Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Y Bwrdd

I sicrhau ein llwyddiant, mae’n hanfodol ein bod yn cael ein llywodraethu yn effeithiol er lles ein cwsmeriaid. Mae llywodraethiant yn disgrifio’r modd yr ydym yn cael ein rheoli.

Caiff trefniadau llywodraethol holl Gymdeithasau Tai yng Nghymru eu rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru. Am wybodaeth bellach am hyn, ewch i’n tudalen Rheoleiddio. Mae’r cwmni hefyd yn dilyn arferion gorau’r sector, gan gynnwys cydymffurfio â Chôd Llywodraethu CHC.

Mae gennym Fwrdd cryf o Gyfarwyddwyr Anweithredol, sy’n gwneud penderfyniadau busnes allweddol ac yn pennu blaenoriaethau a chyfeiriad strategol y cwmni. Mae hyn o gymorth i sicrhau bod y cwmni yn aros yn: 

 • hyfyw 
 • yn cael ei redeg yn dda 
 • cyflawni’r canlyniadau mae wedi cael ei greu i’w cyflawni 

Mae cyfansoddiad  a gweithrediad y Bwrdd yn cael eu llywodraethu gan ein Rheolau. Mae gan y Bwrdd ddau Bwyllgor sy’n adolygu meysydd busnes penodol: 

 • y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd 
 • y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau 

Mae gennym banel sefydlog hefyd, maent yn edrych ar faterion:  

 • Penodi 
 • Tâl 
 • Disgyblu 

Mae’r rhain yn ymdrin â meysydd busnes penodol, ac mae eu cylch gorchwyl yn cael ei ddiffinio gan ein Rheolau Sefydlog.     

Mae gan Adra Fwrdd o faint hyblyg, yn amrywio o 9 a 12 aelod llawn. Mae hyn yn cynnwys 2 aelod tenant a 2 o Awdurdod Lleol. Rydym hefyd yn cyfethol Aelodau ychwanegol i ddod â sgiliau penodol ychwanegol. Mae Aelodau’r Bwrdd yn meddu ar wahanol sgiliau a phrofiadau i roi trosolwg gwrthrychol a chryfhau’r ffordd rydym yn cael ein rheoli. 

Dod i adnabod ein Aelodau Bwrdd

Hywel Eifion Jones (Cadeirydd) 

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Mae Eifion yn gwasanaethu fel Cadeirydd y Bwrdd, ac yn eistedd ar y Panel Penodi, Tâl a Disgyblu (PPTD). Mae Eifion yn aelod cyswllt o’r Sefydliad Siartredig ar gyfer Bancwyr, ar ôl 34 mlynedd mewn swyddi uchel gyda Barclays. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel Cynghorydd ar Gyngor Ynys Môn ac fel aelod o Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru. Mae’n Ynad ac yn aelod o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Bwrdd Pensiwn Gwynedd a Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru. 

Sasha Davies (Is-gadeirydd) 

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Ynghyd â gwasanaethu fel Is-gadeirydd, mae Sasha yn aelod o’r Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau a’r PPTD. Mae hi’n gyfarwyddwraig ei busnes / ymgynghoriaeth ei hun yn arbenigo mewn datblygu busnes a chymuned ac ymgysylltu gyda rhanddeiliaid. Roedd Sasha hefyd yn gwasanaethu fel Pennaeth Masnachol gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a chyn hynny yn Bennaeth Datblygiad Strategol Cymru gyda Horizon Nuclear PowerRolau eraill y mae hi wedi ymgymryd â nhw yw Cyfarwyddwr Strategol Economi a Lle gyda Chyngor Sir Conwy a Chyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Ynys Ynni Ynys Môn.  

Mark Jones 

(Aelod Bwrdd Annibynnol) Mae Mark yn eistedd ar y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Gwasanaethodd gyda Heddlu Gogledd Cymru am 30 mlynedd gan gynnwys mewn swyddi Awdurdod ar draws y llu ond yn bennaf yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Mae hefyd yn gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol. 

