Ymgynghori

Mae eich barn chi fel cwsmer yn werthfawr i ni.

Dyna pam rydyn ni’n gofyn eich barn yn rheolaidd am newidiadau sy’n mynd i ddigwydd.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yma i wella ein gwasanaethau a’n cymunedau.

 

 • Ymgynghoriadau Byw

  Ein Cynllun Corfforaethol 2025 i 2030

  ‘Da ni angen eich adborth!

  ‘Da ni’n cynllunio ein Cynllun Corfforaethol nesaf ar gyfer 2025-2030, ac eisiau gwybod beth sydd bwysicaf i chi. Mae eich barn fel tenantiaid yn bwysig iawn i ni, a dyma’ch cyfle i siapio dyfodol ein cwmni.

  Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau’r arolwg yma erbyn 26/07/2024 os gwelwch yn dda a mae ‘na gyfle i un ohonoch chi ennill taleb werth £100!

  Mae yna 3 destun i’r holiadur: Cartrefi, Pobl a’r Cwmni
   
  Rhowch wybod i ni pa mor bwysig ydi’r pethau yma i chi, gan ddefnyddio graddfa 1 i 5

  1 = ddim yn bwysig o gwbl
  2 = ddim yn bwysig
  3 = dim barn
  4 =  pwysig
  5 = pwysig iawn

  Cwblhau’r holiadur

 • Ymgynghoriadau wedi cau

  Hunanwerthusiad Adra 2022-23  – Ymgynghori gyda Chwsmeriaid

  Yn ystod yr Haf cafodd ymarferiad Hunanwerthuso ei gynnal. Mae Hunanwerthuso yn golygu edrych yn onest ar sut mae’r sefydliad wedi perfformio yn ystod y flwyddyn.

  Darllen y canlyniadau

  Ymgynghoriad Lleithder, Llwydni a Chyddwysedd

  Mae ein Polisi Lleithder a Chyddwysiad yn cael ei hystyried yn ddogfen sy’n torri tir newydd yn y sector tai, a rydym ni yn un o’r landlordiaid cymdeithasol cyntaf i ddatblygu a mabwysiadu polisi o’r fath.

  Y polisi hwn oedd y cyntaf yr ymgynghorwyd arno ers lansio ein Strategaeth Gyfranogi newydd – ‘Eich Llais’ ym mis Mawrth 2023.

  Fel rhan o’r broses ymgynghori, fe wnaethom adnabod 80 cartref a oedd wedi nodi problemau gyda lleithder a chyddwysiad. Derbyniodd pob un o’r 80 cartref gopïau o’r dogfennau perthnasol a gofynnwyd iddynt am eu barn a’u sylwadau ar y polisi newydd arfaethedig. Ymwelodd ein swyddogion hefyd â 25% o’r eiddo yma yn bersonol i gasglu barn ac adborth y rhai yr effeithiwyd. Fe wnaethom hefyd gynnal ymgynghoriad ehangach trwy ein gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Derbyniwyd adborth ardderchog ac adeiladol, a  Bwrdd Adra, hyn oll wedi ein helpu i lunio’r ddogfen derfynol. Cymeradwyodd Bwrdd Adra’r polisi yn eu cyfarfod ym mis Hydref 2023.

  Ymgynghoriad Cyfathrebu

  Mae clywed barn a phrofiadau’r bobl sydd yn byw yn ein cartrefi ac yn derbyn ein gwasanaethau yn hynod bwysig, ac yn ein helpu i wella’r gwasanaethau byddwn yn darparu i chi. I sicrhau ein bod yn clywed barn gymaint o’n cwsmeriaid a phosib, mae’n bwysig ein bod yn gwybod sut hoffech chi gymryd rhan efo ni.

  Darllen canlyniadau’r ymgynghoriad cyfathrebu

   

  Ymgynghoriad Rhent y farchnad agored

  Rydym wedi adolygu polisi ein cartrefi Rhent y Farchnad agored rhwng 09 Medi 2022 a 23 Medi 2022.

  Rydym yn dadansoddi’r canlyniadau ar hyn o bryd.

   

  Ymgynghoriad Safon Ansawdd Tai Cymru

  Rydym wedi anfon eich adborth ymlaen fel rhan o’n ymateb i Lywodraeth Cymru,

  Rydym yn aros am adborth gan Llywodraeth Cymru.

   

  Arolwg argyfwng costau byw 

  Diolch am yr adborth a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad yma.

  Darllen canlyniadau Arolwg Costau Byw

  Polisi Awyru

  Diolch am yr adborth a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad yma.

  Mae’r adborth yma wedi ein helpu i lunio’r polisi terfynol.

  Mae’r Polisi wedi cael ei gymeradwyo gan Fwrdd Adra.