Gwybodaeth bwysig

Diweddariad Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am beth yr ydym ni yn ei wneud a'r gefnogaeth sydd ar gael i chi a'n cymunedau- Mwy o wybodaeth

Cyfnewid

Cyfnewid yw pan mae dau denant neu fwy yn cytuno i gyfnewid tenantiaethau gyda caniatâd eu landlord a pan mae pob dogfen gyfreithiol wedi eu harwyddo.

Gall tenant gyfnewid efo un tenant arall neu fwy.

Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan yn y cyfnewid gael caniatâd ysgrifenedig gan eu landlord.

Pwy sy’n cael cyfnewid

 • fel arfer tenant sydd wedi bod yn denant am 12 mis neu fwy (gyda cytundeb tenantiaeth Aswiriedig nad yw’n fyrddiadol)
 • tenant cymwys i ni
 • tenant cymwys i unrhyw Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yng Nghymru neu Loegr
 • tenant cymwys Awdurdod Lleol

Dod o hyd i rywun sydd eisiau cyfnewid

Ella eich bod chi’n gwybod am rywun sydd eisiau gyfnewid efo chi yn barod.

Os ddim, gallwch gofrestru am ddim efo Home Swapper neu House Swap Wales i ddod o hyd i rywun.

Os cyfnewid eich cartref yn rhwybeth diethr i chi, mae gwefan newydd gan Home Swapper ar gael i egluro popeth i chi.

Gwefan Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Byddwn yn cymeradwyo cwsmeriaid addas pan fydd cais yn dod i mewn.

Sut i gyfnewid

Mae pawb angen cwblhau ffurflen gais.

Ar ôl i chi yrru ffurflen gais i ni, byddwn yn cydnabod eich cais ao fewn 5 diwrnod.
Byddwn yn asesu pob cais a dod yn ôl atoch gyda phenderfyniad o fewn 42 diwrnod.

Camau Nesaf

 • byddwn yn gwirio efo’r Tîm Rhent a Thîm Bro os yw’r cwsmeriaid yn addas
 • byddwn yn gwirio efo Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig eraill neu landlordiaid Awdurdod Lleol i weld os ydynt yn addas
 • byddwn angan caniatâd unrhyw landlord arall sy’n rhan o’r cyfnewid hefyd
 • byddwn yn archwilio cyflwr eich cartref
 • bydd cwsmeriaid yn derbyn eu cartref newydd ‘fel y mae’ a rhaid arwyddo ffurflen ‘Cyflwr Eiddo’
 • byddwn yn cynnal gwiriadau diogelwch nwy a thrydan ar ein cartrefi
 • byddwn yn gwahodd pawb i un o’n swyddfeydd i arwyddo’r dogfennau

Gwrthod Cyfnewid

Rhaid i ni feddwl am y defnydd gorau i’n cartrefi wrth ystyried ceisiadau cyfnewid.

Gall rhesymau dros wrthod cyfnewid gynnwys:

 • bod cwsmer o dan Rybudd Cymryd Meddiant neu fod gweithrediadau meddiant wedi cychwyn am fynd yn groes i amodau cytundeb
 • os yw’r cyfnewid yn golygu bod yna ormod o bobl yn y cartref neu eich bod yn tanfeiddianu
 • os yw’r cartref wedi ei addasu ar gyfer person ac nad oes eu hangen ar y cwsmer newydd
 • byddai’r cwsmer newydd yn gwrthdaro gyda’n statws elusennol
 • bod y cartref yn gysylltiedig efo gwaith y cwsmer

Os byddwn yn gwrthod cais, byddwn yn dweud pam a rhoi help i chi efo ceisiadau yn y dyfodol os bydd hynny yn bosib.

Mwy o wybodaeth

Os ydych chi eisiau sgwrs anffurfio a mwy o wybodaeth am gyfnewid, cysylltwch efo ni.