Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Ymgynghori

Mae eich barn chi fel cwsmer yn werthfawr i ni.

Dyna pam rydyn ni’n gofyn eich barn yn rheolaidd am newidiadau sy’n mynd i ddigwydd.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yma i wella ein gwasanaethau a’n cymunedau.

Bydd yr holl ymgynghoriadau a chanlyniadau byw yn ymddangos ar y tudalen yma.

 • Newyddlen tenantiaid Adra

  Eich dewis chi

  Ein newyddlen tenantiaid ydi’r pamffled sy’n cyrraedd ar eich stepen drws dwywaith y flwyddyn sydd â straeon o’ch cymunedau a gwybodaeth ddefnyddiol.

  Gan fod yr amgylchedd yn bwysig i ni, rydym eisiau lleihau faint o bapur ydan ni’n ei ddefnyddio. Felly rydym eisiau gwybod pwy sydd eisiau stopio derbyn fersiwn copi caled / print o’r newyddlen tenantiaid.
  Llenwch eich manylion yma i dderbyn copi digidol dros e-bost neu i dderbyn linc i’r wefan o hyn ymlaen.

  Byddwn angen eich enw llawn a’ch cyfeiriad er mwyn eich tynnu oddi ar y rhestr copi caled.

  Newyddlen Tenantiaid

  Rwy'n Cytuno(Required)
  Enw llawn(Required)
  Rwy'n cytuno(Required)
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • Porth Cwsmeriaid

  Rydym wrthi’n datblygu porth cwsmeriaid ble gall ein tenantiaid gael mynediad i’n gwasanaethau 24/7 yn ddigidol.

  Rydym yn chwilio am gwsmeriaid sydd hefo diddordeb trio a phrofi defnydd o’r porth a rhoi sylwadau ac adborth i ni wrth i ni ei greu.

  Oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan? Os oes, rhowch eich manylion isod.

  Porth Cwsmeriaid

  Enw llawn(Required)
  Oes gennych offer digidol fel cyfrifiadur neu ffôn clyfar i drio'r porth?(Required)
  Oes gennych fynediad at y we?(Required)
  Rwy'n cytuno(Required)
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

   

 • Ymgynghoriad Telerau ac Amodau

  Roedd yr ymgynghoriad yma yn fyw ar ein gwefan o 26 Hydref hyd at 22 Tachwedd 2020.  

  Pwrpas yr ymgynghoriad oedd ymgynghori gyda’n holl denantiaid fel y gallwn adolygu a diweddaru ein ‘Telerau ac Amodau’ sydd yn cael eu cynnwys o fewn ein Cytundebau Tenantiaeth. Roeddem eisiau gwybod a oedd tenantiaid yn credu eu bod nhw’n addas ac wedi’u hysgrifennu mewn ffordd eglur a theg. 

  Diolch yn fawr i bawb a gymerodd rhan yn yr ymgynghoriad. Mae eich adborth wedi bod yn werthfawr iawn.  

  Eich adborth
  Roedd y mwyafrif o’r ymatebion yn cefnogi’r newidiadau i’r telerau ac amodaugyda 69% yn credu eu bod yn deg ac y byddent yn ein helpu i reoli ein cartrefi a’n cymunedau yn effeithiol. Roedd 74% yn credu bod y telerau ac amodau yn glir ac yn hawdd iw deall.  

  Yn seiliedig ar yr adborth a gawsom yn ymatebion unigol ac yn ymateb gan ein Partneriaeth Tenantiaid, rydym wedi gwneud y newidiadau canlynol. 

   

  Gwrando ar eich barn 

  • Roedd mwyafrif y tenantiaid yn cefnogi telerau ac amodau’r drafft newydd. 
  • Roeddech yn teimlo nad oedd hawliau tenantiaid i olynu tenantiaeth yn ddigon clir, felly cafodd y pwynt yma ei newid o: “Efallai byddwn yn caniatau olyniaeth” i “Byddwn yn caniatau olyniaeth” 
  • Roedd rhai yn teimlo fod y ddogfen yn rhy gymleth. Rydym wedi anfon y ddogfen at gwmni allanol i symleiddio’r iaith, ond gan mai dogfen gyfreithiol yw hon mae’n rhaid cynnwys rhywfaint o’r derminoleg. Pan fydd Deddf Rhenti Cartrefi 2016 yn cael ei gweithredu byddwn yn ceisio datblygu dogfen atodol ‘hawdd ei darllen’, gan ddefnyddio geiriad byrrach / symlach ac infograffeg. 
  • Roedd teimlad nad oedd cyfrifoldebau cyfreithiol Adra fel landlord yn ddigon clir, felly  mae’r adran hon wedi’i hail-eirio i wneud rhwymedigaeth y landlord yn gliriach ac mae hefyd yn cynnwys manylion am yswiriant. 
  • Roeddech yn teimlo y dylid ailedrych ar y cymal am beidio â chaniatau cerbydau heb dreth ar ddreif/ ffín eiddo. Rydym wedi newid yr amod yma o gyfyngu dau gerbyd i nodi nad oes terfyn ar gyfer ceir, faniau neu feiciau modur, ar yr amod fod palmant isel a lle caled i barcio ar gael.. Rydym hefyd wedi diwygio amod arall i nodi, ar yr amod bod caniatâd ysgrifenedig wedi’i ddarparu, y gall tenantiaid gadw cerbydau heb dreth sydd ddim yn addas ar gyfer y ffordd fawr o fewn ffin yr eiddo. 
  • Rydym wedi ail-eirio cymal o dan adran Niwsans Sŵn i amlygu nad yw byw arferol ‘dydd i ddydd’ yn cael ei gyfrif fel niwsans. 
  • Cafodd pwynt ei godi am yr hawl i gadw anifail anwes mewn fflatiau/tai cysgodol. Rydym wedi penderfynu peidio newid y pwynt yma gan ei fod eisoes yn ofynnol i denantiaid sicrhau nad yw unrhyw anifeiliaid y maent yn eu cadw yn achosi niwsans i eraill, ac ei bod hefyd yn ofynnol iddynt sicrhau bod anghenion gofal a lles eu hanifeiliaid yn cael eu cyrraedd. 

   

  Y camau nesaf 
  Diolch eto am eich adborth. Byddwn yn cyflwyno y telerau ac amodau diwygiedig i Bwyllgor Bwrdd Adra ar gyfer eu cymeradwyaeth. Os bydd y telerau ac amodau yn cael eu derbyn, bydd yna yn weithredol ar gyfer holl denantiaid newydd i Adra. Bydd y telerau ac amodau yn dod yn weithredol i holl denantiaid eraill Adra pan fydd y Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn cael ei roi ar waith.