywodraethu ein busnes yn y modd cryfaf posib. Bydd ein aelodau newydd yn chwarae rhan allweddol i gefnogi ein Gwaith wrth i ni gyflawni ar ein twf fel busnes yng ngogledd Cymru, gan arwain wrth greu llefydd o ansawdd i fyw, a chreu cyfleoedd i dyfu a rhannu’r buddion o hynny.

Mark Jones

Mark Jones (Cadeirydd)

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Mae Mark yn gwasanaethu fel Cadeirydd y Bwrdd, ac yn eistedd ar y ddau Bwyllgor, yn ogystal â’r Panel Penodi, Cydnabyddiaeth a Disgyblu.   Roedd Mark yn gwasanaethu gyda Heddlu Gogledd Cymru am 30 mlynedd, gan gynnwys mewn swyddi uwch reoli fel Prif Arolygydd.   Mae hefyd yn gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol.

Abigail Tweed

Abigail Tweed (Is-gadeirydd)

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Mae Abigail yn gwasanaethu fel Is-gadeirydd y Bwrdd, Is-gadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau, ac mae hefyd yn eistedd ar y panel. O’r blaen roedd Abigail yn Gyfarwyddwr Datblygu dros dro ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae hefyd wedi gweithio ym Mhrifysgol Bangor. Mae bellach wedi sefydlu busnes ymgynghori, ac yn gweithio gyda nifer o sefydliadau mawr.

Berwyn Parry-Jones

Berwyn Parry-Jones

(Aelod o’r Bwrdd wedi’i Enwebu gan yr Awdurdod Lleol): Berwyn yw Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau. Yn flaenorol, roedd yn Bennaeth Tai Cyngor Gwynedd ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Trwsio, Cynnal a Chadw Adra. Mae hefyd yn gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol.

Cai Larson

Cai Larson

(Aelod o’r Bwrdd wedi’i Enwebu gan yr Awdurdod Lleol): Mae Cai yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau. Mae ganddo 20 mlynedd o brofiad fel Prifathro ysgol gynradd leol, gan ddysgu am feysydd cyllid; newid; a rheoli pobl. Mae’n gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau’r Cyngor.

Selwyn Hayward

Selwyn Hayward

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Mae Selwyn yn gwasanaethu fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Mae’n gyfrifydd cymwysedig CIMA ac yn ddiweddar wedi ymddeol o’i swydd fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid ym Mhrifysgol Bangor. Yn y rôl hon roedd hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd Menter ar y Cyd.

Paula Jewson

Paula Jewson

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Mae Paula yn eistedd ar y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd, y Panel a hefyd ar Fwrdd yr is-gwmni (Medra). Mae’n gyfrifydd a pheiriannydd cymwysedig, ac yn awr yn rhedeg ei busnesau ei hun mewn eiddo, a hefyd datblygiadau ffermydd gwynt. Mae Paula hefyd yn eistedd ar ddau fwrdd arall yn y sector celfyddydau.

Roberts Lewis

Robert Lewis

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Robert yw Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd, ac mae ef hefyd yn eistedd ar y Panel. Ef oedd Prif Swyddog Staff gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac roedd ganddo rolau amrywiol o fewn y gwasanaeth, gan arbenigo yn y maes cyllid yn bennaf.

Lynn Rowlands

Lynn Rowlands

(Aelod Tenant o’r Bwrdd)

Mae Lynn yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau.   Mae hefyd wedi gweithio fel Ceidwad Cyfrifon a rhaglennydd cyfrifiaduron ac wedi rhedeg ei busnes crefftau ei hun. Mae wedi bod yn aelod o Bartneriaeth Tenantiaid Adra ers peth amser, gan gynnwys gwasanaethu ar Bwyllgor Llywio Trwsio.

 

Linda Campbell

Linda Campbell

(Aelod Tenant o’r Bwrdd)

Mae Linda yn eistedd ar y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Mae wedi gweithio yn y maes gofal cwsmer a manwerthu, ac o’r blaen yn gysylltiedig â gwaith Cymunedau’n Gyntaf. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Family Centre Network, yn ogystal â gwasanaethu ar Bwyllgorau eraill fel y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant.

Huw Gareth Pritchard

Huw Gareth Pritchard

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Mae Gareth yn eistedd ar y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Mae wedi ymddeol yn ddiweddar o Heddlu Gogledd Cymru ar ôl 34 mlynedd o wasanaeth – gan gynnwys fel Prif Swyddog. Yn ei waith roedd yn arwain ar brosiectau cenedlaethol, gan gynnwys yr iaith Gymraeg ar gyfer heddluoedd Cymru. Mae hefyd yn gwasanaethu fel Llywodraethwr Ysgol ac yn wirfoddolwr Chwilio ac Achub.

