Trosglwyddo i Gontract Diogel (Cyfnewid)

Trosglwyddo i gontract diogel yw pan mae dau denant neu fwy yn cytuno i gyfnewid tenantiaethau gyda caniatâd eu landlord a pan mae pob dogfen gyfreithiol wedi eu harwyddo.

Gall tenant gyfnewid efo un tenant arall neu fwy.

Rhaid i bawb sy’n cyfnewid gael caniatâd ysgrifenedig gan eu landlord.

Pwy sy’n cael cyfnewid

  • Mae gan ddeiliaid contract diogel yr hawl i drosglwyddo eu contract i ddeiliad contract diogel arall, ond rhaid i chi ofyn am ein caniatâd yn gyntaf.
  • Gyda’n caniatâd, gall deiliaid contract drosglwyddo eu contract i ddeiliad contract diogel arall o landlord cymunedol. Fel arfer, landlord cymunedol yw naill ai’r Cyngor lleol, neu gymdeithas dai (fel Grŵp Cynefin, Tai Gogledd Cymru neu ni)

Ddim yn siwr os oes gen ti Gontract Diogel?

Darllen mwy o wybodaeth am gontract diogel

Cyfnewid

‘Cyfnewid’ oedd y term ar gyfer ‘Trosglwyddo i Gontract Diogel’ Efallai eich bod chi’n gwybod am rywun sydd eisiau gyfnewid efo chi yn barod.

Beth yw’r rheswm am hyn? O dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) newydd 2016, nid oes rhaid i chi ‘gyfnewid’ o reidrwydd neu ‘cyfnewid’ eiddo gyda’r person/person arall pan ddaw at y trosglwyddo.

Gyda’n caniatâd, gallech drosglwyddo eich contract diogel i berson arall, heb symud fewn i’r cartref.

Sut i gyfnewid

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo eich contract, fel arfer gallwch ddod o hyd i eraill i drosglwyddo gydag ar-lein, ar grwpiau cyfryngau cymdeithasol lleol ac ati.

Ar ôl i chi ddod o hyd i rhywun sydd eisiau trosglwyddo, gallwch ofyn am ganiatâd drwy lenwi ffurflen gais a’i dychwelyd atom.

Ffurflen caniatad trosglwyddo (word)

Ffurflen caniatad trosglwyddp (pdf)

Ar ôl i ni dderbyn y ffurflen gais, byddwn yn cynnal y gwiriadau perthnasol ar ein hochr ac yn cysylltu gyda chi o fewn mis gyda’n penderfyniad.

Pethau byddwn yn eu ystyried wrth wneud ein penderfyniad

  • Pa mor addas yw’r eiddo, gan gynnwys unrhyw addasiadau sydd wedi eu gwneud iddo.
  • Unrhyw broblemau parhaol gyda’r contract, megis unrhyw ôl-ddyledion rhent neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Cyflwr yr eiddo, ac a oes angen atgyweirio neu ddatrys unrhyw beth yn gyntaf.
    Os hoffech fwy o wybodaeth am y broses, cysylltwch â ni.