Maes Padarn estate with adra staff in background

Amlygu gwaith buddsoddi yn ystod taith Adra o amgylch y safleoedd

Mae cymunedau yng Ngwynedd yn elwa o fuddsoddiad parhaus Cymdeithas Tai Adra i gynnal a chadw eu stoc bresennol o dai.

Ymwelodd cynrychiolwyr o Adra a’i Bwrdd â nifer o leoliadau ar draws y sir yn ddiweddar i weld cynnydd ar nifer o gynlluniau gwella sydd eisoes ar waith.

Ymwelodd y ddirprwyaeth â safleoedd yn:

  • Maes Padarn, Llanberis
  • Coed Mawr/ Penywern a Thoronnenyn
  • Fflatiau ar Ffordd Caernarfon, (Bangor i gyd)
  • Fflatiau Llanbeblig yng Nghaernarfon

Lle gwelsant waith yn mynd rhagddo i osod ffenestri, toeau, gwaith tir newydd ac inswleiddio waliau allanol.

Adra staff and board members visting site

Buont hefyd yn ymweld â Gwelfor yn Rhosgadfan lle mae 14 eiddo yn gosod paneli solar gyda batri a thechnoleg gwresogi isgoch o’r enw ‘nexgen’.

Dywedodd Mathew Gosset, Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Asedau: “Mae gennym raglen uchelgeisiol o waith ar y gweill i wella ansawdd ein cartrefi ar draws Gogledd Cymru. Adlewyrchir y buddsoddiad hwnnw yn ein Cynllun Corfforaethol ac rydym am i bobl fyw mewn cartrefi lle gallant deimlo’n ddiogel, yn ogystal â chael eiddo sy’n defnyddio ynni’n effeithlon.

“Roeddem yn falch iawn o gael tywys Aelodau’r Bwrdd o amgylch rhai o’n prosiectau buddsoddi presennol. Gallent weld drostynt eu hunain sut mae ein gwaith nid yn unig yn amgylcheddol gyfeillgar ond hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar gyllid pobl trwy leihau biliau ynni”.

Adra house with scaffold around it installing solar panels

Nodyn i Olygyddion: Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cyfathrebu, ar 0300 123 8084