Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Ymgynghori

Mae eich barn chi fel cwsmer yn werthfawr i ni.

Dyna pam rydyn ni’n gofyn eich barn yn rheolaidd am newidiadau sy’n mynd i ddigwydd.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yma i wella ein gwasanaethau a’n cymunedau.

Bydd yr holl ymgynghoriadau a chanlyniadau byw yn ymddangos ar y tudalen yma.

 • Adolygu Recriwtio Aelod Bwrdd Tenant

  Mae’n bwysig iawn i ni fod ein tenantiaid wrth galon ein busnes.

  Mae gennym Fwrdd sy’n gweithio gyda’i gilydd i wneud yn siŵr bod Adra:

  • yn cael ei redeg yn gywir ac yn deg.
  • yn rhoi’r gwasanaeth gorau i’n cwsmeriaid.
  • yn cyflawni ar beth rydym wedi ei ddweud ein bod am ei wneud.

  Mae yna gymysgedd o bobl ar ein Bwrdd sy’n cynnwys hyd at:

  • wyth o aelodau annibynnol
  • dau o aelodau tenantiaid
  • dau o aelodau o’r Awdurdod Lleol

   

  Pam ein bod ni eisiau adolygu

  Weithiau, mae angen i ni ddod o hyd i aelodau Tenantiaid newydd ar gyfer y bwrdd ond mae hyn wedi bod yn anodd iawn dros y blynyddoedd diwethaf.

  Yn ddiweddar, cynhaliwyd Academi Bwrdd Tenantiaid i geisio denu mwy o ddiddordeb gyda’r bwriad o redeg y rhaglen bob blwyddyn. Rydym wedi bod yn trafod nifer o faterion am y Bwrdd gyda’n Partneriaeth Tenantiaid. Rydym wedi cael adborth bod y broses ar gyfer recriwtio aelodau tenantiaid yn annheg ac yn gymhleth. Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod rhaid cynnal Diwrnodau Asesu ac yna etholiad ac mae hynny wedi atal tenantiaid rhag ymgeisio.

  Mwy o wybodaeth am y broses yma

  Rydym wedi gwrando yn ofalus ar yr adborth ac rydym yn adolygu ein prosesau recriwtio.

  Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod ein prosesau yn deg ac yn gyson a sicrhau cydraddoldeb rhwng aelodau Tenantiaid ac annibynnol.

  Hoffem glywed eich barn ar sut dylem ni wneud pethau yn y dyfodol.

   

  Y drefn ar hyn o bryd

  Dyma sut rydym yn chwilio am aelodau bwrdd tenantiaid newydd ar hyn o bryd.

  • mae tenant yn gwneud cais drwy lenwi ffurflen
  • tenant yn cymryd rhan mewn diwrnod asesu i weld os ydynt yn addas ar gyfer y rôl.
  • yna mae’r Bwrdd yn edrych ar ganlyniadau’r diwrnod asesu i weld os ydynt yn addas.
  • os yw mwy nag un tenant yn pasio, yna mae etholiad yn cael ei gynnal ymhlith tenantiaid. Byddai papur pleidleisio yn cael ei yrru i bob tenant gael pleidleisio.

  Mae hon yn broses wahanol i’r un ar gyfer aelodau annibynnol sy’n cael eu recriwtio drwy gael eu cyfweld.

  Ond rydym ni yn meddwl bod yn ffordd well a fwy teg o wneud hyn.

   

  Sut rydym ni eisiau gwneud pethau yn y dyfodol

  Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod recriwtio aelod tenant yn debyg i’r ffordd o recriwtio aelod annibynnol i’r Bwrdd.

  Felly, dyma sy’n cael ei gynnig fel system newydd:

  • mae tenant yn gwneud cais drwy lenwi ffurflen
  • cyfweliadau

  Rhowch wybod i ni beth ydych chi yn feddwl o hyd drwy lenwi’r holiadur byr yma.

  Cwblhau’r holiadur byr

  Bydd yr holiadur yn fyw o 6 Mai tan 19 Mai 2021.

 • Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru (Datganiadau Ysgrifenedig Cartrefi Rhentu drafft a Gwybodaeth Esboniadol ddrafft)

  Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (‘y Ddeddf’) yn ei gwneud yn symlach ac yn haws rhentu cartref yng Nghymru. Trwy gael gwared o nifer o ddarnau cymhleth o ddeddfwriaeth (cyfraith) presennol a chael un fframwaith cyfreithiol clir.

  Bydd ‘contractau meddiannaeth’ newydd yn disodli tenantiaethau a thrwyddedau preswyl cyfredol. Bydd hyn yn gwneud yr hawliau a rhwymedigaethau landlord a thenant neu ddeiliad trwydded ( cyfeirir atynt yn y Ddeddf fel y ‘deiliad contract’) yn llawer cliriach.

  Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynhori ar rhain:

  • rheoliadau drafft ar ddatganiadau ysgrifenedig enghreifftiol, gan gynnwys lluniad, strwythur a threfn y datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol
  • rheoliadau drafft ar wybodaeth esboniadol ar gyfer datganiadau ysgrifenedig

  Mae’r ymgynghoriad yn gorffen ar 16 Mehefin 2021.