Berwyn Parry-Jones

Berwyn Parry-Jones

(Aelod o’r Bwrdd wedi’i Enwebu gan yr Awdurdod Lleol): Mae Berwyn yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau. Yn flaenorol, roedd yn Bennaeth Tai Cyngor Gwynedd ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Trwsio, Cynnal a Chadw Adra. Mae hefyd yn gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol. .

Cai Larson

Cai Larsen

(Aelod o’r Bwrdd wedi’i Enwebu gan yr Awdurdod Lleol): Mae Cai yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau a’r PPTD. Mae ganddo 20 mlynedd o brofiad fel Prifathro ysgol gynradd leol, gan feithrin profiad yn y meysydd cyllid; newid; a rheoli pobl. Mae’n gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau’r Cyngor. 

Selwyn Hayward

Selwyn Hayward

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Mae Selwyn yn gwasanaethu fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Mae’n gyfrifydd cymwysedig CIMA ac yn ddiweddar wedi ymddeol o’i swydd fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid ym Mhrifysgol Bangor. Yn y rôl hon roedd hefyd yn gwasanaethu ar Fwrdd Menter ar y Cyd.

Roberts Lewis

Robert Lewis

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Robert yw Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd,  ac mae ef hefyd yn eistedd ar y PPTD. Ef oedd Prif Swyddog Staff gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac roedd ganddo rolau amrywiol o fewn y gwasanaeth, yn arbenigo yn y maes cyllid yn bennaf. 

Lynn Rowlands

Lynn Rowlands

(Aelod Tenant o’r Bwrdd)

Mae Lynn yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau.   Mae hefyd wedi gweithio fel Ceidwad Cyfrifon a rhaglennydd cyfrifiaduron ac wedi rhedeg ei busnes crefftau ei hun. Mae wedi bod yn aelod o Bartneriaeth Tenantiaid Adra ers peth amser, gan gynnwys gwasanaethu ar Bwyllgor Llywio Trwsio.

 

Huw Gareth Pritchard

Huw Gareth Pritchard

(Aelod Annibynnol o’r Bwrdd): Gareth yw Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau. Mae wedi ymddeol o Heddlu Gogledd Cymru ar ôl 34 mlynedd o wasanaeth – gan gynnwys fel Prif Swyddog. Yn ei waith roedd yn arwain ar brosiectau cenedlaethol, gan gynnwys yr iaith Gymraeg ar gyfer heddluoedd Cymru. Mae hefyd yn gwasanaethu fel Llywodraethwr Ysgol ac yn wirfoddolwr Chwilio ac Achub. 

Sharyn Williams

(Aelod Tenant): Mae Sharyn yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau. Mae ganddi MA mewn Polisi Cymdeithasol ac Ymchwil Cymdeithasol ac ar hyn o bryd yn gweithio fel Hyfforddai Cynghori Gyrfaoedd gyda Gyrfa Cymru. Mae Sharyn hefyd wedi gweithio i Brifysgol Bangor fel Swyddog Ymgysylltu a Thiwtor Cyswllt Myfyrwyr. Mae hi hefyd yn Arweinydd Uned ar gyfer Girlguiding Cymru.  

Gwen Crawford 

((Cyfetholedig)

Mae Gwen yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau. Roedd hi’n Gyfarwyddwr Busnes Newydd Cyfarwyddwr Dros Dro Eiddo a Lle yn Bolton at Home. Cyn hynny bu iddi ymgymryd â rolau Cyfarwyddo eraill gan gynnwys ar gyfer Adfywio a Datblygu a Gwasanaethau Cwsmer.  