Hywel Eifion Jones

Hywel Eifion Jones

(Aelod cyfetholedig o’r Bwrdd): Mae Eifion yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau.   Mae hefyd yn aelod cyswllt o’r Sefydliad Siartredig ar gyfer Bancwyr, ar ôl 34 mlynedd mwn swyddi uwch gyda Barclays.   Mae hefyd wedi gwasanaethu fel Cynghorydd ar Gyngor Ynys Môn ac fel aelod o Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru. Mae’n awr yn Ynad ac yn aelod o Fwrdd Pensiynau Gwynedd, a Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru.

 

 

Will Nixon Aelod Bwrdd

Will Nixon

(Aelod o fwrdd Adra a Medra)

Mae Will yn aelod o Sefydliad Tai Siartredig a 30 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector dai. Mae ei brofiad o gyflawni ar raglenni adnewyddu mawr yn eang iawn, ac wedi gweithio mewn uwch swyddi o fewn rheolaeth a pholisi tai.

Yn fwy diweddar, ef oedd Dirprwy Brif Weithredwr Aspire Housing ac yn Reolwr Gyfarwyddwr is-gwmni a ffurfiwyd ganddynt fel menter gymdeithasol. Mae’n aelod o Fwrdd Social Enterprise UK ac hefyd bu’n aelod Bwrdd Sefydliad Tai Siartredig a Housemark.

Nicollette Cullen Aelod Bwrdd

Nicolette Cullen

(Aelod Bwrdd Medra)

Mae gan Nicolette dros 18 mlynedd o brofiad datblygu ar lefel uwch mewn sefydliadau a chwmniau preifat a chyhoeddus. Mae ganddi brofiad eang o fewn y diwydiant tai wrth gyflawni ar gaffael cynlluniau pryniant tir. Mae hi yn Reolwr Siartredig hefo Sefydliad Rheoli Siartredig. Mae’n aelod o Fwrdd Theatr Clwyd.

Deiniol Evans Aelod Bwrdd Medra

Deiniol Evans

(Aelod Bwrdd Medra)

Mae gan Deiniol dros 43 mlynedd o brofiad eang ac amrywiol o fewn y diwydiant adeiladu a 28 mlynedd o brofiad uwch reoli yn y sector dai. Mae yn Syrfewr Siartredig a chyn ei ymddeoliad roedd yn Gyfarwyddwr Datblygu a Gwasanaethau Technegol Grwp Pennaf Housing. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Datblygu a Gwasanaethau yng Nghymdeithas Dai Gogledd Cymru.

 

Nigel Sinnett Aelod Bwrdd

Nigel Sinnett

(Aelod Bwrdd Medra)

Mae Nigel yn ymgynghorydd eiddo a datblygu, ac yn Syrfewr Siartredig wrth ei alwedigaeth. Wedi cyfnod o 19 mlynedd yn gweithio i Grwp Ateb fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo daw a sgiliau gwerthfawr rheoli cyfleusterau ac ystadau, peirnianyddol a datblygu. Mae wedi gwasanaethu ar sawl grwpiau llywio Llywodraeth Cymru, ac yn gyn-Gadeirydd Fforwm Technegol Tai Cymunedol Cymru a Chadeirydd Grwp Gorllewin Cymru o’r RICS. Mae’n gefnogwr brwd o rygbi rhanbarthol, y celfyddydau ac yn Aelod Bwrdd o Theatr Torch, Aberdaugleddau.

Bod yn aelod o’r Bwrdd

Mae bod yn Aelod o’r Bwrdd yn gofyn bod gan aelodau amser i’w roi sy’n cynnwys:

 • mynychu cyfarfodydd
 • digwyddiadau
 • hyfforddiant.

Roddir cefnogaeth i aelodau’r Bwrdd a gallent fanteisio ar gyfleoedd datblygu parhaus. Mae Adra bob amser yn awyddus i glywed gan rai sydd â diddordeb ymuno â’n Bwrdd.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Aled Davies, Pennaeth Llywodraethu:

 • ebost: llywodraethu@adra.co.uk
 • ffôn:0300 123 8084

Rydym yn chwilio am aelodau Bwrdd newydd

Darllennwch fwy am hyn os oes gennych ddiddordeb