  Fe’ch anogir i ddweud eich dweud.

  Dweud eich dweud

  Yn dilyn gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016,
  rhain fydd y datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol a ddefnyddir gan bob landlord yng Nghymru, gan gynnwys ni.

  ‘Datganiadau ysgrifenedig enghreifftiol’ fydd y term newydd ar gyfer Cytundebau Tenantiaeth. Byddwn yn paratoi ymateb fel
  landlord, a bydd yn cefnogi Partneriaeth Cwsmer Adra i gyflwyno eu hymateb.

 • Ymgynghoriad Telerau ac Amodau

  Roedd yr ymgynghoriad yma yn fyw ar ein gwefan o 26 Hydref hyd at 22 Tachwedd 2020.  

  Pwrpas yr ymgynghoriad oedd ymgynghori gyda’n holl denantiaid fel y gallwn adolygu a diweddaru ein ‘Telerau ac Amodau’ sydd yn cael eu cynnwys o fewn ein Cytundebau Tenantiaeth. Roeddem eisiau gwybod a oedd tenantiaid yn credu eu bod nhw’n addas ac wedi’u hysgrifennu mewn ffordd eglur a theg. 

  Diolch yn fawr i bawb a gymerodd rhan yn yr ymgynghoriad. Mae eich adborth wedi bod yn werthfawr iawn.  

  Eich adborth
  Roedd y mwyafrif o’r ymatebion yn cefnogi’r newidiadau i’r telerau ac amodaugyda 69% yn credu eu bod yn deg ac y byddent yn ein helpu i reoli ein cartrefi a’n cymunedau yn effeithiol. Roedd 74% yn credu bod y telerau ac amodau yn glir ac yn hawdd iw deall.  

  Yn seiliedig ar yr adborth a gawsom yn ymatebion unigol ac yn ymateb gan ein Partneriaeth Tenantiaid, rydym wedi gwneud y newidiadau canlynol. 

   

  Gwrando ar eich barn 

  • Roedd mwyafrif y tenantiaid yn cefnogi telerau ac amodau’r drafft newydd. 
  • Roeddech yn teimlo nad oedd hawliau tenantiaid i olynu tenantiaeth yn ddigon clir, felly cafodd y pwynt yma ei newid o: “Efallai byddwn yn caniatau olyniaeth” i “Byddwn yn caniatau olyniaeth” 
  • Roedd rhai yn teimlo fod y ddogfen yn rhy gymleth. Rydym wedi anfon y ddogfen at gwmni allanol i symleiddio’r iaith, ond gan mai dogfen gyfreithiol yw hon mae’n rhaid cynnwys rhywfaint o’r derminoleg. Pan fydd Deddf Rhenti Cartrefi 2016 yn cael ei gweithredu byddwn yn ceisio datblygu dogfen atodol ‘hawdd ei darllen’, gan ddefnyddio geiriad byrrach / symlach ac infograffeg. 
  • Roedd teimlad nad oedd cyfrifoldebau cyfreithiol Adra fel landlord yn ddigon clir, felly  mae’r adran hon wedi’i hail-eirio i wneud rhwymedigaeth y landlord yn gliriach ac mae hefyd yn cynnwys manylion am yswiriant. 
  • Roeddech yn teimlo y dylid ailedrych ar y cymal am beidio â chaniatau cerbydau heb dreth ar ddreif/ ffín eiddo. Rydym wedi newid yr amod yma o gyfyngu dau gerbyd i nodi nad oes terfyn ar gyfer ceir, faniau neu feiciau modur, ar yr amod fod palmant isel a lle caled i barcio ar gael.. Rydym hefyd wedi diwygio amod arall i nodi, ar yr amod bod caniatâd ysgrifenedig wedi’i ddarparu, y gall tenantiaid gadw cerbydau heb dreth sydd ddim yn addas ar gyfer y ffordd fawr o fewn ffin yr eiddo. 
  • Rydym wedi ail-eirio cymal o dan adran Niwsans Sŵn i amlygu nad yw byw arferol ‘dydd i ddydd’ yn cael ei gyfrif fel niwsans. 
  • Cafodd pwynt ei godi am yr hawl i gadw anifail anwes mewn fflatiau/tai cysgodol. Rydym wedi penderfynu peidio newid y pwynt yma gan ei fod eisoes yn ofynnol i denantiaid sicrhau nad yw unrhyw anifeiliaid y maent yn eu cadw yn achosi niwsans i eraill, ac ei bod hefyd yn ofynnol iddynt sicrhau bod anghenion gofal a lles eu hanifeiliaid yn cael eu cyrraedd. 

   

  Y camau nesaf 
  Diolch eto am eich adborth. Byddwn yn cyflwyno y telerau ac amodau diwygiedig i Bwyllgor Bwrdd Adra ar gyfer eu cymeradwyaeth. Os bydd y telerau ac amodau yn cael eu derbyn, bydd yna yn weithredol ar gyfer holl denantiaid newydd i Adra. Bydd y telerau ac amodau yn dod yn weithredol i holl denantiaid eraill Adra pan fydd y Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn cael ei roi ar waith.