 

Denise Stone

(Cyfetholedig) 

Mae Denise yn eistedd ar y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau. Mae hi wedi gweithio mewn rolau rheoli mewn cartrefi gofal preswyl ac mewn caffi cymunedol, a chyn hynny roedd yn ddarlithydd mewn seicoleg, iechyd, gofal cymdeithasol a chwnsela.  

Y Bwrdd - Medra

 

Will Nixon Aelod Bwrdd

Will Nixon

(Aelod o fwrdd Adra a Medra)

Mae Will yn aelod o Sefydliad Siartredig Tai wedi iddo dreulio dros 30 mlynedd yn gweithio yn y proffesiwn. Mae ganddo brofiad o gyflwyno rhaglenni adfywio mawr, a rolau uwch o fewn polisi tai a rheoli tai. Yn fwy diweddar roedd Will yn Ddirprwy Brif Weithredwr Aspire Housing lle’r oedd hefyd yn Reolwr Gyfarwyddwr eu his-gwmni hyfforddi menter gymdeithasol. Mae’n Aelod Bwrdd Social Enterprise UK ac mae hefyd wedi gwasanaethu fel Aelod Bwrdd Sefydliad Siartredig Tai a Byrddau Housemark. 

 

 

Nicollette Cullen Aelod Bwrdd

Nicolette Cullen

(Aelod Bwrdd Medra)

Mae gan Nicolette dros 18 mlynedd o brofiad datblygu ar lefel uwch mewn sefydliadau a chwmniau preifat a chyhoeddus. Mae ganddi brofiad eang o fewn y diwydiant tai wrth gyflawni ar gaffael cynlluniau pryniant tir. Mae hi yn Reolwr Siartredig hefo Sefydliad Rheoli Siartredig. Mae’n aelod o Fwrdd Theatr Clwyd.

Deiniol Evans Aelod Bwrdd Medra

Deiniol Evans

(Aelod Bwrdd Medra)

Mae gan Deiniol dros 43 mlynedd o brofiad eang ac amrywiol o fewn y diwydiant adeiladu a 28 mlynedd o brofiad uwch reoli yn y sector dai. Mae yn Syrfewr Siartredig a chyn ei ymddeoliad roedd yn Gyfarwyddwr Datblygu a Gwasanaethau Technegol Grwp Pennaf Housing. Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Datblygu a Gwasanaethau yng Nghymdeithas Dai Gogledd Cymru.

 

Nigel Sinnett Aelod Bwrdd

Nigel Sinnett

(Aelod Bwrdd Medra)

Mae Nigel yn ymgynghorydd eiddo a datblygu, ac yn Syrfewr Siartredig wrth ei alwedigaeth. Wedi cyfnod o 19 mlynedd yn gweithio i Grwp Ateb fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo daw a sgiliau gwerthfawr rheoli cyfleusterau ac ystadau, peirnianyddol a datblygu. Mae wedi gwasanaethu ar sawl grwpiau llywio Llywodraeth Cymru, ac yn gyn-Gadeirydd Fforwm Technegol Tai Cymunedol Cymru a Chadeirydd Grwp Gorllewin Cymru o’r RICS. Mae’n gefnogwr brwd o rygbi rhanbarthol, y celfyddydau ac yn Aelod Bwrdd o Theatr Torch, Aberdaugleddau.

Bod yn aelod o’r Bwrdd

Mae bod yn Aelod o’r Bwrdd yn gofyn bod gan aelodau amser i’w roi sy’n cynnwys:

 • mynychu cyfarfodydd
 • digwyddiadau
 • hyfforddiant.

Roddir cefnogaeth i aelodau’r Bwrdd a gallent fanteisio ar gyfleoedd datblygu parhaus. Mae Adra bob amser yn awyddus i glywed gan rai sydd â diddordeb ymuno â’n Bwrdd.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch ag Aled Davies, Pennaeth Llywodraethu:

 • ebost: llywodraethu@adra.co.uk
 • ffôn:0300 123 8084

Rydym yn chwilio am aelodau Bwrdd newydd